Otomotiv İhtisas Gümrükleri Gümrük Genel Tebliği

 

 

 

4 Ağustos 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28374

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜİŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 94)

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ, motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca karayolunda seyredebilmesi için trafik tescil plakasına sahip olma zorunluluğu bulunan motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesini kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Otomotiv ihtisas gümrüğü uygulaması

 MADDE 3  (1) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

   Sıra No             Yetkili Gümrük Müdürlüğü

        1                  Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

        2                  Gebze Gümrük Müdürlüğü

        3                  İzmir Gümrük Müdürlüğü

        4                  İzmit Gümrük Müdürlüğü

        5                  Mersin Gümrük Müdürlüğü

        6                  Derince Gümrük Müdürlüğü

(2) İmalatçı firmalar, bu Tebliğ kapsamı motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden de yapabilirler.

   Sıra No             Yetkili Gümrük Müdürlüğü

        1                  Mudanya Gümrük Müdürlüğü

        2                  Gemlik Gümrük Müdürlüğü

        3                  Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

        4                  Adana Gümrük Müdürlüğü

(3) Birinci ila ikinci fıkra hükümlerine istisna olarak;

a) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 12 numaralı bendinin (a) alt bendi kapsamında getirilen malûl ve sakat araçlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden yapılır.

b) Bedelsiz ithalat kapsamında getirilen taşıtların serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır:

   Sıra No             Yetkili Gümrük Müdürlüğü

        1                  Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü

        2                  İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

        3                  Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

        4                  Gebze Gümrük Müdürlüğü

c) Gümrüğe terk edilen taşıtların, kamu kurum ve kuruluşlarınca ticarete konu edilmemek kaydıyla getirilen taşıtların ve demonte vaziyette getirilen taşıtların serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği A sınıfı gümrük müdürlüklerinden de yapılabilir.

(4) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan iş makinelerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilir.

Yetki

MADDE 4  (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanmasısırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5  (1) 18/3/2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrüİşlemleri) (Seri No: 83) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi