Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar- 2010/152 (23.02.2010 t. 27502 s. R.G.)

 

Karar Sayısı: 2010/152

Ekli “Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 8/2/2010 tarihli ve 5369 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MOTOSİKLET İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde motosiklet ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen dönemler itibariyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük, aşağıdaki tabloda "Muafiyet Sınırı" sütununda gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında "Ek Mali Yükümlülük" sütununda belirtilen tutarlar kadar tahsil edilir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük 

Muafiyet Sınırı (CIF/ABD Doları/Adet)

(ABD Doları/Adet)

1.Dönem
(15/8/2009
-14/8/2010)

2. Dönem
(15/8/2010
-14/8/2011)

 

3.Dönem
(15/8/2011-
14/8/2012)

8711.10.00.00.11

Mopedler

170

165

160

1.200

8711.10.00.00.19

Diğerleri

170

165

160

1.400

8711.20.10.00.00

Skuterler

205

200

195

2.000

8711.20.91.00.00

Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3. ü geçmeyenler

170

165

160

1.400

8711.20.93.00.00

Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler

205

200

195

2.000

8711.20.98.00.00

Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler

255

250

245

2.300

8711.30.10.00.00

Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 380 cm3.ü geçmeyenler

255

250

245

2.600

(3) 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15288 sayılı Kararnamenin eki Motosiklet İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ithalatında ek mali yükümlülüğün teminata bağlandığı eşyadan, bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olanlara ilişkin teminat tutarının bu madde uyarınca hesaplanan ek mali yükümlülük kadar olan kısmı Hazineye irat kaydedilir, kalan kısım ve bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olmayan eşyaya ilişkin teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Tarife kontenjanı

MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 30.000 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 10.000 adedi geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 5 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak  uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar 3/3/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

ABD MINOR OUTLYING ADALARI

FALKLAND ADALARI

KUZEY MARİANA ADALARI

SAİNT.HELENA

ABD VİRJİN ADALARI

FAS

KÜBA

SAİNT.PİERRE VE MİKELON

AFGANİSTAN

FİJİ

LAOS

SAMOA

AMERİKA SAMOASI

FİLDİŞİ SAHİLİ

LESOTHO

SAO TOME AND PRINCIPE

ANGOLA

FİLİPİNLER

LİBERYA

SENEGAL

ANGUİLLA

FRANSIZ POLİNEZYASI

LİBYA

SEYŞELLER

ANTARTİKA

GABON

LÜBNAN

SİERRA LEONE

ANTIGUA VE BARBUDA

GAMBİYA

MADAGASKAR

SOLOMON ADALARI

ARJANTİN

GANA

MAKAO

SOMALİ

ARUBA

GİNE

MALAVİ

SRİ LANKA

AZERBAYCAN

GİNE - BİSSAU

MALDİVLER

ST.KITTS & NEVİS

BAHAMALAR

GRENADA

MALEZYA

ST.LUCİA

BAHREYN

GRÖNLAND

MALİ

ST.VİNCENT VE GRENADİNLER

BANGLADEŞ

GUAM

MARŞAL ADALARI

SUDAN

BARBADOS

GUATEMALA

MAURİTİUS

SURİNAM

BELİZE

GUYANA

MAYOT

SURİYE ARAP. CUM.

BENİN

GÜNEY FRANSIZ TOPRAK.

MEKSİKA

SUUDİ ARABİSTAN

BERMUDA

GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDVICH ADA.

MISIR

SVAZİLAND

BHUTAN

GÜRCİSTAN

MİKRONEZYA

ŞİLİ

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.

HAİTİ

MOĞOLİSTAN

TACİKİSTAN

BOLİVYA

HEARD ADA. VE MC DONALD ADA.

MOLDOVA (CUMHURİYETİ)

TANZANYA

BOTSVANA

HOLLANDA ANTİLLERİ

MONTSERRAT

TOGO

BOUVET ADASI

HONDURAS

MORİTANYA

TOKELAU

BREZİLYA

İNG.HİNT OKY.TOPRAK.

MOZAMBİK

TONGA

BRUNEİ DARUSSALAM

İNGİLİZ VİRJİN ADA.

NAMİBYA

TRİNİDAD VE TOBAGO

BURKİNA FASO

IRAK

NAURU

TUNUS

BURUNDİ

İRAN

NEPAL

TURKS CAICOS ADALARI

CAPE VERDE

JAMAİKA

NİJER

TUVALU

CEBELİ TARIK

KAMBOÇYA

NİJERYA

TÜRKMENİSTAN

CEZAYİR

KAMERUN

NİKARAGUA

UGANDA

CHRISTMAS ADASI

KATAR

NIUE ADASI

UKRAYNA

CİBUTİ

KAYMAN ADALARI

NORFOLK ADASI

UMMAN

COOK ADALARI

KAZAKİSTAN

ORTA AFRİKA CUM.

URUGUAY

ÇAD

KENYA

ÖZBEKİSTAN

ÜRDÜN

DOĞU TİMOR

KIRGIZİSTAN

PAKİSTAN

VALLİS VE FUTUNA

DOMİNİK CUMHURİYETİ

KİRİBATİ

PALAU

VANUATU

DOMİNİKA

KOKOS ADALARI

PANAMA

VENEZUELA

EKVATOR

KOLOMBİYA

PAPUA YENİ GİNE

VİETNAM

EKVATOR GİNESİ

KOMOR

PARAGUAY

YEMEN

EL SALVADOR

KONGO

PERU

YENİ KALEDONYA

ENDONEZYA

KONGO DEMOKRATİK C.

PİTCAİRN

ZAMBİYA

ERİTRE

KOSTA-RİKA

RUANDA

ZİMBABVE

ETİYOPYA

KUVEYT

RUSYA FEDERASYONU

 

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi