Metal hurdaların ithalatnda çevre ve orman bakanlığından metal hurda ithalatçı belgesi alınması gerektiğine dair Türkiye’ ye girişi yasak hurdalara ilişkin düzenlemeler getiren 2011/23 sayılı tebliği yayımlandı

 

Metal hurdaların ithalatnda çevre ve orman bakanlığından metal hurda ithalatçı belgesi alınması gerektiğine dair Türkiye ye girişi yasak hurdalara ilişkin düzenlemeler getiren 2011/23 sayılı tebliği yayımlandı

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek
(Ek-1) sayılı listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek
(Ek-1) sayılı listede yer alan metal hurdaları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (d) ve
(g) bentlerine istinaden hazırlanmıştır.

İthalatçı
MADDE 4 - (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan metal hurdaları, Çevre ve Orman Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla;

a) metal hurdaları ergiterek işlem yapan sanayiciler ile,

b) metal hurdaları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçla Bakanlıktan lisans, geçici çalışma izni, geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya lisans belgesine sahip sanayiciler,
ithal edebilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ithalatçıların, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yerinde yapılacak tespit çerçevesinde radyasyon ölçüm sistemine (bu iş için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlarına) ve radyasyon güvenliği konusunda eğitim almış personele sahip olması gerekmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından, firma tesislerindeki radyasyon ölçüm sistemlerinde yapılan tespit sonucu görülecek eksiklikler Çevre ve Orman Bakanlığına bildirilir.

(3) Bu Tebliğe istinaden Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan sanayicilerin listesi Çevre ve Orman Bakanlığının web sayfasında ilan edilir.

(4) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu metal hurda özelliği kazanması durumunda, mezkûr hurdaların serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.

Metal hurdalara ilişkin özel hususlar

MADDE 5 - (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunmaları, ithali yasaklanmış tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmamaları ve kontamine olmamaları gerekmektedir.

(2) (Ek-1) sayılı listede yer alan metal hurdaların içerisinde top, havan, roket mermileri ile diğer patlayıcı askeri mühimmat bulunması halinde gerekli tedbirler ithalatçı tarafından alınır.

(3) (Ek-1) sayılı listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan özel liman veya iskelelerin işleticilerince; radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapının oluşturulması ve Gümrük Müsteşarlığı’nın izni ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun uygun görüşünün alınması kaydıyla, belirlenecek özel iskele veya limanlardan da, bu Tebliğ kapsamı metal hurdaların Türkiye  gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.

(4) İthalatçı, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere uygun hareket etmek ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

İthali yasak metal hurdalar

MADDE 6 - (1) (Ek-2) sayılı listede yer alan metal hurdaların serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır. Ancak Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımına ve Bertarafına İlişkin Basel Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri gereği,
(Ek-2)’de yer alan metal hurdaların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak İzin Yazısı sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

Serbest bölgede oluşan metal hurdalar

MADDE 7 - (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan,
(Ek-1) ve (Ek-2) sayılı listelerde yer alan metal hurdaların ithalatına, hurdalara ön işlem uygulanması, geri kazanılması ve/veya bertarafı için serbest bölgede uygun tesis bulunmaması veya metal hurda üreticisi firma tarafından hurdaların bu tesislere verilmemesi durumunda, metal hurdayı üreten veya serbest bölgede metal hurdalara ön işlem uygulayan veya  geri kazanım vb. yapan firmanın talebi üzerine, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine göre oluşturulan Atık Komisyonu, metal hurda atıklarının ithalatçı tarafından hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdalara ön işlem uygulayan ve bu amaçla Bakanlıktan lisans, geçici çalışma izni, geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya lisans belgesine sahip sanayi tesislerine verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi koşulu ile izin verir. Serbest Bölgelerden metal hurda çıkışında Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.

(2) Atık Komisyonu’nun kararı uyarınca serbest bölgeden çıkartılan metal hurdalara ilişkin bilgiler 6 aylık raporlar halinde düzenli olarak, Çevre ve Orman Bakanlığı’na gönderilir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 8 - (1) İthalatçı, bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymak, doğru beyanda bulunmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

Müeyyideler
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğin hükümlerine aykırı hareket eden ithalatçılara 11/8/1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, dış ticaret ve gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Metal Hurda İthalatçı Belgesine sahip olmayan firmalarca ithalat yapıldığının Çevre ve Orman Bakanlığı veya Gümrük Müsteşarlığı tarafından veya başka bir şekilde sonradan tespiti durumunda, birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(3) İthale konu metal hurdanın ithali yasak hurdalardan olduğunun gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımız doğrultusunda Çevre ve Orman Bakanlığı’nın gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu metal hurdalara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Denetim
MADDE 10 - (1) İthalatçıların, bu Tebliğ kapsamında yapacakları işlem ve faaliyetlerin bu Tebliğe ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığı Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenir.

Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 11 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususların uygulanmasına yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 12 - (1) 31/12/2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2010/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2010/23) kapsamında alınan Metal Hurda İthalatçı Belgeleri süresi dolana kadar geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, anılan Yönetmeliğe uygun olarak tekemmül ettirilir.

Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EKLER

·    Ek-1: İthali Kontrole Tabi Metal Hurdalar

·    Ek-2: İthali Yasak Metal Hurdalar

Ek-1: 

İthali Kontrole Tabi Metal Hurdalar

GTİP

MADDE ADI

7204.10.00.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş dökme demir döküntü ve hurdaları

7204.10.00.00.19

Diğer dökme demir döküntü ve hurdaları

7204.21.10.00.11

Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.21.10.00.19

Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.21.90.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.21.90.00.19

Diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.29.00.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları

7204.29.00.00.19

Diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları

7204.30.00.00.00

Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları

7204.41.10.00.00

Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları (Yalnız torna döküntüleri ve freze döküntüleri)

7204.41.91.00.00

Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen paket halindeki çapaklar

7204.41.99.00.00

Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen diğer çapaklar

7204.49.10.00.00

Parçalanmış olan diğer döküntü ve hurdalar

7204.49.30.00.00

Paket halindeki diğer döküntü ve hurdalar

7204.49.90.00.11

Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş diğer döküntü ve hurdalar

7204.49.90.00.19

Diğer döküntü ve hurdalar

7404.00.10.00.00

Rafine edilmiş bakır döküntü ve hurdaları

7404.00.91.00.00

Bakır-çinko esaslı alaşımların (pirinç) döküntü ve hurdaları

7404.00.99.00.00

Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve hurdaları

7503.00.10.00.00

Alaşımsız nikel döküntü ve hurdaları

7503.00.90.00.00

Nikel alaşımlarının döküntü ve hurdaları

7602.00.19.00.00

Diğer aluminyum döküntüleri (imalat ıskartaları dahil)

7602.00.90.00.00

Aluminyum hurdaları

7902.00.00.00.00

Çinko döküntü ve hurdaları

8002.00.00.00.00

Kalay döküntü ve hurdaları

 

Ek-2: 

İthali Yasak Metal Hurdalar

GTİP

MADDE ADI

7204.41.10.00.00

Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları (Torna döküntüleri ve freze döküntüleri hariç)

7602.00.11.00.00

Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı ve eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şeritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı 0,2 mm.yi geçmeyenler)

7802.00.00.00.00

Kurşun döküntü ve hurdaları

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/23) (29.12.2010 t. 27800 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek (Ek-1) sayılı listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek (Ek-1) sayılı listede yer alan metal hurdaları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (d) ve
(g) bentlerine istinaden hazırlanmıştır.

İthalatçı
MADDE 4 - (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan metal hurdaları, Çevre ve Orman Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla;

a) metal hurdaları ergiterek işlem yapan sanayiciler ile,

b) metal hurdaları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçla Bakanlıktan lisans, geçici çalışma izni, geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya lisans belgesine sahip sanayiciler,
ithal edebilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ithalatçıların, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yerinde yapılacak tespit çerçevesinde radyasyon ölçüm sistemine (bu iş için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlarına) ve radyasyon güvenliği konusunda eğitim almış personele sahip olması gerekmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından, firma tesislerindeki radyasyon ölçüm sistemlerinde yapılan tespit sonucu görülecek eksiklikler Çevre ve Orman Bakanlığına bildirilir.

(3) Bu Tebliğe istinaden Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan sanayicilerin listesi Çevre ve Orman Bakanlığının web sayfasında ilan edilir.

(4) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu metal hurda özelliği kazanması durumunda, mezkûr hurdaların serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.

Metal hurdalara ilişkin özel hususlar

MADDE 5 - (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunmaları, ithali yasaklanmış tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmamaları ve kontamine olmamaları gerekmektedir.

(2) (Ek-1) sayılı listede yer alan metal hurdaların içerisinde top, havan, roket mermileri ile diğer patlayıcı askeri mühimmat bulunması halinde gerekli tedbirler ithalatçı tarafından alınır.

(3) (Ek-1) sayılı listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan özel liman veya iskelelerin işleticilerince; radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapının oluşturulması ve Gümrük Müsteşarlığı’nın izni ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun uygun görüşünün alınması kaydıyla, belirlenecek özel iskele veya limanlardan da, bu Tebliğ kapsamı metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.

(4) İthalatçı, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere uygun hareket etmek ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

İthali yasak metal hurdalar
MADDE 6 - (1) (Ek-2) sayılı listede yer alan metal hurdaların serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır. Ancak Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımına ve Bertarafına İlişkin Basel Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri gereği, (Ek-2)’de yer alan metal hurdaların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak İzin Yazısı sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

Serbest bölgede oluşan metal hurdalar
MADDE 7 - (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, (Ek-1) ve (Ek-2) sayılı listelerde yer alan metal hurdaların ithalatına, hurdalara ön işlem uygulanması, geri kazanılması ve/veya bertarafı için serbest bölgede uygun tesis bulunmaması veya metal hurda üreticisi firma tarafından hurdaların bu tesislere verilmemesi durumunda, metal hurdayı üreten veya serbest bölgede metal hurdalara ön işlem uygulayan veya geri kazanım vb. yapan firmanın talebi üzerine, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine göre oluşturulan Atık Komisyonu, metal hurda atıklarının ithalatçı tarafından hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdalara ön işlem uygulayan ve bu amaçla  Bakanlıktan lisans, geçici çalışma izni, geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya lisans belgesine sahip sanayi tesislerine verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi koşulu ile izin verir. Serbest Bölgelerden metal hurda çıkışında Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.

(2) Atık Komisyonu’nun kararı uyarınca serbest bölgeden çıkartılan metal hurdalara ilişkin bilgiler 6 aylık raporlar halinde düzenli olarak, Çevre ve Orman Bakanlığı’na gönderilir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.

İthalatçının sorumluluğu
MADDE 8 - (1) İthalatçı, bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymak, doğru beyanda bulunmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

Müeyyideler
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğin hükümlerine aykırı hareket eden ithalatçılara 11/8/1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, dış ticaret ve gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Metal Hurda İthalatçı Belgesine sahip olmayan firmalarca ithalat yapıldığının Çevre ve Orman Bakanlığı veya Gümrük Müsteşarlığı tarafından veya başka bir şekilde sonradan tespiti durumunda, birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(3) İthale konu metal hurdanın ithali yasak hurdalardan olduğunun gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımız doğrultusunda Çevre ve Orman Bakanlığı’nın gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu metal hurdalara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Denetim
MADDE 10 - (1) İthalatçıların, bu Tebliğ kapsamında yapacakları işlem ve faaliyetlerin bu Tebliğe ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığı Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenir.

Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 11 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususların uygulanmasına yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 12 - (1) 31/12/2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2010/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2010/23) kapsamında alınan Metal Hurda İthalatçı Belgeleri süresi dolana kadar geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, anılan Yönetmeliğe uygun olarak tekemmül ettirilir.

Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EKLER

·    Ek-1: İthali Kontrole Tabi Metal Hurdalar

·    Ek-2: İthali Yasak Metal Hurdalar

Ek-1: 

İthali Kontrole Tabi Metal Hurdalar

GTİP

MADDE ADI

7204.10.00.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş dökme demir döküntü ve hurdaları

7204.10.00.00.19

Diğer dökme demir döküntü ve hurdaları

7204.21.10.00.11

Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.21.10.00.19

Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.21.90.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.21.90.00.19

Diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.29.00.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları

7204.29.00.00.19

Diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları

7204.30.00.00.00

Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları

7204.41.10.00.00

Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları (Yalnız torna döküntüleri ve freze döküntüleri)

7204.41.91.00.00

Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen paket halindeki çapaklar

7204.41.99.00.00

Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen diğer çapaklar

7204.49.10.00.00

Parçalanmış olan diğer döküntü ve hurdalar

7204.49.30.00.00

Paket halindeki diğer döküntü ve hurdalar

7204.49.90.00.11

Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş diğer döküntü ve hurdalar

7204.49.90.00.19

Diğer döküntü ve hurdalar

7404.00.10.00.00

Rafine edilmiş bakır döküntü ve hurdaları

7404.00.91.00.00

Bakır-çinko esaslı alaşımların (pirinç) döküntü ve hurdaları

7404.00.99.00.00

Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve hurdaları

7503.00.10.00.00

Alaşımsız nikel döküntü ve hurdaları

7503.00.90.00.00

Nikel alaşımlarının döküntü ve hurdaları

7602.00.19.00.00

Diğer alüminyum döküntüleri (imalat ıskartaları dahil)

7602.00.90.00.00

Alüminyum hurdaları

7902.00.00.00.00

Çinko döküntü ve hurdaları

8002.00.00.00.00

Kalay döküntü ve hurdaları

 

Ek-2: 

İthali Yasak Metal Hurdalar

GTİP

MADDE ADI

7204.41.10.00.00

Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları (Torna döküntüleri ve freze döküntüleri hariç)

7602.00.11.00.00

Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı ve eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şeritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı 0,2 mm.yi geçmeyenler)

7802.00.00.00.00

Kurşun döküntü ve hurdaları

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi