Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/23) (18.12.2009 t. 27436 s. R.G.)


Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/23) (18.12.2009 t. 27436 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ Ek I A, EK I B ve EK II’deki listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları gösterilen eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esasları kapsar.

İzin belgesi alınmayacak eşya

MADDE 2 – (1) EK I A’da yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatına İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir.

İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya

MADDE 3 – (1) EK I B’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 4 – (1) EK II’de yer alan listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden (Genel Müdürlük) alınan İzin Belgesi aranır. İzin Belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) EK II’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi hariç) haiz olanları 2 nci madde hükmüne tabidir.

(3) EK II’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya, bir beyannamede yer alan 12’li G.T.İ.P’ler bazında 10 adet ve 50 kg. (her iki şartı birden sağlayarak) veya daha az miktarda ithal edilmesi durumunda CIF kıymetine bakılmaksızın 2 nci madde hükmüne tabidir.

Diğer mevzuat

MADDE 5 – (1) 2 nci madde kapsamında verilen izin, Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine halel getirmez.

İzin belgesi başvuruları

MADDE 6 – (1) EK II’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılar, http://ith7.dtm.gov.tr genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formunu usulüne uygun olarak doldurduktan sonra formun yazıcıdan alınan bir çıktısını imzalı ve kaşeli olarak Genel Müdürlüğe göndererek İzin Belgesi başvurusunda bulunurlar. http://ith7.dtm.gov.tr genel ağ adresinde belirtilen ilgili belgelerin başvuru formunun ekinde yer alması zorunludur.

(2) Başvuru formu, usulüne uygun olarak doldurulduğunda form üzerinde otomatik olarak beliren başvuru kayıt numarası ile geçerlidir. Üzerinde geçerli bir başvuru kayıt numarası olmayan form ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Genel ağ üzerinden doldurulan başvuru formuna ait Müsteşarlık veri tabanında yer alan bilgiler ile Genel Müdürlüğe sunulan çıktısı arasında farklılık olması halinde veri tabanındaki kayıtlar dikkate alınır.

(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir.

Başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 7 – (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin ve ithal eşya ile ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Müsteşarlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep sonuçlandırılmaz.

İzin belgesinin süresi ve iadesi

MADDE 9 – (1) 4 üncü madde çerçevesinde verilen İzin Belgesi 4 (dört) ay geçerlidir. İzin Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

(2) 4 üncü madde çerçevesinde verilen İzin Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin belgelerin (İzin Belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ithal faturasının bir örneği ve Ek III’te yer alan Belge) İzin Belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iletilmesi zorunludur.

(3) 2 nci fıkrada belirtilen Belgeyi süresi içinde Genel Müdürlüğe teslim etmeyen ithalatçının yeni İzin Belgesi talepleri söz konusu eksik belgeler tamamlanana kadar değerlendirmeye alınmaz.

Gümrük kıymeti

MADDE 10 – (1) İzin Belgesi, Gümrük Kanununun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11 – (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin 2009/9 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EKLER

·    EK1A - İTHALİNDE İZİN BELGESİ ALINMAYACAK EŞYA LİSTESİ

·    EK1B - İLGİLİ KURUMLARDAN UYGUNLUK BELGESİ ALINACAK EŞYA LİSTESİ 

·   Ulaştırma Bakanlığı’ndan (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı alınması kaydıyla ithaline izin verilen sivil hava taşıtları ve sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyalar)

·   Denizcilik Müsteşarlığı’ndan uygunluk yazısı alınması kaydıyla ithaline izin verilen deniz taşıtları)

·    EK II - İTHALİNDE İZİN BELGESİ ALINACAK EŞYA LİSTESİ (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve CIF Birim Kıymet)

·    Ek III - 2009/23 Sayılı Tebliğ Çerçevesinde Alınan İzin Belgesi Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Beyan ve Taahhüt

 

EK:1 A

İTHALİNDE İZİN BELGESİ ALINMAYACAK EŞYA LİSTESİ

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

8207.13.00.00.00

 

8425.31.00.00.19

 

8442.50.23.00.00

 

8479.40.00.00.00

8207.19.10.00.00

 

8425.39.30.10.00

 

8442.50.29.00.00

 

8479.50.00.00.00

8207.19.90.00.11

 

8425.39.30.90.11

 

8442.50.80.00.00

 

8479.60.00.00.00

8207.19.90.00.19

 

8425.39.30.90.12

 

8443.11.00.00.00

 

8479.81.00.00.00

8405.10.00.00.11

 

8425.39.90.10.00

 

8443.12.00.00.00

 

8479.82.00.00.00

8405.10.00.00.12

 

8425.39.90.90.11

 

8443.13.10.00.00

 

8479.89.30.00.00

8405.10.00.00.13

 

8425.39.90.90.12

 

8443.13.31.00.00

 

8479.89.60.00.00

8405.10.00.00.14

 

8429.11.00.00.11

 

8443.13.35.00.00

 

8479.89.97.10.00

8405.10.00.00.19

 

8429.11.00.00.12

 

8443.13.39.00.00

 

8479.89.97.20.00

8406.10.00.00.00

 

8429.19.00.00.11

 

8443.13.90.00.00

 

8479.89.97.30.00

8406.81.10.00.00

 

8429.19.00.00.12

 

8443.14.00.00.00

 

8479.89.97.90.00

8406.81.90.00.00

 

8429.30.00.00.00

 

8443.15.00.00.11

 

8480.10.00.00.00

8406.82.11.00.00

 

8439.10.00.00.11

 

8443.15.00.00.12

 

8480.20.00.00.00

8406.82.19.00.00

 

8439.10.00.00.12

 

8443.15.00.00.19

 

8480.30.10.00.00

8406.82.90.00.00

 

8439.20.00.00.00

 

8443.16.00.00.00

 

8480.30.90.10.11

8410.11.00.00.00

 

8439.30.00.00.00

 

8443.17.00.00.00

 

8480.30.90.10.19

8410.12.00.00.00

 

8440.10.10.00.00

 

8443.19.20.00.00

 

8480.30.90.20.00

8410.13.00.00.00

 

8440.10.20.00.00

 

8443.19.40.00.00

 

8480.30.90.80.00

8411.11.00.90.00

 

8440.10.30.00.11

 

8443.19.70.10.00

 

8480.41.00.00.00

8411.12.10.90.00

 

8440.10.30.00.12

 

8443.19.70.90.11

 

8480.49.00.00.00

8411.12.30.90.00

 

8440.10.30.00.13

 

8443.19.70.90.19

 

8480.50.00.00.00

8411.12.80.90.00

 

8440.10.40.00.11

 

8453.10.00.00.00

 

8480.60.10.00.00

8411.21.00.90.00

 

8440.10.40.00.19

 

8453.20.00.00.00

 

8480.60.90.00.00

8411.22.20.90.00

 

8440.10.90.00.11

 

8453.80.00.00.00

 

8480.71.00.00.00

8411.22.80.90.00

 

8440.10.90.00.12

 

8454.10.00.00.00

 

8480.79.00.00.00

8411.81.00.90.00

 

8440.10.90.00.13

 

8454.20.00.00.00

 

8505.90.50.00.00

8411.82.20.90.00

 

8440.10.90.00.19

 

8454.30.10.00.00

 

8510.20.00.00.12

8411.82.60.90.00

 

8441.10.30.10.00

 

8454.30.90.00.00

 

8541.10.00.00.11

8411.82.80.90.00

 

8441.10.30.90.00

 

8464.10.00.00.00

 

8541.10.00.00.12

8414.80.11.90.00

 

8441.10.40.10.00

 

8464.20.11.00.00

 

8541.10.00.00.19

8414.80.19.90.00

 

8441.10.40.90.00

 

8464.20.19.00.00

 

8541.21.00.00.11

8414.80.22.90.00

 

8441.10.80.00.00

 

8464.20.20.00.00

 

8541.21.00.00.12

8414.80.28.90.00

 

8441.20.00.00.11

 

8464.20.95.00.00

 

8541.21.00.00.19

8414.80.51.90.00

 

8441.20.00.00.19

 

8464.90.20.00.00

 

8541.29.00.00.11

8414.80.59.90.00

 

8441.30.00.00.00

 

8464.90.80.00.00

 

8541.29.00.00.12

8414.80.73.90.00

 

8441.40.00.00.00

 

8472.90.30.00.00

 

8541.29.00.00.19

8414.80.75.90.00

 

8441.80.00.00.11

 

8475.10.00.00.00

 

8541.30.00.00.11

8414.80.78.90.00

 

8441.80.00.00.12

 

8475.21.00.00.00

 

8541.30.00.00.12

8416.10.10.00.00

 

8441.80.00.00.19

 

8475.29.00.00.00

 

8541.30.00.00.13

8416.10.90.00.00

 

8442.30.10.00.00

 

8478.10.00.00.00

 

8541.40.10.00.00

8416.20.10.00.00

 

8442.30.91.00.00

 

8479.10.00.00.11

 

8541.40.90.00.11

8416.20.20.00.11

 

8442.30.99.10.00

 

8479.10.00.00.12

 

8541.40.90.00.12

8416.20.20.00.19

 

8442.30.99.90.11

 

8479.10.00.00.19

 

8541.40.90.00.13

8416.20.80.00.11

 

8442.30.99.90.12

 

8479.20.00.00.11

 

8541.40.90.00.19

8416.20.80.00.19

 

8442.30.99.90.19

 

8479.20.00.00.19

 

8541.50.00.00.11

8416.30.00.00.00

 

8442.40.00.00.00

 

8479.30.10.00.00

 

8541.50.00.00.12

8425.31.00.00.11

 

8442.50.21.00.00

 

8479.30.90.00.00

 

8541.50.00.00.19

 

 

 

 

 

 

 

8541.60.00.00.11

 

9011.80.00.00.11

 

9024.80.90.10.00

 

9031.90.20.00.19

8541.60.00.00.19

 

9011.80.00.00.19

 

9024.80.90.90.00

 

9031.90.30.00.19

8541.90.00.00.00

 

9011.90.10.00.00

 

9024.90.00.10.00

 

9031.90.85.21.00

8542.31.10.00.00

 

9011.90.90.00.00

 

9024.90.00.90.00

 

9031.90.85.29.00

8542.31.90.00.00

 

9012.10.10.00.00

 

9027.10.10.00.00

 

 

8542.32.10.00.00

 

9012.10.90.00.11

 

9027.10.90.00.00

 

 

8542.32.31.00.00

 

9012.10.90.00.12

 

9027.20.00.00.00

 

 

8542.32.39.00.00

 

9012.90.10.00.00

 

9027.30.00.00.11

 

 

8542.32.45.00.00

 

9012.90.90.00.00

 

9027.30.00.00.19

 

 

8542.32.55.00.00

 

9015.10.10.00.00

 

9027.50.00.00.00

 

 

8542.32.61.00.00

 

9015.10.90.10.00

 

9027.80.05.00.00

 

 

8542.32.69.00.00

 

9015.10.90.90.00

 

9027.80.11.00.00

 

 

8542.32.75.00.00

 

9015.20.10.00.00

 

9027.80.13.00.00

 

 

8542.32.90.00.00

 

9015.20.90.10.00

 

9027.80.17.00.00

 

 

8542.33.00.00.00

 

9015.20.90.90.00

 

9027.80.91.00.00

 

 

8542.39.10.00.00

 

9015.30.10.00.00

 

9027.80.93.00.00

 

 

8542.39.90.00.00

 

9015.30.90.10.00

 

9027.80.97.00.00

 

 

8542.90.00.00.00

 

9015.30.90.90.00

 

9027.90.10.00.00

 

 

8543.20.00.00.00

 

9015.40.10.00.00

 

9027.90.50.00.00

 

 

8543.30.00.00.00

 

9015.40.90.10.00

 

9027.90.80.00.00

 

 

8543.90.00.10.00

 

9015.40.90.90.00

 

9030.10.00.90.00

 

 

9002.11.00.10.00

 

9015.80.11.00.11

 

9030.20.10.90.00

 

 

9002.11.00.90.00

 

9015.80.11.00.12

 

9030.20.30.90.00

 

 

9008.10.00.00.00

 

9015.80.11.00.19

 

9030.20.91.90.00

 

 

9008.20.00.00.00

 

9015.80.19.00.11

 

9030.20.99.90.00

 

 

9008.30.00.00.00

 

9015.80.19.00.19

 

9030.40.00.90.00

 

 

9008.40.00.00.00

 

9015.80.91.10.11

 

9030.82.00.00.00

 

 

9008.90.00.10.00

 

9015.80.91.10.19

 

9030.84.00.90.00

 

 

9008.90.00.90.00

 

9015.80.91.90.11

 

9030.89.30.90.00

 

 

9010.10.00.10.11

 

9015.80.91.90.19

 

9030.89.90.90.00

 

 

9010.10.00.10.19

 

9015.80.93.10.11

 

9030.90.20.00.00

 

 

9010.10.00.90.11

 

9015.80.93.10.12

 

9030.90.85.90.00

 

 

9010.10.00.90.19

 

9015.80.93.10.19

 

9031.20.00.10.00

 

 

9010.50.00.10.11

 

9015.80.93.90.11

 

9031.20.00.90.00

 

 

9010.50.00.10.19

 

9015.80.93.90.19

 

9031.41.00.00.00

 

 

9010.50.00.90.11

 

9015.80.99.10.00

 

9031.49.10.00.00

 

 

9010.50.00.90.12

 

9015.80.99.90.00

 

9031.49.90.00.00

 

 

9010.50.00.90.13

 

9015.90.00.10.11

 

9031.80.32.00.00

 

 

9010.50.00.90.19

 

9015.90.00.10.19

 

9031.80.34.00.11

 

 

9010.60.00.00.00

 

9015.90.00.90.00

 

9031.80.34.00.19

 

 

9010.90.00.00.00

 

9024.10.11.00.00

 

9031.80.38.90.19

 

 

9011.10.10.00.00

 

9024.10.13.00.00

 

9031.80.91.20.11

 

 

9011.10.90.00.00

 

9024.10.19.00.00

 

9031.80.91.20.19

 

 

9011.20.10.00.00

 

9024.10.90.10.00

 

9031.80.91.90.11

 

 

9011.20.90.00.11

 

9024.10.90.90.00

 

9031.80.91.90.19

 

 

9011.20.90.00.12

 

9024.80.11.00.00

 

9031.80.98.20.00

 

 

9011.20.90.00.13

 

9024.80.19.00.00

 

9031.80.98.90.00

 

 

 

EK:1 B

İLGİLİ KURUMLARDAN UYGUNLUK BELGESİ ALINACAK EŞYA LİSTESİ

- Ulaştırma Bakanlığı’ndan (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı alınması kaydıyla ithaline izin verilen sivil hava taşıtları ve sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyalar

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

3917.29.90.10.00

 

7306.30.77.10.00

 

7608.20.89.10.00

 

8413.30.20.10.00

3917.31.00.10.00

 

7306.30.80.10.00

 

8407.10.00.10.11

 

8413.30.80.10.00

3917.39.90.10.00

 

7306.40.20.10.00

 

8407.10.00.10.12

 

8413.50.20.10.00

4008.29.00.10.00

 

7306.40.80.10.00

 

8408.90.21.00.00

 

8413.50.40.10.00

4009.12.00.10.00

 

7306.50.20.10.00

 

8408.90.27.10.00

 

8413.50.61.10.00

4009.22.00.10.00

 

7306.50.80.10.00

 

8408.90.41.10.00

 

8413.50.69.10.00

4009.32.00.10.00

 

7306.61.92.10.00

 

8408.90.43.10.00

 

8413.50.80.10.00

4009.42.00.10.00

 

7306.61.99.10.00

 

8408.90.45.10.00

 

8413.60.20.10.00

4011.30.00.10.00

 

7306.69.10.10.00

 

8408.90.47.10.00

 

8413.60.31.10.00

4012.13.00.10.00

 

7306.69.90.10.00

 

8408.90.61.10.00

 

8413.60.39.10.00

4012.20.00.10.00

 

7608.10.00.10.11

 

8408.90.65.10.00

 

8504.10.20.10.00

4016.10.00.11.00

 

7608.10.00.10.12

 

8408.90.67.10.00

 

8504.10.80.10.00

4016.10.00.12.00

 

8501.51.00.10.00

 

8408.90.81.10.00

 

8504.40.30.20.00

4016.10.00.19.00

 

8501.52.20.10.00

 

8408.90.85.10.00

 

8504.40.40.10.00

4016.93.00.11.00

 

8501.52.30.10.00

 

8408.90.89.10.00

 

8504.40.55.10.00

4016.93.00.12.00

 

8501.52.90.10.00

 

8409.10.00.10.00

 

8504.40.81.10.00

4016.93.00.19.00

 

8501.53.81.10.00

 

8411.11.00.10.00

 

8504.40.84.10.00

4016.99.91.90.11

 

8501.61.20.10.00

 

8411.12.10.10.00

 

8504.40.88.10.00

4016.99.97.89.11

 

8501.61.80.10.00

 

8411.12.30.10.00

 

8504.40.90.10.00

4016.99.97.99.11

 

8501.62.00.11.00

 

8411.12.80.10.00

 

8504.50.20.10.00

6812.99.10.10.00

 

8501.62.00.12.00

 

8411.21.00.10.00

 

8511.10.00.10.00

6812.99.90.10.00

 

8501.62.00.13.00

 

8411.22.20.10.00

 

8511.20.00.10.00

7304.31.20.10.00

 

8502.11.20.10.00

 

8411.22.80.10.00

 

8511.30.00.10.00

7304.31.80.10.00

 

8502.11.80.10.00

 

8411.81.00.10.00

 

8511.40.00.10.00

7304.39.52.10.00

 

8502.12.00.11.00

 

8411.82.20.10.00

 

8511.50.00.10.00

7304.39.58.10.00

 

8502.12.00.12.00

 

8411.82.60.10.00

 

8511.80.00.10.00

7304.39.92.10.00

 

8502.12.00.13.00

 

8411.82.80.10.00

 

8517.70.11.10.00

7304.39.93.10.00

 

8502.13.20.10.00

 

8411.91.00.10.00

 

8518.29.30.10.00

7304.39.98.10.00

 

8502.13.40.10.00

 

8411.99.00.10.00

 

8518.30.95.10.00

7304.41.00.10.00

 

8502.13.80.10.00

 

8412.10.00.10.00

 

8526.92.00.20.00

7304.49.95.10.00

 

8502.20.20.10.00

 

8412.21.20.10.00

 

8529.10.31.10.00

7304.49.99.10.00

 

8502.20.40.10.00

 

8412.21.80.10.00

 

8529.10.39.10.00

7304.51.81.10.00

 

8502.20.60.10.00

 

8412.29.20.10.00

 

8529.10.65.10.00

7304.51.89.10.00

 

8502.20.80.10.00

 

8412.29.81.10.00

 

8529.10.69.10.00

7304.59.92.10.00

 

8502.31.00.11.00

 

8412.29.89.10.00

 

8529.10.80.10.00

7304.59.93.10.00

 

8502.31.00.12.00

 

8412.31.00.10.00

 

8529.10.95.10.00

7304.59.99.10.00

 

8502.31.00.13.00

 

8412.39.00.10.00

 

8531.80.95.10.00

7304.90.00.10.00

 

8502.39.20.21.00

 

8412.80.80.10.00

 

8539.10.00.10.00

7306.30.11.10.00

 

8502.39.20.22.00

 

8412.90.20.10.00

 

9001.90.00.11.00

7306.30.19.10.00

 

8502.39.20.23.00

 

8412.90.40.10.00

 

8413.60.61.10.00

7306.30.41.10.00

 

8502.40.00.10.00

 

8412.90.80.20.00

 

8413.60.69.10.00

7306.30.49.10.00

 

7608.20.20.10.00

 

8413.19.00.10.00

 

8413.60.70.10.00

7306.30.72.10.00

 

7608.20.81.10.00

 

8413.20.00.10.00

 

8413.60.80.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8413.70.21.10.00

 

8428.33.00.10.00

 

8483.10.50.10.00

 

9031.90.20.00.11

8413.70.29.10.00

 

9001.90.00.19.00

 

8483.10.95.10.00

 

9031.90.30.00.11

8413.70.30.10.00

 

9002.90.00.11.00

 

8483.30.32.10.00

 

9031.90.85.10.00

8413.70.35.10.00

 

9002.90.00.19.00

 

8483.30.38.10.00

 

9032.10.20.10.00

8413.70.45.10.00

 

9014.20.20.11.00

 

8483.30.80.10.00

 

9032.10.81.10.00

8413.70.51.10.00

 

9014.20.20.91.00

 

8483.40.21.10.00

 

9032.10.89.10.00

8413.70.59.10.00

 

9014.90.00.11.00

 

8483.40.23.10.00

 

9032.20.00.10.00

8413.70.65.10.00

 

9014.90.00.19.00

 

8483.40.25.10.00

 

9032.81.00.10.00

8413.70.75.10.00

 

9025.19.20.11.00

 

8483.40.29.10.00

 

9401.10.00.10.00

8413.70.81.10.00

 

9025.19.80.21.00

 

8483.40.30.10.00

 

8802.20.00.20.00

8413.70.89.10.00

 

9025.80.40.10.00

 

8483.40.51.10.00

 

8802.20.00.90.00

8414.10.25.10.00

 

9025.80.80.10.00

 

8483.40.59.10.00

 

8802.30.00.10.00

8414.10.81.10.00

 

9025.90.00.11.00

 

8483.40.90.10.00

 

8802.30.00.20.00

8414.10.89.10.00

 

9025.90.00.19.00

 

8483.60.20.10.00

 

8802.30.00.90.00

8414.20.80.10.00

 

9026.10.21.10.00

 

8483.60.80.10.00

 

8802.40.00.10.00

8414.30.20.10.00

 

9026.10.29.10.00

 

8483.90.20.10.00

 

8802.40.00.90.00

8414.30.81.10.00

 

9026.10.81.10.00

 

8483.90.81.10.00

 

8803.10.00.00.00

8414.30.89.10.00

 

9026.10.89.10.00

 

8483.90.89.10.00

 

8803.20.00.00.00

8414.51.00.10.00

 

9026.20.20.10.00

 

8501.20.00.11.00

 

8803.30.00.00.00

8414.59.20.10.00

 

9026.20.40.10.00

 

8501.20.00.12.00

 

8805.29.00.00.00

8414.59.40.10.00

 

9026.20.80.10.00

 

8501.31.00.10.11

 

9014.10.00.00.00

8414.59.80.10.00

 

9026.80.20.10.00

 

8501.31.00.10.12

 

9014.20.80.10.00

8414.80.11.10.00

 

9026.80.80.10.00

 

8501.32.20.11.00

 

9014.20.80.90.00

8414.80.19.10.00

 

9026.90.00.10.00

 

8501.32.80.11.00

 

9020.00.00.00.11

8414.80.22.10.00

 

9029.10.00.10.00

 

8501.32.80.12.00

 

9020.00.00.00.12

8414.80.28.10.00

 

9029.20.38.10.00

 

8501.33.00.10.00

 

9025.11.20.00.00

8414.80.51.10.00

 

9029.20.38.30.00

 

8501.33.00.21.00

 

9025.11.80.00.11

8414.80.59.10.00

 

9030.10.00.10.00

 

8501.33.00.22.00

 

9025.11.80.00.19

8414.80.73.10.00

 

9030.20.10.10.00

 

8501.33.00.23.00

 

9025.80.20.10.00

8414.80.75.10.00

 

9030.20.30.10.00

 

8501.34.92.20.00

 

9025.80.20.90.00

8414.80.78.10.00

 

8428.39.20.10.00

 

8501.34.98.20.00

 

9030.90.20.00.00

8414.80.80.10.00

 

8428.39.90.10.00

 

8501.40.20.11.00

 

9031.80.32.00.00

8414.90.00.10.00

 

8428.90.95.10.00

 

8501.40.20.19.00

 

9031.80.34.00.11

8415.81.00.10.00

 

8443.19.40.00.00

 

9030.20.91.10.00

 

9031.80.34.00.19

8415.82.00.10.00

 

8443.32.10.20.00

 

9030.20.99.10.00

 

9032.89.00.00.00

8415.83.00.10.00

 

8443.91.10.00.00

 

9030.31.00.10.00

 

9032.90.00.10.00

8415.90.00.10.00

 

8471.41.00.10.00

 

9030.32.00.10.00

 

9032.90.00.90.00

8421.19.20.10.00

 

8471.49.00.10.00

 

9030.33.10.10.00

 

9104.00.00.00.11

8421.19.70.10.00

 

8471.50.00.10.00

 

9030.33.91.10.00

 

9104.00.00.00.19

8421.31.00.10.00

 

8471.60.60.10.00

 

9030.33.99.10.00

 

9403.20.20.00.00

8421.39.20.10.00

 

8471.60.70.10.00

 

9030.39.00.11.00

 

9403.20.80.10.00

8421.39.40.10.00

 

8471.70.20.10.00

 

9030.39.00.21.00

 

9403.20.80.90.00

8421.39.60.10.00

 

8471.70.30.10.00

 

9030.40.00.10.00

 

9403.70.00.00.00

8421.39.90.10.00

 

8471.70.50.10.00

 

9030.84.00.10.00

 

9405.10.21.00.00

8426.99.00.10.00

 

8471.70.70.10.00

 

9030.89.30.10.00

 

9405.10.28.00.00

8428.10.20.10.00

 

8471.70.80.10.00

 

9030.89.90.10.00

 

9405.10.91.50.00

8428.10.80.10.00

 

8471.70.98.10.00

 

9030.90.85.10.00

 

9405.10.98.50.00

8428.20.30.10.00

 

8483.10.21.10.00

 

9031.80.38.10.00

 

9405.60.20.00.00

8428.20.91.10.00

 

8483.10.25.10.00

 

9031.80.91.10.00

 

9405.60.80.10.00

8428.20.98.10.00

 

8483.10.29.10.00

 

9031.80.98.10.00

 

9405.92.00.00.00

9405.99.00.11.00

 

8544.30.00.00.00

 

8507.20.41.00.00

 

8421.29.00.00.11

9405.99.00.12.00

 

8801.00.10.00.00

 

8507.20.49.00.00

 

8421.29.00.00.19

8507.80.80.00.00

 

8801.00.90.00.00

 

8507.20.92.00.00

 

8424.10.20.00.00

8507.90.20.00.00

 

8802.11.00.00.00

 

8507.20.98.00.00

 

8424.10.80.00.00

8507.90.30.00.11

 

8802.12.00.00.00

 

8507.30.20.00.00

 

8425.11.00.00.00

8507.90.30.00.19

 

8802.20.00.10.00

 

8507.30.81.00.00

 

8425.19.20.00.00

8507.90.90.00.11

 

8425.39.90.90.12

 

8507.30.89.00.00

 

8425.19.80.00.00

8507.90.90.00.12

 

8425.42.00.00.00

 

8507.40.00.00.00

 

8425.31.00.00.11

8507.90.90.00.19

 

8425.49.00.00.00

 

8507.80.20.00.00

 

8425.31.00.00.19

8517.70.15.00.00

 

8428.90.30.00.00

 

8507.80.30.00.00

 

8425.39.30.10.00

8517.70.19.00.11

 

8428.90.71.00.00

 

3917.33.00.00.00

 

8425.39.30.90.11

8517.70.19.00.19

 

8428.90.79.00.00

 

3917.40.00.00.11

 

8425.39.30.90.12

8518.10.30.00.00

 

8428.90.91.00.00

 

3917.40.00.00.12

 

8425.39.90.10.00

8518.10.95.10.00

 

8479.90.20.10.00

 

3917.40.00.00.19

 

8425.39.90.90.11

8518.10.95.90.00

 

8479.90.20.90.11

 

4823.90.85.20.00

 

3917.21.90.00.00

8518.21.00.00.00

 

8479.90.20.90.19

 

7324.10.00.00.00

 

3917.22.90.00.00

8518.22.00.00.00

 

8479.90.80.10.00

 

7326.20.30.00.00

 

3917.23.90.00.00

8518.29.95.00.00

 

8479.90.80.90.11

 

7326.20.50.00.00

 

3926.90

8518.30.20.00.00

 

8479.90.80.90.19

 

7326.20.80.00.00

 

4504.90

8518.40.30.00.00

 

8483.50.20.00.11

 

8302.10.00.00.00

 

6812.80

8518.40.81.00.00

 

8483.50.20.00.12

 

8302.20.00.00.00

 

6813.20

8518.40.89.00.00

 

8483.50.80.00.11

 

8302.42.00.00.00

 

6813.81

8518.50.00.00.00

 

8483.50.80.00.12

 

8302.49.00.00.00

 

6813.89

8519.81.95.00.00

 

8484.10.00.00.11

 

8302.60.00.00.00

 

7007.21

8519.89.90.90.00

 

8484.10.00.00.19

 

8413.81.00.00.00

 

7312.10

8521.10.95.00.00

 

8484.90.00.00.00

 

8413.91.00.00.00

 

7312.90

8526.10.00.00.11

 

8501.40.80.12.00

 

8414.10.20.00.00

 

7322.90

8526.10.00.00.12

 

8501.63.00.00.00

 

8414.20.20.00.00

 

7324.90

8526.10.00.00.19

 

8502.39.80.11.00

 

8418.10.20.00.00

 

7413.00

8526.91.20.00.00

 

8502.39.80.12.00

 

8418.10.80.00.00

 

8108.90

8526.91.80.00.11

 

8502.39.80.13.00

 

8418.30.20.00.00

 

8479.89

8526.91.80.00.13

 

8504.31.21.00.00

 

8418.30.80.00.00

 

8516.80.20

8526.91.80.00.19

 

8504.31.29.00.00

 

8418.40.20.00.00

 

8517.12

8528.41.00.00.00

 

8504.31.80.10.00

 

8418.40.80.00.00

 

8517.61

8528.51.00.00.00

 

8504.31.80.90.11

 

8418.61.00.00.00

 

8517.62

8528.61.00.00.00

 

8504.31.80.90.19

 

8418.69.00.10.00

 

8517.69.31

8529.10.11.00.00

 

8504.32.20.00.00

 

8418.69.00.91.00

 

8517.69.39

8529.90.65.10.00

 

8504.32.80.10.00

 

8418.69.00.99.00

 

8517.69.90

8529.90.97.10.00

 

8504.32.80.90.00

 

8419.50.00.00.00

 

8522.90

8531.10.95.00.00

 

8504.33.00.00.00

 

8419.81.20.00.11

 

8543.70.90

8531.20.20.00.00

 

8504.50.95.00.00

 

8419.81.20.00.19

 

8543.90

8531.20.40.00.11

 

8507.10.41.00.00

 

8419.81.80.00.00

 

8803.90.90

8531.20.40.00.12

 

8507.10.49.00.00

 

8419.90.85.90.13

 

9029.90

8531.20.95.00.00

 

8507.10.92.00.00

 

8421.21.00.00.00

 

9109.19

8531.80.20.00.00

 

8507.10.98.00.00

 

8421.23.00.00.00

 

9109.90

 

 

 

 

 

 

 

 

- Denizcilik Müsteşarlığı’ndan uygunluk yazısı alınması kaydıyla ithaline izin verilen deniz taşıtları

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

8901.10.10.00.11

 

8901.20.90.00.00

 

8903.10.10.00.00

 

8904.00.91.00.00

8901.10.10.00.19

 

8901.30.10.00.11

 

8903.10.90.00.00

 

8904.00.99.00.00

8901.10.10.00.21

 

8901.30.10.00.12

 

8903.91.10.00.00

 

8905.10.10.00.00

8901.10.10.00.22

 

8901.30.10.00.13

 

8903.91.92.00.00

 

8905.10.90.00.00

8901.10.10.00.29

 

8901.30.10.00.14

 

8903.91.99.00.00

 

8905.20.00.00.00

8901.10.10.00.31

 

8901.30.90.00.00

 

8903.92.10.00.00

 

8905.90.10.00.00

8901.10.10.00.32

 

8901.90.10.00.11

 

8903.92.91.00.00

 

8905.90.90.00.00

8901.10.10.00.39

 

8901.90.10.00.12

 

8903.92.99.00.00

 

8906.10.00.00.00

8901.10.10.00.41

 

8901.90.10.00.13

 

8903.99.10.00.11

 

8906.90.10.00.00

8901.10.10.00.42

 

8901.90.10.00.14

 

8903.99.10.00.19

 

8906.90.91.00.00

8901.10.10.00.49

 

8901.90.91.00.00

 

8903.99.91.00.11

 

8906.90.99.00.00

8901.10.90.00.11

 

8901.90.99.00.00

 

8903.99.91.00.19

 

8907.10.00.00.00

8901.10.90.00.19

 

8902.00.12.00.11

 

8903.99.99.00.11

 

8907.90.00.00.11

8901.20.10.00.11

 

8902.00.12.00.16

 

8903.99.99.00.19

 

8907.90.00.00.16

8901.20.10.00.12

 

8902.00.18.00.11

 

8904.00.10.00.11

 

 

8901.20.10.00.13

 

8902.00.18.00.16

 

8904.00.10.00.12

 

 

8901.20.10.00.14

 

8902.00.90.00.00

 

8904.00.10.00.13

 

 


EK: II

İTHALİNDE İZİN BELGESİ ALINACAK EŞYA LİSTESİ

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve CIF Birim Kıymet

8414.40.10.00.11

15 $ /KG

 

8423.82.90.10.19

25 $ /KG

 

8430.20.00.00.12

15 $ /KG

8414.40.10.00.12

15 $ /KG

 

8423.82.90.90.11

25 $ /KG

 

8430.31.00.00.00

15 $ /KG

8414.40.10.00.19

15 $ /KG

 

8423.82.90.90.19

25 $ /KG

 

8430.39.00.00.00

15 $ /KG

8414.40.90.00.11

15 $ /KG

 

8423.89.00.10.11

25 $ /KG

 

8430.50.00.00.00

15 $ /KG

8414.40.90.00.12

15 $ /KG

 

8423.89.00.10.19

25 $ /KG

 

8430.61.00.00.11

15 $ /KG

8414.40.90.00.19

15 $ /KG

 

8423.89.00.90.11

25 $ /KG

 

8430.61.00.00.19

15 $ /KG

8417.10.00.00.11

10 $ /KG

 

8423.89.00.90.19

25 $ /KG

 

8430.69.00.00.00

15 $ /KG

8417.10.00.00.12

10 $ /KG

 

8424.30.01.00.00

15 $ /KG

 

8433.53.30.00.12

10 $ /KG

8417.10.00.00.13

10 $ /KG

 

8424.30.05.00.00

15 $ /KG

 

8433.53.90.00.11

10 $ /KG

8417.10.00.00.19

10 $ /KG

 

8424.30.09.00.00

15 $ /KG

 

8433.53.90.00.12

10 $ /KG

8417.20.10.00.00

10 $ /KG

 

8424.30.10.00.00

15 $ /KG

 

8433.60.00.00.11

10 $ /KG

8417.20.90.00.00

10 $ /KG

 

8424.30.90.00.00

15 $ /KG

 

8433.60.00.00.12

10 $ /KG

8417.80.50.00.00

10 $ /KG

 

8426.11.00.00.00

10 $ /KG

 

8433.60.00.00.13

10 $ /KG

8417.80.70.00.00

10 $ /KG

 

8426.12.00.10.00

10 $ /KG

 

8433.60.00.00.19

10 $ /KG

8418.69.00.91.00

20 $ /KG

 

8426.12.00.90.00

10 $ /KG

 

8435.10.00.00.11

10 $ /KG

8419.20.00.00.11

20 $ /KG

 

8426.19.00.00.11

10 $ /KG

 

8435.10.00.00.12

10 $ /KG

8419.20.00.00.19

20 $ /KG

 

8426.19.00.00.12

10 $ /KG

 

8435.10.00.00.19

10 $ /KG

8419.31.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.19.00.00.13

10 $ /KG

 

8436.10.00.00.00

10 $ /KG

8419.32.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.19.00.00.19

10 $ /KG

 

8436.21.00.00.11

10 $ /KG

8419.39.90.00.00

20 $ /KG

 

8426.20.00.00.00

10 $ /KG

 

8436.21.00.00.12

10 $ /KG

8419.40.00.00.11

20 $ /KG

 

8426.30.00.00.00

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.11

10 $ /KG

8419.40.00.00.19

20 $ /KG

 

8426.41.00.10.00

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.12

10 $ /KG

8419.50.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.41.00.90.00

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.13

10 $ /KG

8419.60.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.49.00.00.00

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.19

10 $ /KG

8419.89.30.00.00

20 $ /KG

 

8426.91.10.00.00

10 $ /KG

 

8436.80.10.00.00

10 $ /KG

8419.89.98.10.00

20 $ /KG

 

8426.91.90.00.00

10 $ /KG

 

8436.80.90.00.00

10 $ /KG

8419.89.98.90.11

20 $ /KG

 

8426.99.00.10.00

10 $ /KG

 

8437.10.00.00.00

10 $ /KG

8419.89.98.90.12

20 $ /KG

 

8426.99.00.90.00

10 $ /KG

 

8437.80.00.10.11

10 $ /KG

8419.89.98.90.19

20 $ /KG

 

8428.10.20.90.11

10 $ /KG

 

8437.80.00.10.12

10 $ /KG

8420.10.10.00.00

10 $ /KG

 

8428.10.20.90.12

10 $ /KG

 

8437.80.00.10.19

10 $ /KG

8420.10.30.00.00

10 $ /KG

 

8428.10.20.90.19

10 $ /KG

 

8437.80.00.90.00

10 $ /KG

8420.10.50.00.00

10 $ /KG

 

8428.10.80.90.00

10 $ /KG

 

8438.10.10.00.00

15 $ /KG

8420.10.90.00.00

10 $ /KG

 

8428.20.30.90.00

10 $ /KG

 

8438.10.90.00.00

15 $ /KG

8421.11.00.00.00

25 $ /KG

 

8428.20.91.90.00

10 $ /KG

 

8438.20.00.00.00

15 $ /KG

8421.19.20.90.00

25 $ /KG

 

8428.20.98.90.00

10 $ /KG

 

8438.30.00.00.00

15 $ /KG

8421.21.00.00.00

25 $ /KG

 

8428.31.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.40.00.00.00

15 $ /KG

8421.22.00.00.00

25 $ /KG

 

8428.32.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.50.00.00.00

15 $ /KG

8421.39.20.90.00

25 $ /KG

 

8428.33.00.90.00

10 $ /KG

 

8438.60.00.00.11

15 $ /KG

8421.39.40.90.00

25 $ /KG

 

8428.39.20.90.00

10 $ /KG

 

8438.60.00.00.12

15 $ /KG

8421.39.60.90.00

25 $ /KG

 

8428.39.90.90.00

10 $ /KG

 

8438.60.00.00.13

15 $ /KG

8421.39.90.90.00

25 $ /KG

 

8428.40.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.80.10.10.00

15 $ /KG

8422.19.00.00.00

15 $ /KG

 

8428.60.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.80.10.90.00

15 $ /KG

8422.20.00.00.00

15 $ /KG

 

8428.90.30.00.00

10 $ /KG

 

8438.80.91.00.00

15 $ /KG

8422.30.00.00.00

15 $ /KG

 

8428.90.79.00.00

10 $ /KG

 

8438.80.99.10.00

15 $ /KG

8422.40.00.00.00

15 $ /KG

 

8428.90.91.00.00

10 $ /KG

 

8438.80.99.90.11

15 $ /KG

8423.20.00.00.11

25 $ /KG

 

8428.90.95.90.19

10 $ /KG

 

8438.80.99.90.19

15 $ /KG

8423.20.00.00.19

25 $ /KG

 

8429.20.00.00.11

5 $ /KG

 

8444.00.10.00.00

10 $ /KG

8423.30.00.10.11

25 $ /KG

 

8429.20.00.00.12

5 $ /KG

 

8444.00.90.00.00

10 $ /KG

8423.30.00.10.19

25 $ /KG

 

8429.40.10.00.11

5 $ /KG

 

8445.11.00.00.00

10 $ /KG

8423.30.00.90.11

25 $ /KG

 

8429.40.10.00.19

5 $ /KG

 

8445.12.00.00.00

10 $ /KG

8423.30.00.90.19

25 $ /KG

 

8429.40.30.00.00

5 $ /KG

 

8445.13.00.00.00

10 $ /KG

8423.81.10.00.00

25 $ /KG

 

8429.40.90.00.00

5 $ /KG

 

8445.19.00.10.00

10 $ /KG

8423.81.30.00.00

25 $ /KG

 

8430.10.00.10.00

15 $ /KG

 

8445.19.00.90.11

10 $ /KG

8423.82.10.00.00

25 $ /KG

 

8430.10.00.20.00

15 $ /KG

 

8445.19.00.90.12

10 $ /KG

8423.82.90.10.11

25 $ /KG

 

8430.20.00.00.11

15 $ /KG

 

8445.19.00.90.13

10 $ /KG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8445.19.00.90.14

10 $ /KG

 

8452.29.00.00.00

15 $ /KG

 

8459.70.00.00.00

15 $ /KG

8445.19.00.90.19

10 $ /KG

 

8455.10.00.00.00

10 $ /KG

 

8460.11.00.00.00

15 $ /KG

8445.20.00.00.11

10 $ /KG

 

8455.21.00.00.11

10 $ /KG

 

8460.19.00.00.00

15 $ /KG

8445.20.00.00.12

10 $ /KG

 

8455.21.00.00.12

10 $ /KG

 

8460.21.11.00.00

15 $ /KG

8445.20.00.00.19

10 $ /KG

 

8455.21.00.00.19

10 $ /KG

 

8460.21.15.00.00

15 $ /KG

8445.30.10.00.00

10 $ /KG

 

8455.22.00.00.00

10 $ /KG

 

8460.21.19.00.00

15 $ /KG

8445.30.90.00.00

10 $ /KG

 

8456.10.00.10.00

10 $ /KG

 

8460.21.90.00.00

15 $ /KG

8445.40.00.00.11

10 $ /KG

 

8456.10.00.20.00

10 $ /KG

 

8460.29.10.00.00

15 $ /KG

8445.40.00.00.12

10 $ /KG

 

8456.10.00.30.00

10 $ /KG

 

8460.29.90.00.00

15 $ /KG

8445.40.00.00.19

10 $ /KG

 

8456.10.00.90.00

10 $ /KG

 

8460.31.00.00.00

15 $ /KG

8445.90.00.00.11

10 $ /KG

 

8456.20.00.10.00

10 $ /KG

 

8460.39.00.00.00

15 $ /KG

8445.90.00.00.12

10 $ /KG

 

8456.20.00.20.00

10 $ /KG

 

8460.40.10.00.11

15 $ /KG

8445.90.00.00.13

10 $ /KG

 

8456.20.00.90.00

10 $ /KG

 

8460.40.10.00.12

15 $ /KG

8445.90.00.00.14

10 $ /KG

 

8456.30.11.00.00

10 $ /KG

 

8460.40.90.00.11

15 $ /KG

8445.90.00.00.19

10 $ /KG

 

8456.30.19.10.00

10 $ /KG

 

8460.40.90.00.12

15 $ /KG

8446.10.00.00.00

10 $ /KG

 

8456.30.19.20.00

10 $ /KG

 

8460.90.10.00.11

15 $ /KG

8446.21.00.00.00

10 $ /KG

 

8456.30.19.90.00

10 $ /KG

 

8460.90.10.00.19

15 $ /KG

8446.29.00.00.00

10 $ /KG

 

8456.30.90.10.00

10 $ /KG

 

8460.90.90.00.11

15 $ /KG

8446.30.00.00.00

10 $ /KG

 

8456.30.90.20.00

10 $ /KG

 

8460.90.90.00.19

15 $ /KG

8447.11.10.00.11

10 $ /KG

 

8456.30.90.90.00

10 $ /KG

 

8461.20.00.00.11

15 $ /KG

8447.11.10.00.12

10 $ /KG

 

8456.90.00.10.00

10 $ /KG

 

8461.20.00.00.12

15 $ /KG

8447.11.90.00.11

10 $ /KG

 

8456.90.00.20.00

10 $ /KG

 

8461.30.10.00.00

15 $ /KG

8447.11.90.00.12

10 $ /KG

 

8456.90.00.30.00

10 $ /KG

 

8461.30.90.00.00

15 $ /KG

8447.12.10.00.11

10 $ /KG

 

8456.90.00.40.00

10 $ /KG

 

8461.40.11.00.00

15 $ /KG

8447.12.10.00.12

10 $ /KG

 

8457.10.10.00.00

10 $ /KG

 

8461.40.19.00.00

15 $ /KG

8447.12.90.00.11

10 $ /KG

 

8457.10.90.00.00

10 $ /KG

 

8461.40.31.00.00

15 $ /KG

8447.12.90.00.12

10 $ /KG

 

8457.20.00.00.00

10 $ /KG

 

8461.40.39.00.00

15 $ /KG

8447.20.20.00.11

10 $ /KG

 

8457.30.10.00.00

10 $ /KG

 

8461.40.71.00.11

15 $ /KG

8447.20.20.00.12

10 $ /KG

 

8457.30.90.00.00

10 $ /KG

 

8461.40.71.00.12

15 $ /KG

8447.20.20.00.13

10 $ /KG

 

8458.11.20.00.00

20 $ /KG

 

8461.40.79.00.11

15 $ /KG

8447.20.20.00.14

10 $ /KG

 

8458.11.41.00.00

20 $ /KG

 

8461.40.79.00.12

15 $ /KG

8447.20.80.00.00

10 $ /KG

 

8458.11.49.00.00

20 $ /KG

 

8461.40.90.00.11

15 $ /KG

8447.90.00.00.11

10 $ /KG

 

8458.11.80.00.11

20 $ /KG

 

8461.40.90.00.12

15 $ /KG

8447.90.00.00.12

10 $ /KG

 

8458.11.80.00.12

20 $ /KG

 

8461.50.11.00.00

15 $ /KG

8447.90.00.00.19

10 $ /KG

 

8458.11.80.00.13

20 $ /KG

 

8461.50.19.00.00

15 $ /KG

8448.11.00.00.00

20 $ /KG

 

8458.11.80.00.14

20 $ /KG

 

8461.50.90.00.00

15 $ /KG

8448.19.00.10.00

20 $ /KG

 

8458.11.80.00.15

20 $ /KG

 

8461.90.00.00.00

15 $ /KG

8448.19.00.90.00

20 $ /KG

 

8458.11.80.00.16

20 $ /KG

 

8462.10.10.00.11

10 $ /KG

8449.00.00.10.00

20 $ /KG

 

8458.11.80.00.19

20 $ /KG

 

8462.10.10.00.19

10 $ /KG

8450.20.00.00.00

50 $ /KG

 

8458.19.00.00.00

20 $ /KG

 

8462.10.90.00.11

10 $ /KG

8451.30.10.10.00

15 $ /KG

 

8458.91.20.00.00

20 $ /KG

 

8462.10.90.00.19

10 $ /KG

8451.30.10.90.00

15 $ /KG

 

8458.91.80.00.00

20 $ /KG

 

8462.21.10.00.00

10 $ /KG

8451.30.30.10.00

15 $ /KG

 

8458.99.00.00.00

20 $ /KG

 

8462.21.80.00.00

10 $ /KG

8451.30.30.90.00

15 $ /KG

 

8459.10.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.29.10.00.00

10 $ /KG

8451.30.80.10.00

15 $ /KG

 

8459.21.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.29.91.00.00

10 $ /KG

8451.30.80.90.00

15 $ /KG

 

8459.29.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.29.98.00.00

10 $ /KG

8451.40.00.00.11

15 $ /KG

 

8459.31.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.31.00.00.11

10 $ /KG

8451.40.00.00.12

15 $ /KG

 

8459.39.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.31.00.00.19

10 $ /KG

8451.40.00.00.13

15 $ /KG

 

8459.40.10.00.00

15 $ /KG

 

8462.39.10.00.11

10 $ /KG

8451.50.00.00.11

15 $ /KG

 

8459.40.90.00.00

15 $ /KG

 

8462.39.10.00.19

10 $ /KG

8451.50.00.00.12

15 $ /KG

 

8459.51.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.39.91.00.11

10 $ /KG

8451.50.00.00.19

15 $ /KG

 

8459.59.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.39.91.00.12

10 $ /KG

8451.80.10.00.00

15 $ /KG

 

8459.61.10.00.00

15 $ /KG

 

8462.39.99.00.11

10 $ /KG

8451.80.30.00.00

15 $ /KG

 

8459.61.90.00.00

15 $ /KG

 

8462.39.99.00.12

10 $ /KG

8451.80.80.00.00

15 $ /KG

 

8459.69.10.00.00

15 $ /KG

 

8462.41.10.00.11

10 $ /KG

8452.21.00.00.00

15 $ /KG

 

8459.69.90.00.00

15 $ /KG

 

8462.41.10.00.12

10 $ /KG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8462.41.10.00.19

10 $ /KG

 

8471.70.98.90.00

500 $ /KG

 

8501.10.99.90.00

150 $ /KG

8462.41.90.00.11

10 $ /KG

 

8471.80.00.00.00

500 $ /KG

 

8501.20.00.90.00

150 $ /KG

8462.41.90.00.12

10 $ /KG

 

8471.90.00.00.00

500 $ /KG

 

8501.31.00.90.11

150 $ /KG

8462.41.90.00.19

10 $ /KG

 

8473.10.11.00.00

500 $ /KG

 

8501.31.00.90.12

150 $ /KG

8462.49.10.00.11

10 $ /KG

 

8473.10.19.00.00

500 $ /KG

 

8501.32.20.19.11

150 $ /KG

8462.49.10.00.12

10 $ /KG

 

8473.10.90.00.00

500 $ /KG

 

8501.32.20.19.12

150 $ /KG

8462.49.10.00.19

10 $ /KG

 

8473.21.10.00.00

500 $ /KG

 

8501.32.80.19.11

150 $ /KG

8462.49.90.00.11

10 $ /KG

 

8473.21.90.00.00

500 $ /KG

 

8501.32.80.19.12

150 $ /KG

8462.49.90.00.12

10 $ /KG

 

8473.29.10.00.00

500 $ /KG

 

8501.33.00.31.00

150 $ /KG

8462.49.90.00.19

10 $ /KG

 

8473.29.90.00.11

500 $ /KG

 

8501.33.00.41.00

150 $ /KG

8462.91.20.10.00

10 $ /KG

 

8473.29.90.00.12

500 $ /KG

 

8501.33.00.42.00

150 $ /KG

8462.91.20.90.00

10 $ /KG

 

8473.29.90.00.19

500 $ /KG

 

8501.33.00.43.00

150 $ /KG

8462.91.80.10.00

10 $ /KG

 

8473.29.90.00.29

500 $ /KG

 

8501.34.50.00.00

150 $ /KG

8462.91.80.90.00

10 $ /KG

 

8473.30.20.00.00

500 $ /KG

 

8501.34.92.10.00

150 $ /KG

8462.99.20.10.00

10 $ /KG

 

8473.30.80.00.00

500 $ /KG

 

8501.34.92.30.00

150 $ /KG

8462.99.20.90.00

10 $ /KG

 

8473.40.11.00.00

500 $ /KG

 

8501.34.98.10.00

150 $ /KG

8462.99.80.10.00

10 $ /KG

 

8473.40.18.00.00

500 $ /KG

 

8501.34.98.30.00

150 $ /KG

8462.99.80.90.00

10 $ /KG

 

8473.40.80.00.11

500 $ /KG

 

8501.40.20.21.00

150 $ /KG

8463.10.10.00.00

10 $ /KG

 

8473.40.80.00.12

500 $ /KG

 

8501.40.20.29.00

150 $ /KG

8463.10.90.00.00

10 $ /KG

 

8473.40.80.00.19

500 $ /KG

 

8501.40.80.11.00

150 $ /KG

8463.20.00.00.11

10 $ /KG

 

8473.50.20.00.00

500 $ /KG

 

8501.40.80.12.00

150 $ /KG

8463.20.00.00.19

10 $ /KG

 

8473.50.80.00.00

500 $ /KG

 

8501.40.80.13.00

150 $ /KG

8463.30.00.00.00

10 $ /KG

 

8474.10.00.10.00

15 $ /KG

 

8501.51.00.90.00

150 $ /KG

8463.90.00.00.00

10 $ /KG

 

8474.10.00.90.00

15 $ /KG

 

8501.52.20.90.00

150 $ /KG

8465.10.10.00.00

15 $ /KG

 

8474.20.10.00.00

15 $ /KG

 

8501.52.30.90.00

150 $ /KG

8465.10.90.00.00

15 $ /KG

 

8474.20.90.10.00

15 $ /KG

 

8501.52.90.90.00

150 $ /KG

8465.91.10.00.00

15 $ /KG

 

8474.20.90.90.00

15 $ /KG

 

8501.53.50.00.00

150 $ /KG

8465.91.20.00.00

15 $ /KG

 

8474.31.00.00.00

15 $ /KG

 

8501.53.81.90.00

150 $ /KG

8465.91.90.00.00

15 $ /KG

 

8474.39.10.00.00

15 $ /KG

 

8501.53.94.00.00

150 $ /KG

8465.92.00.00.11

15 $ /KG

 

8474.39.90.00.00

15 $ /KG

 

8501.53.99.00.00

150 $ /KG

8465.92.00.00.12

15 $ /KG

 

8474.80.90.00.11

15 $ /KG

 

8501.61.20.90.00

150 $ /KG

8465.92.00.00.13

15 $ /KG

 

8474.80.90.00.12

15 $ /KG

 

8501.61.80.90.00

150 $ /KG

8465.93.00.00.11

15 $ /KG

 

8474.80.90.00.13

15 $ /KG

 

8501.62.00.91.00

150 $ /KG

8465.93.00.00.12

15 $ /KG

 

8474.80.90.00.19

15 $ /KG

 

8501.62.00.92.00

150 $ /KG

8465.93.00.00.13

15 $ /KG

 

8477.10.00.00.00

15 $ /KG

 

8501.62.00.93.00

150 $ /KG

8465.94.00.00.00

15 $ /KG

 

8477.20.00.00.00

15 $ /KG

 

8501.63.00.00.00

150 $ /KG

8465.95.00.00.00

15 $ /KG

 

8477.30.00.00.00

15 $ /KG

 

8501.64.00.00.00

150 $ /KG

8465.96.00.00.00

15 $ /KG

 

8477.40.00.00.11

15 $ /KG

 

8609.00.10.00.00

1000 $ /Adet

8465.99.10.00.00

15 $ /KG

 

8477.40.00.00.19

15 $ /KG

 

8609.00.90.00.00

500 $ /Adet

8465.99.90.00.11

15 $ /KG

 

8477.51.00.00.11

15 $ /KG

 

8705.10.00.00.19

600000 $ /Adet

8465.99.90.00.19

15 $ /KG

 

8477.51.00.00.12

15 $ /KG

 

 

 

8467.29.10.00.00

30 $ /KG

 

8477.51.00.00.13

15 $ /KG

 

 

 

8467.81.00.00.00

30 $ /KG

 

8477.51.00.00.14

15 $ /KG

 

 

 

8471.60.60.90.00

500 $ /KG

 

8477.59.10.00.00

15 $ /KG

 

 

 

8471.60.70.90.11

500 $ /KG

 

8477.59.80.00.00

15 $ /KG

 

 

 

8471.60.70.90.12

500 $ /KG

 

8477.80.11.00.00

15 $ /KG

 

 

 

8471.60.70.90.13

500 $ /KG

 

8477.80.19.00.00

15 $ /KG

 

 

 

8471.60.70.90.14

500 $ /KG

 

8477.80.91.00.00

15 $ /KG

 

 

 

8471.60.70.90.15

500 $ /KG

 

8477.80.93.00.00

15 $ /KG

 

 

 

8471.60.70.90.16

500 $ /KG

 

8477.80.95.00.00

15 $ /KG

 

 

 

8471.60.70.90.19

500 $ /KG

 

8477.80.99.00.00

15 $ /KG

 

 

 

8471.70.20.90.00

500 $ /KG

 

8501.10.10.00.00

150 $ /KG

 

 

 

8471.70.30.90.00

500 $ /KG

 

8501.10.91.00.00

150 $ /KG

 

 

 

8471.70.50.90.00

500 $ /KG

 

8501.10.93.10.00

150 $ /KG

 

 

 

8471.70.70.90.00

500 $ /KG

 

8501.10.93.90.00

150 $ /KG

 

 

 

8471.70.80.90.00

500 $ /KG

 

8501.10.99.10.00

150 $ /KG

 

 

 

Ek-III

2009/23 Sayılı Tebliğ Çerçevesinde Alınan İzin Belgesi Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Beyan ve Taahhüt

 

 

 

…/…../……

Dış Ticaret Müsteşarlığına

(İthalat Genel Müdürlüğü)

2009/23 sayılı Tebliğ çerçevesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından verilen …./…../……… tarih ve ………….. sayılı İzin Belgesi kapsamında ithal edilmiş olan eşyanın, anılan Tebliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde yapılacak ya da yaptırılacak denetimler için aşağıda belirtilen adreste hazır bulunduğunu beyan ve taahhüt ederim.

İmza ve Kaşe

İmza ve Kaşe

İthalatçı

Eşyanın Bulunduğu Yerin

 

Sorumlusu/Yetkilisi

 

İthalat 2009/23 Sayılı Tebliğ Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Bilgiler

DTM Tarafından Verilen İzin Belgesinin Tarih ve Sayısı:

Eşyanın bulunduğu yere ilişkin bilgiler

Firma Unvanı veya Gerçek Kişinin Adı:

Cadde/sokak:

Kapı No:

Posta Kodu:

İl:

İlçe:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi Dairesi:

Vergi Numarası:

Kayıtlı olunan Oda ve Kayıt No:

Fatura tarihi:        /       /

Fatura No:

Gümrük Beyannamesi Tarihi:    /     /

Gümrük Beyannamesinin Sayısı:

T.C. kimlik numarası:

 

 

 

  

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi