Bazı Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2012/05 Sayılı Tebliğin Bazı Maddelerinde 2012/15 Sayılı Tebliğ İle Değişiklikler Yapılmıştır

 

Bazı Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2012/05 Sayılı Tebliğin Bazı Maddelerinde 2012/15 Sayılı Tebliğ İle Değişiklikler Yapılmıştır

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/15)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (22.03.2012 t. 28241 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/15)’in 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Nihai duyuru, internette ilan ve ilgili mercilere bildirim

MADDE 9 – (1) Duyuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde, ithalatçı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce bildirimi yapılmayan veya yapılan bildirimler sonucunda teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek veya bu işlemlere tabi tutulmak üzere ilan yoluyla  geri çağrılacak doğrudan veya dolaylı temsil edilen eşyanın yerleri ve miktarları ilgililere bildirilir.

(2) Bildirim tarihinden itibaren on gün içerisinde yerleri tespit edilen veya edilemeyen teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek eşyaya ilişkin işlemlerin yapılmaması halinde ilgili eşya ve firmaya ilişkin bilgiler 7 nci maddede yer alan internet adresinde ilan edilir.

(3) Ayrıca bu eşyalara ilişkin bilgiler gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili mercilere bildirilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre eşyanın test edilmesi, toplatılması, düzeltilmesi, imhası ve ilanına ilişkin tüm işlemlerin yapılmasından ve bunlardan doğacak tüm masraflardan eşyayı Türkiye’ye ithal eden ithalatçı ve piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler müteselsilen sorumludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların bu Tebliğ ile 31/12/2009 tarihli ve 27449 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1) kapsamındaki işlemleri yükümlülüklerini yerine getirene kadar sonlandırılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki “on beş gün içinde”, 11 inci maddesindeki “on beş gün içerisinde” ve 12 nci maddesindeki “on gün içerisinde” ibareleri “9 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesindeki “En son ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde toplatılamayan eşya için imha yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.” cümlesi, “İlan yükümlülüğü tamamlanan eşya için imha yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi