Motosiklet İthalatında uygulanan korunma önlemi gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınarak, 3 (üç) yıl süreyle uzatılmıştır

 

Ek mali yükümlülüklerin uygulamanın birinci, ikinci ve üçüncü yılları için tabloda “Ek Mali Yükümlülük” sütunlarında belirtilen tutarlarda tespit edilmesine; tabloda “Muafiyet Sınırı” sütununda belirtilen CIF birim kıymet ve üstünde birim kıymeti haiz eşyaya ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile yapılan ön danışma görüşmelerinin sürdürülmesine ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

 

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2010/3) (13.02.2010 t. 27492 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız:

  • Bu Tebliğ ile öneride bulunulan önlem, 2010/152 sayılı Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (23.02.2010 t. 27502 s. R.G.) ile kesin önleme dönüştürülmüştür. 
  • Motosiklet İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar - 2009/15288 (18.08.2009 t. 27323 s. R.G.) (Uygulamadaki Önlem)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/9 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu EK II’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, EK I’de yer alan tabloda gösterilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) eşyanın ithalatında uygulanan korunma önleminin, geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde uzatılmasına, ek mali yükümlülüklerin uygulamanın birinci, ikinci ve üçüncü yılları için tabloda “Ek Mali Yükümlülük” sütunlarında belirtilen tutarlarda tespit edilmesine; tabloda “Muafiyet Sınırı” sütununda belirtilen CIF birim kıymet ve üstünde birim kıymeti haiz eşyaya ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile yapılan ön danışma görüşmelerinin sürdürülmesine ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TUTARLARI

GTİP

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük(ABD Doları/Adet)

Muafiyet Sınırı (CIF/ABD Doları/Adet)

1. Dönem
(15/8/2009-
14/8/2010)

2. Dönem
(15/8/2010-
14/8/2011)

3. Dönem
(15/8/2011-
14/8/2012)

8711.10.00.00.11

Mopedler

170

165

160

1.200

8711.10.00.00.19

Diğerleri

170

165

160

1.400

8711.20.10.00.00

Skuterler

205

200

195

2.000

8711.20.91.00.00

Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3. ü geçmeyenler

170

165

160

1.400

8711.20.93.00.00

Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler

205

200

195

2.000

8711.20.98.00.00

Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler

255

250

245

2.300

8711.30.10.00.00

Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 380 cm3.ü geçmeyenler

255

250

245

2.600

EK II

MOTOSİKLET İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.1. Kapsam

Bu rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Mevzuat) çerçevesinde yürütülen gözden geçirme soruşturması sonucunda ulaşılan tespitleri içermektedir.

1.2. Soruşturmanın Başlatılması

Motosiklet ithalatında uygulanan korunma önlemine yönelik gözden geçirme soruşturması, yerli üreticiler adına Motosiklet Sanayicileri Derneği tarafından yapılan başvuruya istinaden, 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/9 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır.

1.3. Soruşturma Konusu Eşya

Soruşturma konusu eşya, 8711.10.00.00.11, 8711.10.00.00.19, 8711.20.10.00.00, 8711.20.91.00.00, 8711.20.93.00.00, 8711.20.98.00.00 ve 8711.30.10.00.00 GTİP’lerinde sınıflandırılan motosiklet ve skuterlerdir.

1.4. Yerli Üreticiler

Soruşturma kapsamında yerli üretime ilişkin olarak, Salko San.Tic. Ltd. Şti., Kuralkan Mot. Arç. Ürt. San. ve Dış Tic. A.Ş., Yuki Mak. Mot. San. A.Ş., Asya Dış.Tic ve Mak. San. Ltd. Şti., Kuba Mot. Elk. Teks. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ramzey Mot. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Motoran Mot. Arç. İnş. Teks. San. Tic. A.Ş. ve Uğur Mot. Arç. Mak. Tur. Tas. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarına ait bilgiler kullanılmıştır. Söz konusu yerli üreticiler, Mevzuat çerçevesinde yerli üretimi temsil niteliğini haiz bulunmaktadır.

1.5. İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi ve Dinlenmesi

Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Müsteşarlık genel ağ sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturmaya ilgili taraf olarak iştirak etmek isteyen tüzel kişiliklerin başvuruları kabul edilmiş ve söz konusu tarafların görüşlerinin dinlenebilmesini teminen, 20/8/2009 tarihinde tarafları dinleme toplantısı yapılmıştır. Gerek bu toplantı öncesinde gerekse toplantıdan sonra Müsteşarlığa yazılı olarak iletilen bilgi formları ve ilgili taraf görüşleri, Müsteşarlık genel ağ sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

1.6. Sonuçların Değerlendirilmesi

Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nun 26/1/2010 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir.

2. SORUŞTURMA KONUSU EŞYANIN İTHALATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

2.1. Mutlak İthalat

İthalat
(Adet)

2006

2007

2008

2008
(1-9)

2009
(1-9)

609.365

33.378

23.686

19.302

11.049

Soruşturma konusu eşyanın ithalatı, 2007 yılında %94; 2008 yılında ise %29 oranında azalmıştır. İthalat, 2009 Ocak-Eylül döneminde ise 2008 yılının aynı dönemine göre %43 oranında gerilemiştir.

2.2. İthalatın Yerli Üretime Oranı

İthalat/Yerli Üretim
(%)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

3500

63

37

34

28

Korunma önleminin uygulamaya girdiği yıl olan 2006’da %3500 olarak gerçekleşen ithalatın yerli üretime oranı, 2007 yılında %63’e, 2008 yılında ise % 37’ye gerilemiştir. 2008 Ocak-Haziran döneminde %34 olan ithalatın yerli üretime oranı, 2009 yılının aynı döneminde %28 olarak gerçekleşmiştir.

2.3. İthalatın Piyasa Payı

İthalatın Piyasa Payı(%)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

98

40

28

24

22

İthal motosikletlerin yurt içi piyasadan aldığı pay, 2006 yılında % 98’e ulaşmış, 2007 yılında % 40’a, 2008 yılında ise %28’e gerilemiştir. 2009 yılının ilk 6 aylık döneminde ithalatın piyasa payı %22 olarak gerçekleşmiştir.

2.4. Ülkeler İtibariyle İthalat

Ülkeler

2006

2007

2008

2009
(1-6)

ÇHC

%95

%77

%55

%57

Hindistan

%2

%14

%34

%32

İtalya

%0,3

%4

%3

%4

Tayvan

%1

%1,3

%4

%2,3

Diğer

%1,7

%3,7

%4

%4,7

Soruşturma konusu eşyanın ithalatında Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) payı 2006 yılında %95 olurken, 2008 yılında %55 gerilemiştir. 2006-2008 döneminde Hindistan menşeli ürünlerin toplam ithalat içindeki payı belirgin şekilde artmıştır.

3. YERLİ ÜRETİCİLERE İLİŞKİN GÖSTERGELER

3.1. Tüketim

Tüketim
(Adet)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

623.772

82.597

84.757

45.705

41.972

Soruşturma konusu eşyanın 2006 yılında 623 bin adet seviyesinde olan yurt içi tüketimi, 2007 yılında 82 bin adede gerilemiş, 2008 yılında ise 84 bin adede yükselmiştir. Tüketim miktarı 2009 Ocak-Haziran döneminde 42 bin adet olarak gerçekleşmiştir.

3.2. Üretim

Üretim
(Adet)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

17.409

52.992

64.361

32.261

32.149

Yerli üreticilerin motosiklet üretimi, 2007 yılında 2006 yılına göre %204 oranında aratarak 53 bin adede yükselmiştir. Üretim miktarı 2008 yılında 64 bin adede ulaşmıştır. 2009 Ocak-Haziran döneminde üretim 32 bin adet olarak gerçekleşmiştir.

3.3. Yurt içi Satışlar

Yurt içi Satışlar
(Adet)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

14.407

49.219

61.071

34.586

32.911

Yerli üreticilerin yurt içi satışları,2006 yılı sonrasında hızla artarak 2008 yılında 61 bin adede ulaşmıştır. 2009 yılının ilk 6 aylık dönemde yerli üreticilerin yurtiçi satış miktarı 33 bin adet olarak gerçekleşmiştir.

3.4. Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

 

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

Kapasite (Adet)

110.000

302.900

512.600

230.572

347.420

KKO (%)

16

17

13

14

9

Yerli üreticilerin toplam üretim kapasitesi 2007 ve 2008 yıllarına belirgin şekilde artarak 512 bin adede yükselmiştir. 2006 yılında %16 olan kapasite kullanım oranı ise 2008 yılında %13’e gerilemiştir. 2009 Ocak-Haziran döneminde kapasite kullanım oranı %9 olarak gerçeklemiştir.

3.5. Dönem Sonu Stoklar

Stoklar (Adet)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

8.455 

11.978

14.942 

8.945

13.382

2006 yılı sonunda 8.400 adet düzeyinde olan stoklar, 2008 yılında 15 bin adede yükselmiştir. Stoklardaki artış 2009 yılının ilk 6 ayında da devam etmiş ve 13 bin adet olarak kaydedilmiştir.

3.6. İstihdam

İstihdam
(Direkt işçi sayısı)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

279

372

 747

680

868

Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 2006 yılında 279 iken 2008’de 747 kişiye ulaşmıştır. 2009 yılının 6 aylık döneminde istihdam 868 kişiye yükselmiştir.

3.7. İşgücü Verimliliği

Verimlilik
(2006=100; 2008(1-6)=100)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

100

228

138

100

78

Firmaların verimlilik endeksinin 2007 yılında belirgin bir şekilde arttığı gözlenmekle birlikte, izleyen yıllarda istihdamdaki hızlı artış nedeniyle verimlilikte gerileme yaşanmıştır.

3.8. Kârlılık

Kârlılık
(% - Endeks, 2006=100,2008(1-6)=100)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

100 

125

162 

100

72

Motosiklet üretiminde kârlılık, 2007 yılından başlayarak yükselmiştir. Bununla birlikte, 2009 yılının Ocak-Haziran döneminde karlılık bir önceki yılın aynı dönemine göre gerilemiştir.

3.9. Yerli Üreticilerce Alınan Uyum Önlemleri

Korunma önlemi uygulanan dönem boyunca yerli üreticilerin yeni rekabet şartlarına uyum sağlamak üzere yürüttükleri faaliyetler aşağıda özetlenmektedir.

- Sektörde 4 olan yerli üretici sayısı korunma önleminden sonra 10’a yükselmiştir.
- Yerli üretim kapasitesi belirgin şekilde artmış, yeni modellerin üretimine başlanmıştır.
- Yerli üreticiler tarafından yapılan toplam yatırım tutarı 100 milyon ABD Dolarını aşmıştır.
- Yeni yatırımlarla geliştirilen yeni modellerle birlikte motosiklet ihracatında artış kaydedilmiştir.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Motosiklet ithalatı korunma önleminin yürürlüğe girmesi ile birlikte belirgin bir şekilde gerileme göstermiştir. Yerli üreticilerden sağlanan bilgilerin incelenmesinden, yerli üreticilere ait ekonomik göstergelerin büyük kısmında düzelmeye ilişkin belirtilerin bulunduğu gözlenmektedir. Korunma önleminin ardından üretim, yurtiçi satışlar, kapasite ve istihdam artmış, ithalatın piyasa payı belirgin şekilde gerilemiştir. 2009 yılının ilk 6 aylık döneminde yurtdışı satışlarda da belirgin bir iyileşme kaydedilmiştir.

2008 yılının ikinci yarısında etkisini gösteren ve talep daralmasına yol açan küresel mali krizin sektördeki düzelmeyi olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, 2006 yılı Ağustos ayından beri uygulanmakta olan korunma önlemi sayesinde meydana gelen olumlu gelişmelerin ve yerli üreticilerin uyum sürecinin devamı açısından korunma önleminin 3 yıl süreyle uzatılması önem kazanmaktadır.

Sonuç olarak, mevcut korunma önleminin 3 yıl daha devamının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi