Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2012 Tarihli ve 7055 Sayılı Kararı. 28473 Sayılı Resmi Gazete

 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2012 Tarihli ve 7055 Sayılı Kararı 28473 Sayılı Resmi Gazete

 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Karar No : 7055

Karar Tarihi : 12/11/2012

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 4/7/2012 tarihli ve 6354 sayılı Kanun ile değişik 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan “Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları ile tütün ürünlerinin isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametler, tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma veya ürünlerle ilişkilendirilemez ve tütün ürünüyle diğer ürün veya hizmetin birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz. Tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma ve ürünlerin isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametler de, tütün ürünleriyle veya firmalarıyla ilişkilendirilemez ve ürün veya hizmetin tütün ürünüyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz, hiçbir ürünün üzerinde tütün ürünlerini çağrıştıran herhangi bir işaret ve renk bulunamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenir.” hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesini ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını karar altına almıştır.

MADDE 1 – (1) Bir tütün ürününün, markası/ismi ya da markasında/isminde yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici özelliği ya da bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim veya alametler ya da ambalajı da dahil ürüne ait ayırt edici herhangi bir unsuru;

a) Tütün ürünü harici sektörlerdeki firmaların isminde/ticaret unvanında/işletme adında,

b) Tütün ürünü harici bir hizmet veya malın markasında/isminde,

c) Tütün ürünü harici hizmet veya malın markası/ismi ile bu hizmet veya mal ile ilgili firmanın isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dâhil herhangi bir ayırt edici özelliğinde,

ç) Tütün ürünü harici bir hizmetin veya ürünün üzerinde, etiketinde veya ambalajında,

birbiriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz.

MADDE 2 – (1) Tütün ürünü üreticisi, ithalatçısı veya dağıtıcısı bir firmanın ismi/ticaret unvanı/işletme adı veya isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici özelliğinde veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim veya alametleri;

a) Tütün ürünü harici sektörlerdeki firmaların isminde/ticaret unvanında/işletme adında,

b) Tütün ürünü harici bir hizmet veya malın markasında/isminde,

c) Tütün ürünü harici hizmet veya malın markası/ismi ile bu hizmet veya mal ile ilgili firmanın isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dâhil herhangi bir ayırt edici özelliğinde,

ç) Tütün ürünü harici bir hizmetin veya ürünün üzerinde, etiketinde veya ambalajında,

birbiriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz.

MADDE 3 – (1) Tütün ürünü harici bir hizmet veya malın, markası/ismi ya da markasında/isminde yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici özelliği ya da bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim veya alametler ya da ambalajı da dahil ürüne ait ayırt edici herhangi bir unsuru;

a) Tütün ürünleri sektöründeki firmaların isminde/ticaret unvanında/işletme adında,

b) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya tütün ürünlerinin markasında/isminde,

c) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya bir tütün ürününün markasında/isminde ya da bu hizmet veya ürün ile ilgili firmanın isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dâhil herhangi bir ayırt edici özelliğinde,

ç) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya tütün ürünlerinin üzerinde, etiketinde veya ambalajında,

birbiriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz.

MADDE 4 – (1) Tütün ürünü harici bir hizmet veya mal ile ilgili firmaların ismi/ticaret unvanı/işletme adı veya isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici özelliğinde veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim veya alametleri;

a) Tütün ürünleri sektöründeki firmaların isminde/ticaret unvanında/işletme adında,

b) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya tütün ürünlerinin markasında/isminde,

c) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya bir tütün ürününün markasında/isminde ya da bu hizmet veya ürün ile ilgili firmanın isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dâhil herhangi bir ayırt edici özelliğinde,

ç) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya tütün ürünlerinin üzerinde, etiketinde veya ambalajında,

birbiriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz.

MADDE 5 – (1) Tütün ürünleri sektörü haricindeki hiçbir hizmet veya malın üzerinde tütün ürünlerini çağrıştıran herhangi bir işaret ve renk bulunamaz.

MADDE 6 – (1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, yukarıda sayılan haller kapsamında, tütün ürünleri ve firmaları ile diğer sektörlerdeki hizmet, mal veya firmalarla ilgili unsurların birbirleriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılmasının belirlenmesinde aşağıdaki kıstasları göz önüne alır;

a) Karşılaştırılacak iki unsurun, aynı şekil ve tasarıma sahip olup olmadığına veya iki unsur arasında açık ve doğrudan bir ayniyet, benzerlik veya çağrıştırma olup olmadığına (bu kıstasın uygulanmasında; medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve marka hukukuna ilişkin ulusal mevzuatımızda ve yargısal içtihatlarda kabul görmüş hususlar kıyasen uygulanır)

b) Karşılaştırılacak iki unsurun, doğrudan veya dolaylı olarak bir tütün ürününü veya tütün ürünü firmasını tanıtmayı ya da bir başka ürün veya firmaya ait unsurlar üzerinden tütün ürünlerini veya firmalarını dolaylı olarak tanıtmayı amaçlayıp amaçlamadığına ya da tütün ürünü kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak teşvik etmeyi hedeflemesine, etkilemesine veya etkilemesinin muhtemel olup olmadığına,

c) Karşılaştırılacak unsurları kullananlar arasında hukuki veya fiili bir bağlantı ya da menfaat bağı olup olmadığına,

bakılır.

MADDE 7 – (1) Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmalarının, ilgili mevzuat uyarınca ürünleri, firmaları ve faaliyetleri ile ilgili olarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapacakları her türlü başvuruda, 4207 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin onbeşinci fıkrası ile bu Kararda yer alan hükümlere uygunluğu öncelikle değerlendirmeye alınır.

MADDE 8 – (1) Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmalarının, bu Kararın yürürlüğe girmesinden sonraki dönemde ilgili mevzuat uyarınca ürünleri, firmaları ve faaliyetleri ile ilgili olarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapacakları her türlü başvurularında, başvuruda yer alan marka, isim, ticaret unvanı, işletme adı ile bunlara ait yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici unsurun, 4207 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin onbeşinci fıkrası ile bu Kararda belirlenen usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin bir taahhütname vermeleri zorunludur.

MADDE 9 – (1) Bu Kararın yürürlüğe girmesinden önce ulusal veya uluslararası mevzuata göre tescil edilmiş veya gerekli izin prosedürlerini tamamlamış olsa dahi; ürünler, hizmetler veya firmalarla ilgili olarak kullanımda bulunan veya kullanılabilecek durumdaki her türlü ürün, hizmet, marka, isim, ticaret unvanı, işletme adı ile bunlara ait yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici unsur, bu Kararda belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak kullanılamaz.

(2) Ancak, birinci fıkrada bahsedilen unsurların ulusal veya uluslararası mevzuata göre tescil edilerek kullanımda olanlarının bu Kararda belirlenen usul ve esaslara uygun hale getirmeleri için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından durumlarına göre üç ay ile altı ay arasında makul bir süre verilebilir.

MADDE 10 – (1) Bu Kararda düzenlenen kısıtlama ve yasaklara aykırı hareket edenler ile bu kişilerin fiillerine iştirak edenler, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 4207 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

(2) İdari yaptırım kararına rağmen aykırılığı gidermeyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca tekerrür hükümleri uygulanır. Eylemin niteliğine göre ayrıca, tütün ürünleri sektöründeki firmaların ürünleri, firmaları ve faaliyetleri hakkında 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uygulanır.

MADDE 11 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – (1) Bu Karar hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi