Yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2011 yılının ikinci yarısında süresi dolacak olanların listesi 2010/30 sayılı tebliğ ile yayımlandı

 

Yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2011 yılının ikinci yarısında süresi dolacak olanların listesi 2010/30 sayılı tebliğ ile yayımlandı

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/30)

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2011 yılının ikinci yarısında süresi dolacak olanların ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erer.

GTP*

Ürün

Menşe veya İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No’su

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

4418.72.00.00.00

Parkeler-Lamine Parkeler

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya,

08.07.2006/
26222

2006/17

08.07.2011

8415.10.90
8415.81
8415.82

Klimalar- Duvar Tipi Split 
Klimalar/
Duvar Tipi Split Klimalar
Dış Ünitesi/ Duvar Tipi Split Klimalar
İç Ünitesi

Çin Halk Cumhuriyeti,

26.07.2006/
26240

2006/20

26.07.2011

7307.19

Boru Bağlantı Parçaları- Demir veya Çelikten

Brezilya,
Çin Halk Cumhuriyeti,

07.09.2006/
26282

2006/23

07.09.2011

7307.19

Boru Bağlantı Parçaları- Demir veya Çelikten

Bulgaristan,
Endonezya,
Hindistan,
Sırbistan-
Karadağ,
Tayland

07.09.2006/
26282

2006/24

07.09.2011

5503.20.00.00.00

Polyester Elyaf

Endonezya,
Güney Kore

08.09.2006/
26283

2006/26

08.09.2011

6802.23
6802.93

Granitler

Çin Halk Cumhuriyeti,

14.09.2006/
26289

2006/25

14.09.2011

4412.10.00.00.00
4412.31.10.00.00
4412.31.90.00.00
4412.32.10.00.00
4412.32.90.00.00
4412.39.00.00.00

Kontrapla Klar

Çin Halk Cumhuriyeti

20.10.2006/
26325

2006/28

20.10.2011

5402.33

İplikler-Polyesterd
en
Tekturize İplikler

Çin Tayvanı,
Güney Kore,
Hindistan

21.12.2006/
26383

2006/31

21.12.2011

*6/3/2009 tarihli ve 27161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/7 Sayılı Tebliğ ve 10/3/2010 tarihli ve 27517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/6 Sayılı Tebliğ vasıtasıyla mezkur maddelerin gümrük tarife pozisyonları ve adlarına ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen değişiklikler Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde ilan olunmuştur.

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların iddialarını ve taleplerini yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Mezkur talebin ilgili Mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi ve bir nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, o ürüne yönelik dampinge karşı önlem uygulamasına mevcut haliyle veya gerçekleştirilen tespitler doğrultusunda değiştirilmiş biçimiyle devam edilebilir.

(3) Yeterli delilleri içeren yazılı başvuruların ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Tel: 0.312.204 77 10 veya 212 87 52

Faks: 0.312.212 87 65

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi