Kıymet bazlı gözetim uygulamalarına ilişkin olarak gümrük idarelerince genelgede belirtilen esaslara göre işlem yapılması hakkında 2012/3 sayılı genelge yayınlandı, Gümrük Mevzuatı

 

Kıymet bazlı gözetim uygulamalarına ilişkin olarak gümrük idarelerince genelgede belirtilen esaslara göre işlem yapılması hakkında 2012-3 sayılı genelge yayınlandı

Genelge No: 2012/3 (Kıymet kriterli gözetim uygulamaları)

 T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

7/2/2012

Sayı : B.21.0.GGM.0.04.00.00-10.06.01

Konu : Kıymet kriterli gözetim uygulamaları

GENELGE

(2012/3)

2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar ve ilgili tebliğler kapsamında Gümrük İdarelerinde yapılan işlemlerle ilgili Bakanlığımıza bir kısım sorunlar intikal etmektedir. Bu itibarla, kıymet bazlı gözetim uygulamalarına ilişkin olarak Gümrük İdarelerince aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapılması uygun bulunmuştur:


1- Gözetime tabi eşyanın ithali sırasında gözetim belgesi ibraz edilmesi durumunda bu belgeye istinaden eşyanın serbest dolaşıma girişi sağlanacaktır.

2- Gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ithal eşyasının kıymeti ile ilgili tebliğinde belirtilen kıymete ulaşması veya bu kıymeti aşması durumunda yükümlüden ihtirazı kayıt yapmayacağına dair taahhüt alınarak serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanacaktır.

3- Gümrük Yönetmeliği’nin 180 inci maddesi kapsamında yapılan kontrolde, gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, yükümlü ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlar ve ihtirazı kayıt yapmayacağına dair taahhüt verirse eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacaktır. Söz konusu ek beyan, BİLGE programında usulüne uygun olarak "Yurt Dışı Diğer Giderler" altında yapılabilecektir. Mükellefin ek kıymet beyanı sonucu oluşan kıymet, eşyanın nihai kıymeti olarak değerlendirilerek, başka bir işleme gerek kalmaksızın, serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanacaktır.

4- İkincil ve sonradan kontroller neticesinde eşyanın farklı GTİP’lerde olduğunun tespiti sonucunda belirlenen yeni GTİP’lerde yer alan eşyanın gözetime tabi olması veya gözetime tabi  eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında gözetim belgesinin ibraz edilmemiş olması durumlarının, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren hususlar mahfuz olmak üzere, Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirilmesi, diğer taraftan gözetim belgesi ibrazı gereken durumlarda ihtirazı kayıtla beyanda bulunularak eşyanın serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda ise, bu talep kabul edilmeyerek gözetim belgesi talep edilmesi gerekmektedir.

5- İhtirazi kayıt ile beyan yapan firmaların beyanname numaraları ile konuya ilişkin açılmış olan davaların mahkeme ve esas numaralarının ve bundan sonra ihtirazı kayıt ile yapılacak  beyanlara ilişkin beyanname numaralarının Ekonomi Bakanlığına doğrudan Bölge Müdürlüklerince gönderilmesi ve konu ile ilgili açılmış veya bundan sonra açılacak davalarda ilgili Gümrük Müdürlüğünce mahkemelere “hasım düzeltmesi” talebinde bulunularak bahse konu davalarda Ekonomi Bakanlığı’nın davalı olarak belirlenmesinin talep edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mehmet GÜZEL

 

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi