Türkiye ile Moldova Arasında Bitki Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar. 2010/27

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar - 2010/27 (08.02.2010 t. 27487 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2010/27

4 Haziran 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 2/4/2009 tarihli ve 5875 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/12/2009 tarihli ve HUMŞ/1621 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA BİTKİ KORUMA (BİTKİ KARANTİNA)

ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti, bundan böyle Akit Taraflar olarak adlandırılacaktır, bitki koruma (bitki karantina) alanında karşılıklı işbirliğini teşvik etmeyi arzu ederek;

Bitki karantina zararlılarının girişine karşı kendi topraklarının korunmasını geliştirmeyi ve bunun sonucunda oluşan kayıpları sınırlamayı amaçlayarak; bitki ve bitki ürünlerinin karşılıklı ticaret ve mübadelesini kolaylaştırmak için aşağıdaki anlaşmaya mutabık kalmışlardır:

Madde 1

a) Bu anlaşma kapsamında, aşağıdaki tanımlar uygulanacaktır: Bitkiler-canlı bitkiler ve bunların parçaları, tüketim veya işleme için değil, dikim için amaçlandığında tohumlar dahil;

b) Bitkisel ürünler-Bitkisel menşeli (hububat da dahil olmak üzere) işlenmemiş materyal ve zararlının, işlenme şekliyle, zararlının yayılması için bir risk yaratabilecek işlenmiş ürünleri;

c) Zararlı-Bitki veya bitkisel ürünlere zararlı veya potansiyel zararlı her tür bitki ve hayvan, veya patojenik etmen;

d) Karantina zararlıları ithalatçı ülkede bulunmayan veya mevcut ise çok yayılmamış olan ve aktif olarak kontrol edilen ve etkin şekilde yok edilen, ithalatçı ülkeye potansiyel ulusal ekonomik önemi olan zararlı.

Madde 2

Akit Taraflar, bitki ve bitki ürünlerinin ithalatı veya transitiyle ilgili spesifik karantina şartları ve Karantina Zararlılarının Listesini birbirine iletecektir.

Yukarıdaki hükümlerde yapılan herhangi bir değişiklik, bildirimin alınmasından sonra 60 gün içinde diğer Akit Tarafa yazılı olarak bildirilecektir.

Madde 3

Akit taraflar, karantina zararlısının görünümünde ve zararlı kontrol tedbirlerinin alınmasında meydana gelen önemli değişiklikleri gecikmeksizin birbirlerine haber verecektir.

Madde 4

Akit taraflar, Akit tarafların topraklarına/topraklarında ihraç, yeniden ihraç ve transit malların ithalatçı ülkenin veya transit ülkenin yasal hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlayacaklardır.

Madde 5

Bitki sağlık denetimine tabi ihraç için gönderilen her mal, Uluslararası Bitki Sağlık Sözleşmesinde belirtilen modele göre hazırlanmış ve ilgili Akit Tarafın yetkili makamı tarafından tanzim edilen bir bitki sağlık sertifikası ile beraber bulunacaktır.

Eğer gerekirse, bitki sağlık sertifikası ithalatçı ülkenin yetkili makamı tarafından talep edilen bilgileri kapsayacaktır.

Bitki sağlık sertifikası, uygun şekilde bitki sağlık denetimini yapması ve gerekli tedbirleri alması için ithalatçı ülkenin haklarını hariç tutmayacaktır.

Bitki sağlık sertifikası formu orijinal İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanacaktır. Bitki sağlık sertifikası yukarıdaki dillerden birinde doldurulacaktır. Herhangi değişiklik, iptal veya başka bir neden anlaşmayı geçersiz kılacaktır.

Madde 6

Akit taraflar, malların ithal-ihraç ve transit yapılması gereken giriş kapılarını birbirlerine bildireceklerdir.

Madde 7

Eğer bitki sağlık denetiminde karantina zararlısı bulunursa veya bitki koruma alanında ithalatçı ülkenin yönetmeliğinin ihlalinin belirlenirse, Akit Taraf, malın ithalini reddetmek veya malı imha etmek veya diğer gerekli bitki sağlık tedbirlerini almakla yetkilidir.

Madde 8

Akit taraflar, mevcut anlaşmanın hükümlerine göre, aşağıdakileri yerine getireceklerdir:

a) Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 60 gün içinde bitki koruma (bitki karantina) konusunda yasal yönetmelikleri birbirlerine ileteceklerdir,

b) Bitki koruma (bitki karantina) alanında deneyim ve spesifik sonuçların yanı sıra bitki koruma organizasyonunu tanıma amacıyla uzman mübadelesini destekleyeceklerdir,

c) Bitki koruma (bitki karantina) alanında kendi ülkelerinde yayınlanmış tüm önemli mesleki gazete, monografi ve yayınlara ilişkin bilgileri mübadele edeceklerdir.

Madde 9

Eğer izin verilirse, Karantina zararlılarının giriş riskini azaltmak ve nakliyeyi hızlandırmak için bitki sağlık denetimi diğer Akit Tarafın topraklarında Akit taraflarca yapılabilir.

Bitki sağlık denetim prosedürü ve diğer koşulları her bir bireysel olayda Akit taraflarca belirlenecektir.

Madde 10

Mevcut Anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili spesifik hususları çözmek için, Akit Taraflar, eğer gerekirse karşılıklı toplantı çağrısı yapacaktır. Toplantılar dönüşümlü olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Moldova Cumhuriyeti’nde yapılacaktır. Her bir toplantının tarihi ve yeri karşılıklı mutabakata göre belirlenecektir. Tüm harcamalar Akit tarafların kendileri tarafından karşılanacaktır.

Madde 11

Akit tarafların Bu Anlaşmayı koordine edecek ve uygulamasından sorumlu olacak yetkili makamları aşağıda verilmiştir:

- Türkiye Cumhuriyeti’nde: Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

- Moldova Cumhuriyeti’nde: Devlet Bitki Karantina Denetimi

Madde 12

Bu anlaşmanın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık, İki Akit Tarafın uzmanlarının uzlaşması yoluyla çözülecektir. Eğer istenilen sonuç bu yolla elde edilemez ise, anlaşmazlıklar diplomatik yolla çözülecektir.

Madde 13

Bu Anlaşma, Akit Tarafların taraf oldukları uluslararası anlaşmalarından doğan hak ve yükümlülüklerini ihlal etmez.

Madde 14

Bu anlaşma, Akit Tarafların bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için tüm ulusal yasal şartları yerine getirdiklerini diplomatik kanallar vasıtasıyla bildirildiği son bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Anlaşma 5 yıllık bir süre için imzalanmış ve Akit Taraflardan biri, geçerlilik süresinin sona ermesinden en az 6 ay önce diplomatik kanallar vasıtasıyla yazılı olarak Anlaşmanın fesholacağını haber vermedikçe, Anlaşma otomatik olarak 5 yıllık bir süre için daha uzatılacaktır.

Ankara’da 4 Haziran 2003 tarihinde iki orijinal nüsha halinde, her biri eşit derecede geçerli, Türkçe, Moldova ve İngilizce dillerinde hazırlanmıştır.

Yorumda farklılık olması durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

MOLDOVA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA

HÜKÜMETİ ADINA

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi