Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar- 2010/153 (23.02.2010 t. 27502 s. R.G.)

   

Karar Sayısı: 2010/153

Ekli “Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 8/2/2010 tarihli ve 5369 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

AYAKKABI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde ayakkabı ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen dönemler itibariyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük, aşağıdaki tabloda "Ek Mali Yükümlülük" sütununda belirtilen tutarlar kadar tahsil edilir.

G.T.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük
(ABD Doları/Çift)

1.Dönem
(10.8.2009-9.8.2010)

2.Dönem
(10.8.2010-9.8.2011)

3.Dönem
(10.8.2011-9.8.2012)

64.02 (1)(2)

Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar

1,70

1,65

1,60

64.03(1)(2)

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar

2,55

2,50

2,45

64.04(1)(2)

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar

1,70

1,65

1,60

 

 EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TUTARLARI

(1) 6402.12; 6402.19; 6403.12; 6403.19; 6404.11 alt pozisyonları hariç.

(2) 6402.99.50; 6402.99.91; . 6403.51.11; 6403.51.91; 6403.59.31; 6403.59.50.00.11; 6403.59.50.00.12; 6403.59.50.00.13; 6403.59.91; 6403.91.11; 6403.91.91; 6403.99.31; 6403.99.50; 6403.99.91; 6404.19.10.00.11;  6404.19.10.00.12; 6404.19.10.00.13; 6404.19.90.00.13; 6404.20.10 gümrük tarife istatistik pozisyonları için 1,20 ABD Doları/Çift olarak uygulanır.

(3) 23/7/2009 tarihli ve 27297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15241 sayılı Kararnamenin eki Ayakkabı İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ithalatında ek mali yükümlülüğün teminata bağlandığı eşyadan, bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olanlara ilişkin teminat tutarının bu madde uyarınca hesaplanan ek mali yükümlülük kadar olan kısmı Hazineye irat kaydedilir, kalan kısım ve bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olmayan eşyaya ilişkin teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Tarife kontenjanı

MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 2.405.368 çift olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 801.789 çifti geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 5 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine,  takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata  bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar 26/2/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

ABD MINOR OUTLYING ADALARI

FİLDİŞİ SAHİLİ

LESOTHO

SİERRA LEONE

ABD VİRJİN ADALARI

FİLİPİNLER

LİBERYA

SOLOMON ADALARI

AFGANİSTAN

GÜNEY FRANSIZ TOPRAKLARI

LİBYA

SOMALİ

AMERİKA SAMOASI

FRANSIZ POLİNEZYASI

LÜBNAN

SRİ LANKA

ANGOLA

GABON

MADAGASKAR

ST.KITTS & NEVİS

ANGUİLLA

GAMBİYA

MAKAO

ST.LUCİA

ANTARTİKA

GANA

MALAVİ

ST.VİNCENT VE GRENADİNLER

ANTIGUA VE BARBUDA

GİNE

MALDİVLER

SUDAN

ARJANTİN

GİNE - BİSSAU

MALİ

SURİNAM

ARUBA

GRENADA

MARŞAL ADALARI

SURİYE ARAP. CUM.

AZERBAYCAN

GRÖNLAND

MAURİTİUS

SUUDİ ARABİSTAN

BAHAMALAR

GUAM

MAYOT

SVAZİLAND

BAHREYN

GUATEMALA

MEKSİKA

ŞİLİ

BANGLADEŞ

GUYANA

MİKRONEZYA

TACİKİSTAN

BARBADOS

GÜNEY AFRİKA

MISIR

TANZANYA

BELİZE

GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDVICH ADA.

MOĞOLİSTAN

TAYLAND

BENİN

GÜRCİSTAN

MOLDOVA (CUMHURİYETİ)

TOGO

BERMUDA

HAİTİ

MONTSERRAT

TOKELAU

BHUTAN

HEARD ADA. VE MC DONALD ADALARI

MORİTANYA

TONGA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.

HİNDİSTAN

MOZAMBİK

TRİNİDAD VE TOBAGO

BOLİVYA

HOLLANDA ANTİLLERİ

NAMİBYA

TUNUS

BOTSVANA

HONDURAS

NAURU

TURKS CAİCOS ADALARI

BOUVET ADASI

IRAK

NEPAL

TUVALU

BREZİLYA

İNG.HİNT OKY.TOPRAK.

NIUE

TÜRKMENİSTAN

BRUNEİ DARUSSALAM

İNGİLİZ VİRJİN ADALARI

NİJER

UGANDA

BURKİNA FASO

İRAN

NİJERYA

UKRAYNA

BURUNDİ

JAMAİKA

NİKARAGUA

UMMAN

CAPE VERDE

KAMBOÇYA

NORFOLK ADASI

URUGUAY

CEBELİTARIK

KAMERUN

ORTA AFRİKA CUM.

ÜRDÜN

CEZAYİR

KATAR

ÖZBEKİSTAN

VANUATU

CHRISTMAS ADASI

KAYMAN ADALARI

PAKİSTAN

VENEZUELA

CİBUTİ

KAZAKİSTAN

PALAU

VALLİS VE FUTUNA

COOK ADALARI

KENYA

PANAMA

YEMEN

ÇAD

KIRGIZİSTAN

PAPUA YENİ GİNE

YENİ KALEDONYA

DOĞU TİMOR

KİRİBATİ

PARAGUAY

ZAMBİYA

DOMİNİK CUMHURİYETİ

KOKOS ADALARI

PERU

ZİMBABVE

DOMİNİKA

KOLOMBİYA

PİTCAİRN

 

EKVATOR

KOMOR

RUANDA

 

EKVATOR GİNESİ

KONGO

RUSYA FEDERASYONU

 

EL SALVADOR

KONGO DEMOKRATİK C.

SAİNT.HELENA

 

ERİTRE

KOSTA-RİKA

SAİNT.PİERRE VE MİKELON

 

ETİYOPYA

KUVEYT

 SAMOA

 

FALKLAND ADALARI

KUZEY MARİANA ADAL.

SAO TOME VE PRINCIPE

 

FAS

KÜBA

SENEGAL

 

FİJİ

LAOS

SEYŞELLER

 

 

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi