İthalatta miktarı gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak royalti ve lisans ücretlerinin, gümrük idaresine beyan edilmemesi durumunda yapılacak işlemlere dair genelge 2010/40

 

İthalatta miktarı gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak royalti ve lisans ücretlerinin, gümrük idaresine beyan edilmemesi durumunda yapılacak işlemlere dair genelge 2010/40

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

________________________________________________________________________________

 

Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA
Tel: (0312) 306 89 26 Faks: (0312) 3068965-95
Elektronik Ag: www.gumruk.gov.tr e-posta: kiymet@gumruk.gov.tr
Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.12.00.165.02.04 13/8/2010

Konu: Royalti ve lisans ücretleri

 

GENELGE 2010/ 40

Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-c ve Gümrük

Yönetmeliğinin 56 ncı maddeleri uyarınca ithal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği miktarı gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak royalti ve lisans ücretlerinin, gümrük idaresine beyan edilmemesi durumunda yapılacak işlemler konusunda tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak;

1- _İthal edilen eşyanın gümrük kıymetine dahil edilen royalti bedellerinin KDV matrahına dahil edilmesi, dahil edilmediğinin tespiti halinde fark KDV’nin ilgili gümrük idaresince yükümlüsünden gümrük mevzuatı hükümleri uyarınca takip ve tahsili,

2- Gümrükte ödenmeyen royalti bedeline ilişkin KDV tutarının tespitinde,

- _İthalatçı yükümlünün ithalatın gerçekleştiği ve sonraki dönemlerde 1 nolu KDV beyannamesiyle vergi dairesine ödediği KDV bulunması halinde bu tutarın gümrükte ödenecek olan KDV tutarından düşülmesi,

- Royalti bedeline ait KDV’nin 2 nolu KDV beyannamesiyle ödenmesi halinde bu tutarın gümrükte ödenecek olan KDV tutarından düşülmesi,

- Royalti bedeliyle ilgisi olmayan ve 2 nolu KDV beyannamesiyle ödenen KDV’nin göz önünde bulundurulmaması,

3- Royalti bedeline ilişkin KDV’nin hem gümrükte beyan edilmesi hem de 2 nolu KDV beyannamesi ile mükerrer olarak ödenmesi halinde, fazla ödenen vergi 2 nolu KDV beyannamesi ile ödenen vergiden kaynaklandığından gümrük idaresince iade yapılmaması, (bu durumda vergi dairesince yapılacak islem KDV mevzuatında düzenlenmektedir), gerekmektedir.

Diğer taraftan, royalti bedelinin gümrük kıymetine dahil edilmemesi durumunda, KDV’nin yanı sıra Gümrük Vergisi ve ÖTV açısından da vergi farkı ortaya çıkabileceğinden, vergilendirmede bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 
Bilgi ve gereğini rica ederim.

S. Umman HAM_DOGULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi