Yurt dışı çıkış tahdidlerinin bakanlık kayıtlarından kaldırılması istendiğine dair 2010/8 sayılı genelge gümrük müsteşarlığınca yayımlandı

 

Yurt dışı çıkış tahdidlerinin bakanlık kayıtlarından kaldırılması istendiğine dair 2010/8 sayılı genelge gümrük müsteşarlığınca yayımlandı

 

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GUM.0.08.07.00-010.06.02 25/10/2010

 

Konu : Yurt dısı cıkıs tahdidi

 

GENELGE ( 2010/ 8 )

 

Đlgi: 22.04.2009 tarihli ve 2009/24 sayılı Genelge

 

Bilindiği uzere, Turkiye Cumhuriyeti Anayasasının 23 uncu maddesinin besinci fıkrası, 13/05/2010

tarihli ve 27580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 5982 sayılı Turkiye Cumhuriyeti Anayasasının

Bazı Maddelerinde Değisiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 uncu maddesi ile “Vatandasın yurt

dısına cıkma hurriyeti, ancak suc sorusturması veya kovusturması sebebiyle hakim kararına bağlı

olarak sınırlanabilir.” seklinde değiştirilmiş olup, soz konusu Anayasa değisikliği 23/09/2010 tarihinde

yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Yapılan değişiklik ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanunun 36/A

Maddesi ile ilgide kayıtlı Genelgenin "Yurt Dısı Cıkıs Tahdidi" baslıklı VII. maddesi hukmunun

Uygulama alanı kalmamıştır. Amme borçlularına iliskin yurt dısı cıkıs tahdidi, 5982 sayılı Kanunun

yürürlüğe girdiği 23/09/2010 tarihinden itibaren ancak hakim kararına bağlı olarak tatbik

edilebilecektir.

 

Bu kapsamda, Đcisleri Bakanlığına muhatap 19/10/2010 tarihli ve 13042 sayılı yazımız ile;

Müsteşarlığımızca anılan tarihten once, 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi uyarınca, yurt dısı cıkıs

tahdidi uygulanmak uzere Ankara Valiliği Đl Emniyet Müdürlüğüne bildirimde bulunulan amme

borçlularına tatbik edilen yurt dısı cıkıs tahditlerinin Bakanlık kayıtlarından kaldırılması istenilmiştir.

 

Firma ortakları ile kanuni temsilcileri hakkında uygulanan yurt dısı cıkıs tahditlerinin temel amacı;

amme alacağının tahsilinin guvence altına alınması olduğundan, amme borclularına yonelik yurt dısı

cıkıs tahditlerinin kaldırılmış olması, bu alacaklara iliskin olarak yurutulen takibatın devamına engel

teskil etmemektedir.

 

Bu nedenle, bahsi gecen madde hukmu uyarınca uygulanmıs olan yurt dısı cıkıs tahditleri ile ilgili

olarak gumruk idarelerince ayrıca bir islem yapılmasına gerek bulunmamakla birlikte, amme

borcluları hakkında 6183 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca takibata devam edilerek, amme

alacağının zamanasımına uğratılmaması amacıyla tum yasal tedbirlerin alınması ve yapılan islemler

neticesinden periyodik olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, haklarında 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi gereğince yurt dısı cıkıs tahdidi uygulananlarca

soz konusu islemin iptaline yonelik acılmıs olan davalar, yurt dısı cıkıs tahditlerinin mevcut hukmun

zımnen ilga olması nedeniyle kaldırılması ile birlikte konusuz kalacağından, soz konusu iptal

davalarının reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ucretlerinin karsı tarafa yukletilmesi talebini iceren

beyan dilekcelerinin ilgili mahkemelere gonderilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Haydar GOCER

Mustesar a.

Genel Müdür
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi