Suudi Arabistan Menşeli Mono Etilen Glikol İthalatına Karşı Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlemin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 2012/8 Sayılı Tebliğ Yayınlandı

 

Suudi Arabistan Menşeli Mono Etilen Glikol İthalatına Karşı Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlemin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 2012/8 Sayılı Tebliğ Yayınlandı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2012/8

21.03.2012 Tarihli, 28240 Sayılı Resmi Gazete

Ekonomi Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 - (1) 2/5/2010 tarihli ve 27569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/11 sayılı Tebliğ (2010/11 sayılı Tebliğ) ile Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bulgaristan menşeli “Mono Etilen Glikol (MEG)” in ithalinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 2010/11 sayılı Tebliğ’de de belirtilmiş olduğu üzere bahse konu soruşturma (esas soruşturma) sonucunda Suudi Arabistan’da yerleşik Saudi Basic Industries Corporation (Sabic) firması için %4, diğer firmalar için ise %20 oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(3) 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde; Suudi Arabistan’da yerleşik Sabic firması Suudi Arabistan menşeli “Mono Etilen Glikol (MEG)” için ara gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda bulunmuştur.

(4) Türkiye’deki tek yerli üretici olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Petkim) tarafından sağlanan bilgiler ile TÜİK ithalat istatistiklerinden yararlanılarak yapılan inceleme sonucunda, Suudi Arabistan menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan zarara ilişkin gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından 3/9/2011 tarih ve 28043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/18 sayılı Tebliğ ile bir zarar ara gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde zarara ilişkin olarak yürütülen ara gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 3- (1) Soruşturmaya konu önlemlerin uygulanmaya başlamasından sonra yerli üretim dalındaki zarar koşullarının incelenmesi için 1/1/2011 ile 30/6/2011 tarihleri arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir. Bununla beraber, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin gelişiminin izlenebilmesi amacıyla 2008 ile 2011 yılının ilk yarısı arasındaki dönem karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 4- (1) Soruşturma açılışını müteakip soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen Suudi Arabistan’daki üretici/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya  konu ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliğine ilgili soru formları ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını sağlamak için soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.

(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Genel Müdürlük ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen bilgileri temin etmiştir.

(4) Gözden geçirme döneminde soruşturma konusu maddeyi Suudi Arabistan’dan ithal ettiği tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen dört ithalatçı firmanın üçünden cevap alınmış; Suudi Arabistan’da yerleşik Sabic firması da kendisine gönderilen soru formuna yanıt vermiştir. Suudi Arabistan’da yerleşik diğer bir firma olan Sumitomo Chemical Europe S.A./N.V. firması soruşturmaya taraf olmama yönünde irade kullanmış, Suudi Arabistan’da yerleşik firmalardan soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan başka bir firma olmamıştır.

(5) Öte yandan, dinleme toplantısı yapılması hususunda Sabic firması ile Suudi Arabistan hükümetinden gelen talepler karşılanmış ve firma temsilcileri ile Suudi Arabistan Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin katılımı ile dinleme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılar, Sabic firmasının Türkiye’deki yetkili temsilcisi ve yerli üreticiye iletilmiştir.

(7) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 5- (1) Soruşturma konusu ürün, “2905.31-Etilen glikol (etandiol)” gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer almakta olup, kısaca MEG olarak adlandırılmaktadır.

(2) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen MEG ile soruşturma konusu ülke menşeli MEG’in benzer ürün olduğu tespiti esas soruşturmada yapılmıştır. Bu çerçevede, Suudi Arabistan menşeli soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından imal edilen MEG’in benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalında Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 6- (1) Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükmü gereğince yürürlükteki önlemin kaldırılması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olup olmadığı incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve gelişimi ile fiyatlarının seyri, fiyat kırılması ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir.

Maddenin genel ithalatı ve fiyatların gelişimi

MADDE 7- (1) İthalatın gelişimi önlemin yürürlüğe girmesinden önceki dönemi de içerecek şekilde 2008 yılından itibaren değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre soruşturmaya konu maddenin genel ithalatı 2008 yılında 149.113 ton iken 2009 yılında da bu seviyeyi koruyarak 148.451 ton olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında ise bir önceki yıla göre artış göstererek 173.029 tona yükselmiştir. 2011 yılının ilk altı aylık verilerine göre ise genel ithalat 84.846 ton seviyesindedir. Bu rakam 2010 yılının ilk altı aylık ithalat miktarının (73.262 ton) üzerindedir.

(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2008 yılında 1.245 $/ton olan birim fiyatların 2009 yılında 702 $/tona gerilediği, önlemin yürürlüğe girdiği 2010 yılında 979 $/tona yükseldiği ve 2011’in ilk altı aylık verilerine göre ise 1.246 $/ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Maddenin soruşturmaya konu ülkeden ithalatı ve fiyatları

MADDE 8- (1) TÜİK verileri incelendiğinde Suudi Arabistan menşeli soruşturma konusu ürünün 2008 yılında 66.442 ton seviyesinde olan ithalat miktarının takip eden yıllarda gerileyerek 2009 yılında 40.265 tona, 2010 yılında ise 23.288 tona düştüğü görülmektedir. 2011 yılının ilk altı aylık verilerine göre ise bahse konu ülkeden gerçekleştirilen ithalat miktarı 14.787 ton seviyesindedir.

(2) Suudi Arabistan menşeli ithalatın bahse konu maddenin genel ithalatı içerisindeki payı önlemin yürürlüğe girmesinden itibaren dikkat çekici düzeyde gerilemiştir. Buna göre, 2008 yılında yaklaşık %45 olan ithalat payı, 2009 yılında %27’ye, 2010 yılında ise %13’e düşmüştür. 2011 yılının ilk altı aylık verilerine bakıldığında ise bu oran yaklaşık %17 olarak gerçekleşmiştir.

(3) Suudi Arabistan’dan gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2008 yılında 1.281 $/ton iken 2009 yılında 692 $/tona gerilemiş, 2010 yılında ise tekrar 1.015 $/tona yükselmiştir. 2011 yılının ilk altı ayında ise ortalama birim fiyatlar 1.281 $/tona ulaşmıştır.

Soruşturmaya konu ithalatın ve yerli üretim dalının pazar payları

MADDE 9- (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında tek yerli üretici PETKİM tarafından sağlanan yurt içi satış miktar verileri ile ithalat verileri kullanılmıştır. PETKİM’in yurt içi satış miktarının genel ithalat ile toplanması suretiyle toplam Türkiye tüketimi bulunmuş, yerli sanayinin yurtiçi satışlarının ve önleme konu Suudi Arabistan menşeli ithalat ile diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır. 2011 yılının altı aylık verileri ile hesaplanan tüketim endeks verileri ise karşılaştırma kolaylığı sağlanması için tüm yıla oranlanmıştır.

(2) Soruşturmaya konu maddenin yurt içi tüketim endeksi 2008’de 100 iken 2009 yılında 98’e gerilemiş 2010 yılında ise 135’e yükselmiştir. 2011 yılının ilk altı aylık verileri tüm yıla dağıtıldığında ise endeks 120 olarak hesaplanmıştır.

(3) Suudi Arabistan’ın 2008 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2009 yılında 62 birime düşmüş, 2010 yılında ise 26 birime gerilemiştir. 2011 yılının ilk altı aylık verilerine göre ise 37 birim olarak gerçekleşmiştir.

Fiyat kırılması

MADDE 10- (1) Fiyat kırılması, soruşturma konusu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının (CIF ithal fiyatı + gümrük vergisi ve masrafları) yerli üretim dalının fiyatlarının altında olup olmadığını göstermektedir. Bu çerçevede, Suudi Arabistan’dan gerçekleştirilen ithalatın yerli üreticinin fiyatlarını kırıp kırmadığı incelenmiştir.

(2) Fiyat kırılması hesap edilirken, yerli üreticinin yıllık ortalama yurt içi satış fiyatı ile önlem konusu maddenin Türkiye pazarına gümrük vergisi ile diğer ithal maliyetlerini içeren ağırlıklı ortalama pazara giriş fiyatı karşılaştırılmıştır. Hesaplama yapılırken dampinge karşı yürürlükte bulunan önlem dikkate alınmamış ve önlemin yürürlüğe girmesinden sonraki 12 aylık dönemi içerecek şekilde 2010 Haziran – 2011 Mayıs dönemi ile 2011 yılının ilk yarısının verileri kullanılmıştır.

(3) Bu şekilde yapılan hesaplama sonucunda Suudi Arabistan için önlem sonrasındaki 2010 Haziran – 2011 Mayıs döneminde (-)%1 olarak gerçekleşen fiyat kırılması, 2011 yılının ilk yarısında ise (-)%2 olarak gerçekleşmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 11- (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde tek yerli üretici olan PETKİM firmasının soruşturma konusu MEG’e ilişkin verileri bir bütün olarak incelenmiştir.

(2) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerindeki değişimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla parasal değer içeren veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) Yerli üreticinin ilgili üründe 2008 yılında 100 olan üretim miktar endeksi takip eden yıllarda dalgalı bir seyir izleyerek 2009 yılında 60 birime düşmüş, 2010 yılında ise 171’e yükselmiştir. 2011 yılının ilk altı aylık dönemindeki üretim endeksi ise 77 birimdir. Bu rakam tüm yıla oranlandığında endeks değeri 153 birim olarak belirlenmiştir.

2) Yerli üreticinin 2008 ve 2011 yılları arasındaki dönemde üretim kapasitesinde bir değişiklik olmamıştır. Buna karşılık 2008 yılında 100 birim olan KKO endeksi 2009 yılında 60 birime gerilemiş, 2010 yılında toparlanarak 171 birime, 2011 yılının ilk altı ayında ise 155 birime ulaşmıştır.

b) Yurtiçi satışlar ve ihracat

1) Yerli üreticinin ilgili üründe 2008 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi, 2009 yılında 91’e gerilemiş, 2010 yılında ise 253’e yükselmiştir. 2011 yılının ilk altı ayındaki endeks değeri ise 81 birimdir. Bu değer tüm yıla oranlandığında endeks değeri 163 birim olarak belirlenmiştir.

2) Aynı dönemde yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2008 yılında 100 olan endeksin 2009 yılında 66’ya gerilediği, 2010 yılında ise 227 birime yükseldiği görülmektedir. 2011 yılının ilk altı ayındaki endeks değeri ise 93 birimdir. Bu değer tüm yıla oranlandığında endeks değeri 186 birim olarak belirlenmiştir.

3) Yerli üreticinin ilgili maddede 2008 yılında 100 birim olan ihracat miktar endeksi 2009 yılında 29 birime gerilemiş, 2009 yılında ise 72 birim olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının tüm yıla oranlanmış endeks değeri ise 121 birimdir.

4) Aynı dönemde ihracat hâsılatı reel olarak incelendiğinde ise 2008 yılında 100 olan endeks değerinin 2009 yılında 19 birime gerilediği, 2010 yılında ise 69 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2011 yılının tüm yıla oranlanmış endeks değeri ise 144 birimdir.

c) Yurt içi satış fiyatları

1) Yerli üreticinin ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksinin, 2008 yılı verileri 100 olarak alındığında, 2009 yılında 73’e gerilediği, 2010 yılında 90 birim olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. 2011 yılının altı aylık verilerine göre ise endeks değeri 114 birimdir.

ç) Verimlilik

1) Yerli üreticinin ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2008 yılında 100 iken, 2009 yılında 65’e gerilemiş, 2010 yılında ise 167 birime yükselmiştir. 2011 yılının tüm yıla oranlanmış verilerine göre ise verimlilik endeksi 141 birim olarak gerçekleşmiştir.

d) Stoklar

1) Yerli üreticinin ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde 2008 yılında 100 olan stok düzeyi endeksinin, 2009 yılında 65’e gerilediği 2010 yılında ise 97 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2011 yılının altı aylık verilerine göre ise stok miktar endeksi 101 birim düzeyindedir.

e) İstihdam ve ücretler

1) Yerli üreticinin ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2008 yılında 100 kabul edildiğinde, 2009 yılında 93 birime gerilemiş, 2010 ve 2011 yıllarında ise sırasıyla 102 ve 109 birime yükselmiştir.

2) Yerli üretim dalının 2008 yılında 100 birim olan aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2009 yılında 103 birime yükselmiş, 2010 yılında ve 2011 yılının altı aylık bölümünde ise 99 birim olarak gerçekleşmiştir.

f) Maliyetler ve karlılık

1) Yerli üreticinin ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2008 yılında 100 iken, takip eden yıllarda düşerek 2009 yılında 85’e, 2010 yılında 82’ye gerilemiştir. 2011 yılı için ise birim ticari maliyet endeksi 94 birim olarak hesaplanmıştır.

2) Yerli üreticinin ilgili üründe ticari maliyetleri dikkate alınarak hesaplanan ürün birim kârlılık endeksi 2008 yılında zarar söz konusu olması nedeniyle -100 olarak kabul edilmiştir. Birim zarar 2009 yılında da artarak devam etmiş ve -223 birime ulaşmıştır. Buna karşılık takip eden dönemde karlılıkta iyileşme başlamış birim karlılık endeksi 2010 yılında 58 birime, 2011 yılının ilk altı ayında ise193 birime yükselmiştir.

g) Nakit akışı

1) Yerli üreticinin ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2008 yılında -100 iken, bu rakam 2009 yılında -135’e gerilemiş, 2010 yılında artarak 116’ya yükselmiş ve 2011 yılının ilk altı aylık döneminde ise 157 olarak gerçekleşmiştir.

ğ) Büyüme

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü reel olarak 2008 yılında 100 birim iken, 2009 yılında 125, 2010 yılında 132 ve son olarak 2011 yılının ilk altı ayında ise 128 birim olarak gerçekleşmiştir.

h) Yatırımların geri dönüş oranı (kar/özsermaye)

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımların geri dönüş oranı endeks olarak 2008 yılında -100 birim iken 2009 yılında 58 birime, 2010 yılında ise 110 birime yükselmiş, 2011 yılının ilk altı ayında ise 105 birim olarak gerçekleşmiştir.

ı) Sermaye artışı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2008 yılında 100 birim olan özsermaye endeksi 2009 yılında 104 birime, 2010 yılında 106 birime ve nihayet 2011 yılının ilk altı ayında 111 birime yükselmiştir.

i) Tüketim ve yerli üretim dalının pazar payı

1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketimi 2008 yılında 100 olarak alındığında 2009 yılında 98’e gerilemiş, 2010 yılında ise 135’e yükselmiştir. 2011 yılının altı aylık verilerinin tüm yıla oranlanması suretiyle bulunan tüketim miktar endeksi ise 120 birimdir. Yerli üreticinin 2008 yılında 100 birim olan yurt içi pazar payı endeksi ise 2009 yılında 92’ye gerilemiş, 2010 yılında ise 188 birime yükselmiştir. 2011 yılının ilk altı aylık verilerinin tüm yıla oranlanması suretiyle hesaplanan endeks değeri ise 135 birimdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Varlığı ve Devamına İlişkin Değerlendirmeler

İthalatın hacmi ve fiyat etkisi

MADDE 12- (1) Soruşturmaya konu MEG maddesinin soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatı 2008 yılından itibaren gerilemiş, 2011 yılının ilk altı aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında artış göstermiştir. Diğer taraftan Suudi Arabistan’dan gerçekleştirilen ithalatın genel ithalat içerisindeki payının da 2008-2010 döneminde sürekli olarak gerilediği görülmektedir. Buna göre 2008 yılında %45 olan bahse konu ülke menşeli ithalatın toplam ithalat içerisindeki oranı, 2009 yılında %27’ye, 2010 yılında ise %14 seviyesine gerilemiştir. Bu oran 2011 yılının ilk altı aylık verilerine göre ise %17 seviyesindedir.

(2) Toplam ithalatta 2008-2011 dönemi arasında konjonktürel bir dalgalanma yaşandığı görülmektedir. Buna karşılık toplam ithalatın seyrinin yukarı yönlü olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumun en önemli nedeninin de yurt içi talebi karşılamak için ithal kaynaklara olan ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla talep koşulları el verdiği ölçüde ithal ürün talebinin de canlı olduğu anlaşılmaktadır.

(3) Öte yandan, üçüncü ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatları ile Suudi Arabistan menşeli ithalatın fiyatları karşılaştırıldığında soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarının hem genel hem de üçüncü ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarının üzerinde seyrettiği görülmektedir.

(4) Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın önlem sonrasındaki fiyatlarının yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları üzerindeki etkisi incelendiğinde ise önleme esas soruşturmada tespit edilen fiyat kırılması koşullarının da ortadan kalktığı belirlenmiştir.

Yerli üretim dalının durumu

MADDE 13- (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde 2008 yılında olumsuz olan birçok göstergenin izleyen dönemde olumlu bir seyir izlediği, özellikle önlemin alındığı yıl olan 2010 ve sonrasında ekonomik göstergelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı görülmektedir.

(2) 2010 yılından itibaren yerli üretim dalının üretim miktarında önemli oranda iyileşmeler yaşandığı, bu gelişmeye paralel olarak yurt içi satış miktarlarının ve yurt içi pazar payının da olumlu bir seyir izlediği anlaşılmaktadır. Önemli unsurlardan birisi de yerli üretim dalının yurt içi satış miktarındaki bu artışın birim karlılıktaki olumlu koşullarla beraber gerçekleşmiş olmasıdır. Nitekim birim karlılık da önemli ölçüde iyileşmiş, bu durum toplam karlılık verilerinin de olumlu seyretmesine yol açmıştır.

(3) Yerli üretim dalının üretim miktarındaki artış, yurt içi ve yurt dışı satış miktarında görülen artışın sayesinde stok artışı yaşanmasına neden olmamıştır. Bu nedenle yerli üretim dalının stok miktar endeksinin istikrarlı bir seyir izleyerek değişmediği görülmektedir.

(4) Üretimdeki artışın bir diğer olumlu yansıması da işgücü verimliliği açısından gözlenmektedir. Nitekim işgücü endeksindeki artışa rağmen verimlilik verilerinin de olumlu bir tablo arz ettiği görülmektedir.

(5) Yerli üretim dalının artan üretim miktarına paralel olarak iyileşme görülen bir diğer göstergesi de kapasite kullanım oranıdır. 2008-2011 döneminde kapasite kullanım oranı endeksi de olumlu bir seyir izlemiştir.

Değerlendirme ve nihai bildirime ilişkin görüşler

MADDE 14- (1) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, Suudi Arabistan menşeli ithalata yönelik önlemlerin yürürlüğe konulmasından sonra da ithalatın güçlü bir şekilde sürdüğü, soruşturma konusu ülke menşeli ithalat gerilerken ortalama birim fiyatlarının toplam ithalatın birim fiyatlarının üzerinde seyrettiği tespit edilmiştir. Suudi Arabistan menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarındaki bu gelişme, önlem öncesinde tespiti yapılan soruşturma konusu ithalattan kaynaklanan fiyat kırılmasının da ortadan kalkmasına neden olmuştur.

(2) Öte yandan, soruşturma konusu ülke haricindeki ithalatın güçlü seyrini koruduğu ve bu ortama rağmen yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde ve pazar içerisindeki konumunda iyileşmeler görüldüğü de tespit edilmiştir.

(3) Bu tespitler ışığında Suudi Arabistan menşeli dampingli ithalat ile yerli üretim dalındaki zarar arasındaki illiyet bağının mevcut veriler çerçevesinde tesis edilemediği değerlendirilmektedir.

(4) Yerli üretici Petkim firması ekonomik göstergelerindeki iyileşmenin bizatihi dampinge karşı önlemlerin varlığından kaynaklandığını öne sürerek zarar ile dampingli ithalat arasındaki illiyet bağının mevcut olduğunu öne sürmüştür.

(5) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde damping ve zararın yanı sıra bu ikisi arasındaki illiyet bağının tespit edilmesi de dampingli ithalata karşı önlem alınmasının koşullarındandır. Bu nedenle dampingli ithalat ile zarar arasındaki bu neden-sonuç ilişkisinin tespitinde zarar koşullarının dampingli ithalat ile eşzamanlı olarak ortaya çıkmasının yanı sıra fiyat koşulları da incelenmektedir. Bu bağlamda, dampingli ithalat ile yerli üretim dalındaki zarar arasındaki illiyet bağının halen mevcut olup olmadığı incelenmiş, bu amaçla fiyat kırılmasına bakılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde Suudi Arabistan menşeli ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları üzerinde fiyat kırılması yaratmadığı tespit edildiğinden illiyet bağının ortadan kalktığı sonucuna ulaşılmıştır.

(6) Yerli üretici Petkim firması nihai bildirime ilişkin yanıtında, önlem sonrasında Suudi Arabistan menşeli ithalatın miktar olarak gerilediğini de vurgulayarak bunun nedeninin dampinge karşı önlem olduğunu öne sürmüştür. Petkim firması ayrıca, Suudi Arabistan menşeli soruşturma konusu maddenin ithalinde uygulanmakta olan önlemin kaldırılması halinde büyük bir üretim kapasitesine sahip olan Suudi Arabistan’ın cazip pazar konumundaki Türkiye’ye dampingli fiyatlarla giriş yapacağını ve yerli üretim dalında zarara neden olacağını belirtmiştir.

(7) Soruşturma konusu maddenin herhangi bir ikamesi bulunmamaktadır. Söz konusu maddenin belirli tedarik merkezlerinden satın alınıyor olduğu ve Türkiye tüketiminin de yerli üretim dalının üretim kapasitesinin önemli ölçüde üstünde seyrettiği dikkate alındığında dampingli ithalata yönelik olarak alınan önlemin Türkiye pazarının cazibesini olumsuz yönde etkilemediği görülmektedir. Nitekim önlem sonrasında ithalatın konjonktürel talep koşullarından kaynaklanan dalgalanmalar haricinde güçlü bir seyir izlediği görülmüştür. Buna karşılık Suudi Arabistan menşeli ithalatın gerek miktar olarak gerekse ithalat içerisindeki payı itibariyle gerilediği görülmektedir. Bu durumun başlıca nedeninin bahse konu ülke menşeli ithalatın birim fiyatlarının diğer ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarından ayrışması olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim daha önce de ifade edildiği üzere Suudi Arabistan menşeli ithalatın birim fiyatlarının hem genel hem de üçüncü ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarının üzerinde seyrettiği tespit edilmiştir.

(8) Yerli üretici Petkim firması nihai bildirime ilişkin yanıtında son olarak dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen ithalatın miktarına dikkat çekmiştir. Bu bağlamda Suudi Arabistan’dan dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen ithalatın önemli ölçüde gerilediği ifade edilmiştir.

(9) Yerli üretici Petkim firması tarafından vurgulanan bu husus, yukarıdaki tespitleri destekler mahiyettedir. Nitekim dahilde işleme rejimi altında gerçekleştirilen ithalat dampinge karşı önlemlerden muaf olarak yapıldığından bu kapsamda yapılan ithalatın önlem sonrasında olumsuz bir seyir izlemesinin nedeninin Suudi Arabistan menşeli ithalatın ortalama birim fiyatının yükselerek diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatlarından ayrışması olduğu düşünülmektedir.

(10) Bu bağlamda, Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde ifade edildiği üzere Suudi Arabistan menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin kaldırılması halinde yerli üretim dalında zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sonuç

Karar

MADDE 15- (1) Yukarıdaki tespitler ışığında, soruşturmaya konu ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde yerli üretim dalında zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı anlaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile Suudi Arabistan menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/11 sayılı Tebliğ kapsamında yürürlükte olan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi