Klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenleyen tebliğ yayınlandı

 

Klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenleyen tebliğ yayınlandı

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2010 tarihli ve 2010/1173 sayılı “Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/2010 tarihli ve 2010/1173 sayılı “Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar”a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife Kontenjanı Dağıtımı Başvuru Usul ve Esasları

MADDE 3 – (1) 20/12/2010 tarihli ve 2010/1173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 8414.30.81.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) “Diğerleri” [rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 Kw ile 8 Kw arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan] isimli madde için açılan 400.000 adetlik tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde, ekte yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından fazla olması durumunda dağıtım; sanayicilerin mezkur ürün için tüketim kapasiteleri, ithalat performansları ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

İthal Lisansına İlişkin Esaslar

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2011 (31/12/2011 dahil) tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik süresi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Müsteşarlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, tahsis edilmiş olan tarife kontenjanı miktarının artırılmasına ve lisans geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, 10 (on) iş günü içerisinde, firmalara verilen nüshanın aslı Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

Diğer Hususlar

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK

MÜRACAAT FORMU

·     G.T.İ.P.:

·     Madde ismi:

·     Ticari ismi:

·     İthalatçı firmanın ünvanı, vergi numarası, adresi, telefonu, faks numarası, web adresi, e.posta adresi:

·     İhracatçı firmanın ünvanı, adresi:

·     Malın kullanılacağı yer:

·     Malın talep edilen miktarı:

·     Malın menşe ülkesi:

·     Malın sevk ülkesi:

·     Malın giriş yapacağı gümrük başmüdürlüğü:

 

Firma Ünvanı

 

Yetkili İmza

 

ARANACAK DİĞER BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi

2- Proforma fatura

3- Bağlı bulunulan Sanayi Odasınca düzenlenmiş ve tasdik edilmiş kapasite raporu sureti

4- İmza sirküleri (noter tasdikli)

5- Tebliğ’in 3 üncü maddesinde verilen tanımdaki kompresörlerden ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

Yalnızca 8414.30.81.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu kapsamı “rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 Kw ile 8 Kw arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan” isimli maddenin ithalat miktarını gösterir.

Firma Ünvanı:

Firma Vergi No:

Sıra No

Beyanname

Miktar

(Adet)

Fatura

Sayısı

Tarihi

Numarası

Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM MİKTAR:


Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

 

ADI SOYADI

 

İMZASI VE MÜHRÜ

6- Müsteşarlıkça istenebilecek diğer belgeler


Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi