Romanya menşeli Dioktil Ortoftalatlar ın (dioktil ftalat- DOP) İthalatında dampinge karşı soruşturma açıldı. Tebliğ No: 2011/4

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/4) (19.02.2011 t. 27851 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Başvuru

MADDE 1- (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üreticiler Plastay Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından yapılan ve Arkim Kimya Sanayi A.Ş. ile Leba Sanayi Ürünleri İth. İhr. ve Paz. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruda, Romanya menşeli “dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)”ın Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli sanayiye zarar verdiği iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.

Başvuru konusu madde

MADDE 2- (1) Başvuru konusu madde normal olarak “2917.32.00.00.00-Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)” gümrük tarife istatistik pozisyonu altında beyan edilmekte olup, yerli üretim dalı tarafından kısaca “DOP” olarak adlandırılmaktadır.

(2) Şikayet konusu ürün, plastik ve pvc karışımlarında yumuşatıcı olarak, çok katmanlı suni deri ve film uygulamalarında, kalenderlemede, ambalaj malzemelerinde, sıcak kaplamalarda, kablo izolasyon kılıflarında, yapıştırıcılarda ve bazı poliüretan uygulamalarında kullanılmaktadır.

(3) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonu, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3- (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikâyetçi firmaların Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4- (1) Şikayet konusu üründe Romanya iç piyasa fiyatlarına ulaşılamamış olması nedeniyle şikayet konusu ülkenin AB üyesi ülkelere ilişkin FOB ortalama satış fiyatı normal değer olarak alınmıştır.

(2) İhraç fiyatı olarak Romanya’dan Türkiye’ye gerçekleşen satışların EUROSTAT’tan elde edilen FOB ihraç fiyatları kullanılmıştır. Şikâyet konusu ülkeden Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ortalama CIF fiyatının belirlenmesinde ise iki ayrı metoda başvurulmuştur. Birinci metodda, EUROSTAT’tan elde edilen FOB fiyatlara makul oranda navlun ve sigorta eklenerek; ikinci metodda TÜİK ithalat istatistikleri kullanılarak hesaplama yapılmıştır. Her iki hesaplamada aynı CIF değeri vermiştir.

(3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (FOB fiyatlar) karşılaştırılması yoluyla hesaplanan damping marjının şikayete konu ülke menşeli ürün için önemli oranda olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5- (1) Eldeki verilerle hesaplanan damping marjının önemli oranda olduğu,

(2) Şikayet konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın fiyatlarının yerli üreticilerin iç piyasadaki fiyatlarını kıracak seviyede bulunduğu,

(3) Romanya menşeli ithalatın birim fiyatlarının 2010 yılı boyunca diğer ülkeler ortalamasının oldukça altında seyrettiği ve bu fiyatlara mukabil ithalat içindeki payının 2009 yılındaki %66’lı mertebelerden 2010 yılında %80’li mertebelere çıktığı,

(4) Yerli üretim dalının ekonomik verilerine bakıldığında, yerli üretime ilişkin ekonomik gelişimin pazardaki gelişimin çok altında kaldığı,

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, şikâyete konu Romanya menşeli, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli sanayinin ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı ve zarara neden olduğu değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6- (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca Romanya menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Soru formu ve bilgilerin toplanması

MADDE 7- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu DTM internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla Romanya’nın Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 8- (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğüne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 7 nci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9- (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar -olumlu veya olumsuz- mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 10- (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11- (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 18

Faks:+90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms215@dtm.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12- (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi