Tayland menşeli 4007.00 GTP li eşyanın Türkiye’ye ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Tebliğ No: 2012/23

 

Tayland menşeli 4007.00 GTP li  eşyanın Türkiye’ye ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.  Tebliğ No: 2012/23

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/23) (27.11.2012 t. 28480 s. R.G.)

 

Ekonomi Bakanlığından:

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. (Elpa) ile Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. (Şahin) tarafından yapılan başvuru üzerine, Tayland Krallığı (Tayland) menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler (lateks iplik) için 29/11/2011 tarihli ve 28127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2011/23) ile başlatılan damping soruşturması T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuruda bulunan Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. (Elpa) ile Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. (Şahin) 2011 yılı itibariyle soruşturma konusu üründe Türkiye üretiminin tamamını gerçekleştirdiğinden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince şikayetin yerli üretim dalı (YÜD) adına yapıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma esnasında bu tespiti değiştirecek herhangi bir somut bilgi alınmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, Tayland’da yerleşik bilinen ihracatçılarına ve anılan ülkede yerleşik diğer ihracatçılara erişilebilmesini teminen bu ülkenin Ankara Büyükelçiliğine soruşturma açılış tebliği, şikâyetin gizli olmayan özeti ve soru formlarına ilişkin bildirim gönderilmiştir.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. İthalatçı ve soruşturma konusu ülkedeki üretici/ihracatçıların süre uzatımına yönelik makul talepleri karşılanmıştır.

(3) YÜD soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen ithalatçı firmalardan 6’sı soru formuna cevap vermiştir.

(5) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye ihracatını gerçekleştiren Natural Rubber Thread Co. Ltd. (NRT) üretici/ihracatçı soru formuna cevap vermiş ve soruşturma süresince işbirliğinde bulunmuştur. Aynı şekilde soruşturma konusu ürünün ihracatçısı olan Longtex Rubber Industry Co. Ltd. (Longtex) ise üretici/ihracatçı soru formuna cevap vermiş, ancak firmanın damping marjı hesaplamasına esas teşkil edecek verileri firma nezdinde yerinde doğrulanamamış ve firmanın işbirliğine gelmediği kabul edilmiştir. Söz konusu firma ile soru formuna cevap vermelerine karşın damping marjı hesaplamalarına esas teşkil edecek temel verilerin eksikliği nedeniyle işbirliğine gelmediği değerlendirilen HV. Fila Co. Ltd ve Thai Filatex Co. Ltd. (Public) firmaları ve soru formuna cevap vermemiş olan diğer firmalar için damping marjı hesabına yönelik eldeki en iyi veriler kullanılmıştır.

(6) Soruşturmaya ilişkin tespit ve bilgileri içeren Nihai Bildirim ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur.

(7) İlgili tarafların nihai bildirime ilişkin görüşlerini belirtmek için ilettikleri süre uzatımına ilişkin makul talepleri karşılanmıştır.

(8) Nihai bildirime ilişkin olarak Tayland’da yerleşik bulunan üretici/ihracatçı NRT firması, YÜD, Tayland Ticaret Bakanlığı ve dört adet ithalatçı/kullanıcı firma görüş bildirmiştir.

(9) İlgili tarafların görüşlerinin karşılıklı ortaya konması amacıyla, Bakanlığımız nezdinde 25/9/2012 tarihinde ilgili tarafların temsilcilerinin katılımı ile bir kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir. Bahse konu toplantı, Tayland Ankara Büyükelçiliğine de bildirilmiştir.

(10) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticiler Elpa ile Şahin’in İstanbul’daki idari ofislerinde ve üretim tesislerinde ve Tayland’da yerleşik üretici/ihracatçı firma olan NRT nezdinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir. Longtex’in yazılı olarak soru formuna verdiği cevaplar firma nezdinde doğrulanamamıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2011-30/9/2011 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/2009-31/12/2011 tarihleri arasındaki dönem esas alınmıştır.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 4007.00 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve iplerdir. Bu Tebliğde kısaca lateks iplik olarak adlandırılmaktadır.

(2) Lateks ipliğin hammaddesi olan tabii lateks kauçuk ağaçlarından toplanır ve doğal yapısında bulunan sudan arındırılır. Daha sonra kimyevi maddeler ve istenildiğinde boya ile homojenleştirilerek iplik üretimine uygun hale getirilir. Karışım basınç altında fışkırtma tekniği ile ince cam tüpler vasıtasıyla makinelere verilir. İplikler su ve asit banyosundan geçtikten sonra kurutma fırınlarına girer. Ardından ürünün kayganlığının arttırılması ve kullanıcılar tarafından daha rahat işleme alınması için üzerine pudra ya da silikon uygulanır ve şeritler haline getirilerek paketlenir.

(3) Yukarıda da belirtildiği üzere lateks iplikler pudralı ve silikonlu olmak üzere iki tip olarak üretilmekte olup, her iki tip için de siyah ve beyaz renklerde üretim yapılabilmektedir. İnceliklerine göre değişen lateks iplikler, 20-110 numaralar arasında üretilmekte olup, kullanım alanlarına göre kalınlık tercihi değişmektedir. 20-40 arası olanlar mobilya sektöründe kullanılmakta olup, 90-110 arası olanlar iç çamaşırı ve çorap sektöründe kullanılmaktadır. Ara numaralar ise tekstil ve hazır giyim sektörünün çeşitli alanlarında kullanılmaktadır.

(4) Nihai bildirim sonrası alınan görüşlerde, silikonlu ve pudralı lateks ipliklerin arasında kalite farkının bulunduğu, silikonlu olanların dayanıklılığının daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan, YÜD’nin yalnızca pudralı ürettiği vurgulanarak YÜD’nin, ürettiği pudralı lateks ipliklerde bile kalite sıkıntısının yaşandığı iddia edilmiştir. Bu bağlamda, ithalatçı/kullanıcı firmalardan Özdedar Dokuma İplik ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., silikonlu lateks iplikler ile pudralı ipliklerin birbirleri yerine kullanılamayacağını belirtmiştir. Ayrıca, diğer firmalar ile birlikte pudralı lateks ipliklerin kullanım esnasında toz bıraktığını, makine hatları üzerinde toz birikimine neden olarak makinelerin ömrünü kısalttığını ve en önemlisi işçi sağlığı için bir tehdit oluşturduğunu iddia etmişlerdir.

(5) Diğer taraftan, ithalatçı/kullanıcı firmalardan Simiteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. makine teknolojileri nedeniyle üretimlerinde sadece silikonlu lateks kullanabildiğini dile getirmiştir. YÜD’nin sadece pudralı tipte üretim yapması nedeniyle kendisinin dampinge karşı önlemden muaf tutulması gerektiğini belirtmiştir.

(6) NRT ve YÜD nezdinde yapılan yerinde doğrulama soruşturmalarında silikonlu ve pudralı lateks ipliklerin kalite olarak birbirlerinden farklı olmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan NRT, dünya lateks iplik üretiminin daha çok pudralı lateks iplik üzerine olduğunu ancak bazı Avrupa ülkelerinin, çalışma standartlarından dolayı özel olarak silikonlu lateks iplik sipariş ettiklerini eklemiştir. Ülkemizde böyle bir standart belirlenmemiş olup bazı kullanıcı firmalar silikonlu lateks iplik, bazıları ise pudralı lateks iplik tercih etmektedir.

(7) Diğer taraftan, YÜD nezdinde yapılan yerinde doğrulama soruşturması esnasında YÜD’nin tüm kalınlıklarda pudralı lateks iplik ürettiği; silikonlu lateks iplik üretebilecek yeterliliğe sahip olduğu; ayrıca soruşturma konusu üründe yaşanan rekabetin fiyat temelinde olduğu değerlendirilmiştir.

(8) Yapılan incelemeler neticesinde, halihazırda Malezya’ya karşı uygulanan damping önlemine ilişkin soruşturmada olduğu gibi YÜD tarafından üretilen lateks iplik ile Tayland’dan ithal edilen ürünün teknik/fiziksel özellikleri ve kullanım alanları, birbirinin yerine geçebilme özellikleri, dağıtım kanalları, üretici ve tüketicinin ürünü algılamaları ve üretim süreci hususları bakımından benzer özelliklere sahip olduğu ve soruşturmaya konu ülkeden ithal edilen lateks ipliğin YÜD’nin ürettiği lateks iplik ile doğrudan rekabet içinde bulunduğu, bu nedenle Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

(9) Diğer taraftan, soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

İKİNCİ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgiler

Genel

MADDE 8 – (1) Damping belirlemesi için, 1/1/2011–30/9/2011 tarihleri arası SD olarak kabul edilmiştir.

(2) Tayland’da yerleşik NRT için yapılan damping belirlemesinde, firmanın soru formuna verdiği cevaplar ile yerinde doğrulama esnasında firma tarafından sağlanan veriler esas alınmıştır. Tayland’da yerleşik işbirliğine geldiği kabul edilmeyen diğer üretici/ihracatçı firmalar için yapılan damping belirlemesinde ise eldeki en iyi veriler kullanılmıştır.

(3) İşbirliğine gelen ve piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği kabul edilen üretici/ihracatçı firma için normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

(4) NRT firması için normal değer ve ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ile damping marjının nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntılı bilgiler firma özel bildirimi ile nihai bildirimle eş zamanlı olarak adı geçen firmaya gönderilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Normal Değer

Temsil testi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışların %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

Normal ticari işlem testi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır. Buna göre;

a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının (indirimler, vergiler ve iadeler düşülerek hesaplanmış) ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda normal değer;

1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında,

belirlenmiştir.

b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

İç piyasa satışlarına dayanan normal değer

MADDE 11 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.

Oluşturulmuş değer

MADDE 12 – (1) Oluşturulmuş normal değer, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmadan temin edilen benzer ürünün tip bazındaki imalat maliyeti ile satış, genel ve idari giderlerine makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Nihai bildirim sonrası ilgili taraflarca oluşturulmuş normal değer hesaplamalarına ilişkin hususlar gündeme getirilmiştir. Bu kapsamda, yapılan hesaplamalar birim maliyet esasında yapılmış olup, bu ve diğer hususlara ilişkin açıklamalar firma özel nihai bildiriminde detaylı olarak yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhraç Fiyatı

İhraç fiyatının belirlenmesi

MADDE 13 – (1) İhraç fiyatı, ihracatçı firmanın Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Damping Marjları

Fiyat karşılaştırması

MADDE 14 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması, taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama farklılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

Damping marjları

MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjı, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Buna göre, CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak hesaplanan damping marjı işbirliğinde bulunan NRT için %4,37; soruşturma konusu ülkede yerleşik işbirliğinde bulunmadığı kabul edilen diğer firmalar içinse %8,75’tir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Zarara İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat

İthalatın hacmi ve gelişimi

MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı TÜİK verileri esas alınarak incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 2009-2011 yılları olarak belirlenmiştir.

a) Maddenin Genel İthalatı

1) Maddenin genel ithalatı, miktar bazında 2009 yılı itibariyle 2.971 ton iken, 2010 yılında 3.961 tona çıkmış ve 2011 yılında 3.064 ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ithalat değer bazında 2009 yılı itibariyle 9,6 milyon ABD Doları iken, 2010 yılında 16,1 milyon ABD Dolarına yükselmiş ve 2011 yılında 16,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

b) Maddenin Soruşturma Konusu Ülkeden İthalatı

1) Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı, miktar bazında 2009 yılı itibariyle 2.619 ton iken, 2010 yılında 3.595 tona çıkmış ve 2011 yılında 2.906 ton olarak gerçekleşmiştir. Tayland’ın 2009 yılında %88 olan genel ithalat içindeki payı, 2010 yılında %91’e ve 2011 yılında %95’e yükselmiştir. Soruşturmaya konu ülkeden ithalat değer bazında 2009 yılı itibariyle 8,2 milyon ABD Doları iken 2010 yılında 14,2 milyon ABD Dolarına yükselmiş ve 2011 yılında 15,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

c) Maddenin Diğer Ülkelerden İthalatı

1) Maddenin diğer ülkelerden ithalatı, 2009 yılı itibariyle 351 ton iken, 2010 yılında 367 tona çıkmış ve 2011 yılında 158 tona gerilemiştir. Diğer ülkelerin 2009 yılında %12 olan genel ithalat içindeki payı, 2010 yılında %9’a ve 2011 yılında Tayland’ın genel ithalat içindeki payının artmasıyla 2011 yılında %5’e gerilediği görülmüştür.

2) Söz konusu ürün için 29/01/2004 tarihli ve 25361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/1 sayılı Tebliğ ile bahse konu ürünün Malezya menşeli olanlarına yönelik %11,6-%16,9 arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlemi yürürlüğe konulmuştur. Uygulanmakta olan önlem, 18/06/2009 tarihli ve 27262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/14 sayılı Tebliğ ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturmasıyla yürürlükte kalmaya devam etmiştir. Maddenin önleme tabi ülke olan Malezya’dan ithalatı 2009 ve 2010 yılı itibariyle 9 ton ve toplam ithalat içindeki payı %0,3 olup, ithalat 2011 yılında durmuştur.

ç) Maddenin Türkiye Toplam Tüketimi İçindeki Payının Seyri

1) Maddenin yurtiçi tüketimi, YÜD’nin yurtiçi satışları ile genel ithalatın toplanması suretiyle hesaplanmıştır. Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 114’e yükselmiş ve 2011 yılında 95 olarak gerçekleşmiştir.

2) 2009-2011 yılları arasında, YÜD’nin pazar payı %52’den %48’e düşerken, diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı %6’dan %3’e düşmüş; dampingli ithalatın pazar payı ise %42’den %49’a çıkmıştır.

İthalat fiyatlarının gelişimi

MADDE 17 – (1) TÜİK verileri esas alınarak yapılan incelemede, dampingli ithalatın ortalama fiyatı CIF bazında 2009 yılında 3,14 ABD Doları/kg. iken, 2010 yılında 3,97 ABD Doları/kg ve 2011 yılında hammadde fiyatlarındaki artıştan dolayı 5,32 ABD Doları/kg’a yükselmiştir.

(2) Diğer ülkelerden yapılan ithalatın fiyatları ise CIF bazında 2009 yılında 3,97 ABD Doları/kg iken, 2010 yılında 4,93 ABD Doları/kg ve 2011 yılında hammadde fiyatlarındaki artıştan dolayı 6,85 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

(3) Zarar inceleme dönemi boyunca dampingli ithalatın ortalama fiyatları, diğer ülkeler menşeli ithalatın ortalama fiyat seviyesinin altında kalmıştır.

Dampingli ithalatın yerli üretici fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın YÜD’nin satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliğine geldiği kabul edilen ihracatçı firma verileri ve TÜİK ithalat istatistikleri bazında fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesaplanmıştır.

Fiyat kırılması

MADDE 19 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’nin yurtiçi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

(2) Bu çerçevede hesaplanan fiyat kırılması CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak 2009 yılında %16, 2010 yılında %15 ve 2011 yılında %3 olarak gerçekleşmiştir. Tayland’da yerleşik işbirliğine gelen ihracatçı NRT için ise fiyat kırılması soruşturma döneminde %3 olarak hesaplanmıştır.

Fiyat baskısı

MADDE 20 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’nin olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

(2) Buna göre, Tayland menşeli ürünler için CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak 2009 yılında %18, 2010 yılında %20 ve 2011 yılında ise %16 fiyat baskısı hesaplanmıştır. Tayland’da yerleşik işbirliğine gelen NRT için ise fiyat baskısı soruşturma döneminde %16 olarak hesaplanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 21 – (1) YÜD’nin ekonomik göstergelerinin incelenmesinde, Türkiye üretiminin tamamını gerçekleştiren Elpa ile Şahin’in soruşturma konusu ürüne ait 2009-2011 yılları verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın YÜD’nin ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde YÜD’nin üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme, sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2009 yılı baz alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim

1) YÜD’nin ilgili üründe 2009 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2010’da 98’e, 2011’de ise 92’ye düşmüştür.

b) Satışlar

1) YÜD’nin ilgili üründe 2009 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2010’da 97’ye, 2011’de ise 88’e düşmüştür.

c) İhracat

1) YÜD’nin ilgili üründe 2009 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi 2010’da 182’ye yükselmiş, 2011’de ise aynı seviyeyi korumuştur.

ç) Pazar Payı

1) YÜD’nin ilgili üründe hesaplanan pazar payı endeksi, 2009 yılında 100 iken, 2010’da 85’e, 2011’de ise 92’ye gerilemiştir.

d) Yurtiçi Fiyatlar

1) YÜD’nin ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da 112’ye, 2011’de ise 134’e yükselmiştir.

e) Maliyetler

1) YÜD’nin ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da 116’ya, 2011’de ise 158’e yükselmiştir.

f) Stoklar

1) YÜD’nin ilgili üründe 2009 yılı stok miktar düzeyi endeksi 100 iken, 2010’da 75’e, 2011’de ise 74’e düşmüştür.

g) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

1) YÜD’nin kapasitesi, ilgili ürün için 2009-2011 yılları arasında değişmezken, KKO endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da 98’e, 2011’de ise 92’ye gerilemiştir.

ğ) İstihdam

1) YÜD’nin ilgili üründe direkt işçi sayısı endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da 117’ye yükselmiş, 2011’de ise 110’a gerilemiştir. İdari personel sayı endeksi ise 2009 yılında 100 iken, 2010’da 111’e, 2011’de ise 116’ya yükselmiştir.

h) Ücretler

1) YÜD’nin ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da 97’ye gerilemiş, 2011’de ise 120’ye yükselmiştir.

ı) Verimlilik

1) YÜD’nin ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da 84’e, 2011’de ise 83’e düşmüştür.

i) Kârlılık

1) YÜD’nin ilgili üründe toplam kârlılık endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da 71’e düşmüş, 2011’de ise -142 olarak gerçekleşmiştir.

j) Nakit Akışı

1) YÜD’nin ilgili ürün için nakit akışı endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da 79’a gerilemiş, 2011’de ise -79 olarak gerçekleşmiştir.

k) Net Kârlılık, Özkaynakların Kârlılığı

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılında 100 olan net kârlılık endeksi (Net Kâr/Net Satış), 2010’da 20’ye, 2011’de ise -68’e gerilemiştir. Bunun yanında YÜD’nin 2009 yılında 100 olan özkaynak kârlılık endeksi (Kâr/Özkaynak), 2010’da 20’ye, 2011’de ise -51’e gerilemiştir.

l) Büyüme

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da 101’e, 2011’de ise 104’e yükselmiştir.

m) Sermaye Artışı

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, özsermaye büyüklük endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da 118’e yükselmiş, 2011’de ise 104’e gerilemiştir.

n) Yatırımlardaki Artış

1) YÜD zarar inceleme dönemi boyunca herhangi bir yenileme ve tevsi yatırımı yapmamıştır.

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) YÜD’nin, zarar dönemine ilişkin ekonomik göstergelerinin incelenmesi sonucunda, söz konusu dönem boyunca verilerinde bozulma yaşandığı ve soruşturma konusu ülkeden yapılan ithalatın önemli ölçüde arttığı görülmüştür. Söz konusu ülkeden yapılan ithalatın dampingli fiyatlarla gerçekleşiyor olması nedeniyle YÜD’nin satış miktarının azalması ve bunun sonucunda pazar payı kaybı yaşadığı görülmüştür. Öte yandan, YÜD’nin üretiminde yaşanan düşüş ile kapasite kullanımının ve verimliliğinin düşmüş olduğu görülmüştür.

(2) Söz konusu dönemde Tayland menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’nin satış fiyatlarını kırdığı ve gerçekleşen fiyat baskısı nedeniyle YÜD’nin satış fiyatlarındaki artışın birim ticari maliyetlerindeki artışı karşılayacak seviyede olmadığı anlaşılmış olup, YÜD’nin ürün kârlılığı ve nakit akışında ciddi bozulmalar yaşandığı belirlenmiştir.

(3) Firma geneli göstergeler değerlendirildiğinde ise, soruşturma konusu ürünün YÜD’nin ana faaliyet alanını oluşturması nedeniyle söz konusu göstergelerde yaşanan bozulmaların büyük bir bölümünün lateks ipliğine yönelik üretim ve satış faaliyetlerinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda, YÜD’nin net satışlarında düşüş yaşanmış olup net dönem kârı ile özkaynak kârlılığında ciddi bozulma yaşandığı görülmüştür.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Diğer Hususlar

Nihai bildirim sonrası gündeme getirilen hususlar

MADDE 23 – (1) Tan Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Türkiye lateks iplik piyasasında yaşanan durgunluğun tercihlerin spandeks ürününe kayması nedeniyle yaşandığını iddia etmekle birlikte bunu desteleyecek herhangi bir bilgi ve belge sunmamıştır. Ayrıca, incelenen dönemde Tayland’dan yapılan ithalat artış göstermiştir.

BEŞİNCİ KISIM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 24 – (1) Soruşturmaya konu ülkeden yapılan toplam ithalatın 2009 yılına göre 2011 yılında miktar ve değer bazında arttığı ve yurtiçi piyasadan aldığı pazar payının diğer ihracatçı ülkeler ve YÜD aleyhine yükseldiği görülmektedir. 2009-2011 yıllarını kapsayan zarar döneminde YÜD’nin ve diğer ihracatçı ülkelerin iç piyasadaki pazar payı sırasıyla %4 ve %3 düşerken, aynı dönemde dampingli ithalatın pazar payı %7 artmıştır.

(2) Diğer taraftan, zarar dönemi boyunca soruşturmaya konu ülke menşeli dampingli ithalat fiyatlarının YÜD fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı, bu nedenle YÜD’nin ekonomik göstergelerinde dampingli ithalattan kaynaklı olumsuzlukların oluştuğu belirlenmiştir.

(3) Bu tespitler ışığında, YÜD’deki olumsuz gelişmelerin dampingli ithalatla eşzamanlı görülmesi sebebiyle, YÜD’de görülen zarar ile dampingli ithalat arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

Diğer ülkelerden ithalat

MADDE 25 – (1) Diğer ülkelerden yapılan ithalat, 2009-2011 döneminde miktar bazında önemli oranda azalmış ve söz konusu ülkelerin Türkiye piyasasındaki pazar payları önemli ölçüde düşmüştür. Öte yandan diğer ülkelerin ortalama ithalat birim fiyatları zarar inceleme dönemi boyunca soruşturmaya konu ülke menşeli fiyatların üzerinde seyretmiştir.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 26 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalattaki gelişim ile söz konusu ithalatın fiyatlarının YÜD üzerindeki etkisinin yanı sıra, YÜD’de zarara yol açabilecek diğer olası unsurlar incelenmiştir. Bu kapsamda, inceleme döneminin sonunda pazarın daralmasına kaynak teşkil edebilecek unsurlar arasında olduğu iddia edilen tüketicinin lateks iplik yerine spandeks ürününe yönelmesi ile hammadde fiyatlarındaki artışın dampingli ithalatın zarar üzerindeki olumsuz etkisine yönelik tespitleri değiştirebilecek nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.

ALTINCI KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 27 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zarar ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı
Önlem (CIF %)

4007.00

Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

Tayland

Natural Rubber Thread Co., Ltd.

% 4,37

Diğerleri

% 8,75

Uygulama

MADDE 28 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi