Peşin Transferlerde Transfer dekontu ile beyanname tescil tarihi arasında en az 2 iş günü geçmiş olması gerektiği, Aksi halde KKDF kesintisine tabi olacağına dair genelge.


Genelge No: 2009/110

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.12.00-663.01.V67

Konu : KKDF

10/11/2009

GENELGE

(2009/110)


Bilindiği üzere, 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğde, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatların kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olduğu hükme bağlanmaktadır. Bedelin ithalden önce ödendiği uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekillerinden "peşin", "akreditifli" ve "vesaik mukabili" ödeme şekilleri ise KKDF kesintisine tabi olmamaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin mülga 126 ncı maddesi uyarınca; beyana ilişkin bilgilerin sisteme girilmesi ve sistem tarafından tescil tarihi ve sayısı verilmesiyle tescil edilen beyannamenin kağıt nüshaları, ekleri ile birlikte gümrük kabul memuruna verilmekte; bu itibarla ödemenin, KKDF kesintisine tabi olup olmadığının tespitinde Hazine Müsteşarlığının (Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) 06/05/2004 tarihli, 26106 sayılı ve 02/09/2004 tarihli, 55099 sayılı yazılarında belirtilen hususlar çerçevesinde tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine muhatap 09/06/2004 tarihli, 16263 sayılı ve 16/09/2004 tarihli, 26006 sayılı yazılarımız uyarınca tescil veya onay (kabul) tarihi (bu tarih dahil) dikkate alınmaktaydı.

Ancak, 07/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde "kabul"e ilişkin düzenleme çıkarıldığından, KKDF kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen ithalatta mal bedelinin, proforma fatura veya kesin satış faturası tarihine bakılmaksızın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili banka tarafından da bu bedelin ihracatçıya transferinin en geç iki is günü içinde tamamlamış olması gerekmekte; keza, Maliye Bakanlığından (Gelir İdaresi Başkanlığı) alınan 16/09/2009 tarihli, 87972 sayılı yazıda da gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra bankaya mal bedelinin yatırılması ya da gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce (veya bu tarihte) mal bedeli yatırılmış olsa bile banka tarafından 2 günlük valör tarihinden sonra bu bedelin ihracatçıya transfer edilmesi halinde bahse konu ithalat işleminin KKDF kesintisine tabi olacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 22 nci maddesi, "Bu Kararla bu Karara ek olarak yayımlanacak kararlarda ve bunlara ilişkin tebliğlerde belirtilen, hak doğurucu ve hak düşürücü ve uyulmaması aykırılık oluşturan sürelerin hesaplanmasında, işlemin yapıldığı gün hesaba katılmaz. Ancak, hesaplanacak sürelerin son günü resmi tatile rastlarsa, süreler resmi tatili izleyen ilk iş gününün çalışma saati sonunda biter." hükmünü amir olup, bahsi geçen 2 günlük sürenin hesaplanmasında bu hükmün dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

İbrahim ŞENEL
Müsteşar V.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi