Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 28475 Sayılı Resmi Gazete

 

Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  28475 Sayılı Resmi Gazete

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı maddenin onyedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci fıkraya göre uygulanacak genel uyarı ile dördüncü fıkrada belirtilen dumansız tütün mamulleri için uyarı, basılı olduğu birim tütün mamulü paketinin geniş dış yüzeyinin siyah sınır çizgileri ile birlikte yüzde altmışbeşini (%65’ini) kaplamalıdır.”

“Tütün mamulleri birim paketinin görünebilir herhangi bir dış yüzeyinde, bu Yönetmelikle bulunması öngörülen etiket bilgilerine ek olarak;

a) Mamulün üreticisi, markası, barkodu, aynı marka adı altında üretilen mamulat çeşitlerini birbirinden ayırt etmeye yarayan ibare ve miktarı,

b) “18 yaşını doldurmayanlara satılamaz” uyarısı ve “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” bilgisi,

c) Sigaraların üzerinde ve nargilelik tütün mamullerinin iç ambalajları ile puro ve sigarilloların varsa iç ambalajlarının üzerinde marka adı

bulunması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – İthal edilen veya Türkiye’de üretilen tütün mamulleri birim paketlerinin görünebilir dış ambalajı, açma şeridi, iç ambalajı ve alüminyum folyosu ile sigaralar üzerinde; bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanıltıcı ve eksik bilgi verilemez; bir tütün mamulünün diğerlerine göre daha az zararlı olduğunu ima eden, tüketimi özendiren, teşvik eden veya tüketiciyi yanıltan ya da ürünü cazip kılan metin, isim, marka, ibare, mecaz, resim, figür, işaret veya renkler ve renk kombinasyonları kullanılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Piyasaya arz uygunluk belgelerinin güncellenmesi için başvuru

GEÇİCİ MADDE 7 – Üreticiler, piyasaya arz uygunluk belgelerinin güncellenmesi için bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlayacakları piyasaya arz ambalajı tasarımlarını en geç 31/12/2012 tarihine kadar Kuruma sunmak zorundadırlar. 31/12/2012 tarihine kadar güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgeleri 12/7/2013 tarihi itibarıyla iptal edilmiş sayılır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 8 – Tütün mamullerinin piyasaya arz ambalajı üzerinde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan birleşik uyarıların siyah sınır çizgileri ile birlikte yüzeyin yüzde altmışbeşini (%65’ini), genel uyarıların ise siyah sınır çizgileri hariç yüzeyin yüzde otuzunu (%30’unu) kaplayacak şekilde üretilmesine, ithal edilmesine, piyasaya arz izni verilmesine veya piyasada bulundurulmasına 12/7/2013 tarihine kadar devam olunur. Bu nitelikteki arz ambalajına sahip tütün mamulleri 12/7/2013 tarihinden itibaren hiçbir şekilde piyasada bulundurulamaz. Talep edilmesi halinde Kurum, 12/7/2013 tarihinden önce de tütün mamulü piyasaya arz ambalajının en geniş dış iki yüzünden birinde birleşik, diğerinde genel uyarıların, bu yüzey alanlarının yüzde altmışbeşini (%65’ini) kaplayacak şekilde uygulanmasına izin verebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi