Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyl

   

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla 105 Seri No lu Gümrük Genel Tebliği yayımlandı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105) (27.02.2013 t. 28572 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tekstil eşyası ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Halkalı Gümrük Müdürlüğü

2

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

3

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

4

Mersin Gümrük Müdürlüğü

5

İzmir Gümrük Müdürlüğü

6

Denizli Gümrük Müdürlüğü

7

Ankara Gümrük Müdürlüğü

8

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

9

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

10

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

11

Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

12

Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

(2) Birinci fıkrada belirtilen tekstil eşyasından, 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 93)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen GTİP’ler dışındaki halı ve paspas benzeri eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri Isparta Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilir.

(3) Söz konusu eşyanın hızlı kargo ile gelmesi kaydıyla serbest dolaşıma giriş işlemleri Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden yapılır.

(4) Ancak;

a) Pamuk, pamuk ipliği, yün ve yapağının,

b) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen yün iplik, tabii elyaf, suni sentetik elyaf ve ipliklerin,

c) En az 500 işçi istihdam eden ve ödenmiş sermayesi 2.000.000 (iki milyon) TL olan şirketler için sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen tekstil eşyasının,

ç) Geçici ithalat rejimi kapsamında yurda getirilmekle birlikte, serbest dolaşıma sokulmak istenen tekstil eşyasının,

d) İhraç edilen ve geri gelen eşya statüsündeki tekstil eşyasının,

e) Konfeksiyonda kullanılması mümkün olmayan 59.06 tarife pozisyonunda yer alan kord bezi üzerine kauçuk kaplanmış mensucatın,

f) Otomotiv imalatında ve montajında kullanılan parçalarla birlikte aynı özet beyan ile gelen bu kapsamdaki eşyanın,

g) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen her çeşit döküntülerin, kırpıntıların,

serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(5) Hava yolu ile getirilen veya posta yolu ve yolcu beraberinde gelen miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri ise eşyanın geldiği gümrük idaresi tarafından yapılabilir.

(6) Ek-1’de belirtilen listede yer alan eşya bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Karayoluyla aynı araçta gelen eşya

MADDE 4 – (1) Karayoluyla aynı araçta gelen eşyanın bir kısmının tekstil eşyası diğer kısmının başka eşya olması durumunda, araç yükü eşyanın tamamının gümrük işlemleri 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen gümrük müdürlükleri tarafından sonuçlandırılır.

Tekstil eşyasını taşıyan taşıt aracının sevki

MADDE 5 – (1) Bir kara hudut kapısına gelen ve bu Tebliğ kapsamı eşyayı taşıyan taşıt aracı sadece 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilir. Ancak, bir serbest bölgeye boşaltılmak istenen tekstil eşyası için bu hüküm uygulanmaz.

Gümrük idarelerince düzenlenen dâhilde işleme izni kapsamında ithali yapılan tekstil eşyasında ihtisas uygulaması

MADDE 6 – (1) Dahilde işleme izni kapsamında ithali yapılacak tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ile ilgili olarak, bu Tebliğ ve bu Tebliğde belirtilen istisnai durumlar dışında kalan durumlarda;

a) Üçüncü ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri (kimyevi ve yardımcı maddeler hariç) ithalatının tekstil ihtisas gümrüğü uygulaması çerçevesinde yetkili gümrük müdürlüklerinden,

b) A.TR Belgesi ile tevsik edilmek kaydıyla serbest dolaşımdaki tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

c) EUR.1 Belgesi ile tevsik edilmek kaydıyla EFTA ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması yapmış olduğumuz ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

ç) Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

d) Serbest bölgeye ihraç edilmiş olan Türk menşeli tekstil ve konfeksiyon ana maddelerinin Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının serbest bölge gümrük müdürlüklerinden,

e) Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip firmaların tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

yapılması gerekmektedir.

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 7 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 8 – (1) 26/4/2007 tarihli ve 26504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 55) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1

TEBLİĞ KAPSAMI DIŞINDA OLAN TEKSTİL EŞYALARI LİSTESİ

 

Tarife Pozisyonu

Eşya Tanımı

5202.91.00.00.12

Tarak telefi

5402.20.00.10.00

67 Desiteksi geçmeyenler

5402.20.00.29.11

660 Desitekse (dahil) kadar olanlar

5402.44

Elastomerlerden

5404.11.00.00.00

Elastomerlerden

5404.12.00.00.00

Diğerleri, polipropilenden

5404.19.00.00.00

Diğerleri

5407.61.10.90.19

Diğerleri

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

5503.30.00.00.00

Akrilik veya modakrilik

5504.10.00.00.00

Viskoz ipeğinden olanlar

5505.10.50.00.11

Ditme suretiyle elde edilen döküntüler

5505.10.50.00.19

Diğerleri

5601.21.90.00.11

Kimyasal madde emdirilmemiş kulak çubukları

5601.22.10.00.11

Sigara Filtresi

5602.10.19.00.00

Dokumaya elverişli diğer maddelerden

5602.10.90.00.00

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş

56.03

Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)

5608.11.80.00.00

Diğerleri

59.02

Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat

5903.90.91.90.00

Diğerleri

5903.90.99.90.00

Diğerleri

5909.00.10.00.11

Yangın hortumları

59.11

Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu faslın 7 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya

6210.10.92.00.00 6210.10.98.00.00

56.03 Pozisyonundaki mensucattan

6307.90.98.10.11

Tıbbi maskeler (bir kullanımlık)

6307.90.92.00.00 6307.90.98.10.19

Diğerleri

6307.90.98.90.00

Diğerleri

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi