5317462 Sayılı Tasarruflu Yazı Yayınlandı


Elleçleme işlemleri kapsamındaki eşyalara CE işareti iliştirilmemesi gerektiği ve tescilli marka hakkına tecavüz eder nitelikteki marka bilgilerinin elleçleme işlemleri kapsamındaki ambalajı da dahil olmak üzere eşya üzerine iliştirilmemesi yönünde müteyakkız olunması gerektiği ilgil tasarruflu yazıda vurgulanmaktadır.
  
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.01.2015 tarihli ve 5317462 sayılı yazısı (CE İşaretinin elleçleme işlemleri kapsamında ürüne iliştirilmemesi hk.)
 
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 40216608/131.04
Konu : Elleçleme
 
19.01.2015/5317462
DAĞITIM
 
Ekonomi Bakanlığından alınan 30.10.2014 tarihli, 71490 sayılı yazıda özetle, elleçleme işlemleri sırasında eşyaya CE işareti, marka, model gibi temel bilgilerin iliştirildiği hususunda şüphe hasıl olduğu ifade edilmektedir.
 
Bilindiği üzere, Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin sınır önlemleri, Gümrük Kanunu’nun 57 nci ve Gümrük Yönetmeliği’nin 100 ila 111 inci maddeleri ile düzenlenmiştir. Anılan maddeler uyarınca antrepo rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin elleçleme işlemlerinde marka bilgisinin eşya üzerine iliştirilmeyeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
 
Bununla birlikte, elleçleme faaliyeti kapsamında ambalajı da dahil olmak üzere eşya üzerine hak sahibinin aynı tip eşya için geçerli tescilli marka hakkına tecavüz eder nitelikte marka bilgisinin iliştirilmesinden şüphe duyulması halinde, Gümrük Kanunu’nun 57 nci maddesine istinaden gümrük idareleri tarafından mezkur eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin resen veya hak sahibinin başvusuru üzerine durdurulması mümkün bulunmaktadır.
 
Diğer taraftan, ürünün teknik mevzuata uygunluğunu gösteren "CE İşareti"nin üretici tarafından ürüne iliştirilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, "CE İşareti"nin elleçleme işlemleri kapsamında ürüne iliştirilmemesi ve tescilli marka hakkına tecavüz eder nitelikte marka bilgisinin elleçleme işlemleri kapsamında ambalajı da dahil olmak üzere eşya üzerine iliştirilmemesi yönünde müteyakkız olunması hususunda gereğini rica ederim.
 
Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
 Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi