Bebek Arabaları ve şasilerinin Çin den ithalinde 2004/15 Tebliğ ile uygulanan dampinge karşı önlemin adet başına 12 USD ve 8 USD ye artırılarak devamına karar verilmiştir

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/14) (23.05.2010 t. 27589 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) 01/08/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/15 sayılı Tebliğ (2004/15 sayılı Tebliğ) kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “bebek arabaları ile şasileri”ne yönelik dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) ÇHC menşeli bahse konu bebek arabalarına yönelik meri önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/39 sayılı Tebliğ (2008/39 sayılı Tebliğ) ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülke kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

(3) Dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 GTİP’leri altında yer alan bebek arabaları ile bunların şasilerine yönelik olarak yerli üreticiler Rota Çocuk Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. (Rota) ile Derya Bebe Çocuk Gereçleri İml. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (Derya) tarafından yapılan ve Ünal Çocuk Ger. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile Ümit Bisiklet San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuru çerçevesinde, 25/07/2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/24 sayılı Tebliğ (2009/24 sayılı Tebliğ) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanun’la değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca şikayet, yerli üretim dalı adına yapılmış ve bu bağlamda şikayetçi üreticilerin yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz oldukları anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik ürünün bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ÇHC Ankara Büyükelçiliğine ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Müsteşarlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) İthalatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan 40 ithalatçı firmanın 15’inden yanıt alınmıştır.

(5) Öte yandan soruşturmaya tabi ülke olan ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formlarına yönelik herhangi bir yanıt alınmamıştır.

(6) Yönetmelik’in 25 inci maddesi uyarınca, soruşturmaya ilişkin tespit ve bilgileri içeren Nihai Bildirim ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. İki ithalatçı firmadan öngörülen süre zarfında Nihai Bildirim’e yönelik görüş alınmıştır.

(7) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticiler Rota firmasının İstanbul Beylikdüzü’ndeki üretim ve idari tesisleri ile Derya firmasının İstanbul İkitelli’deki idari ve İstanbul Silivri’deki üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması yapılmıştır. Ayrıca ithalatçı firmalardan Denge İç ve Dış Ticaret Pazarlama Ltd. Şti.’nin (Denge) İstanbul Beylikdüzü’ndeki idari ofisinde adı geçen firmanın ithalatçı soru formuna verdiği cevapların yerinde doğrulaması yapılmıştır.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere 01/01/2006–31/12/2008 tarihleri arası gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır. Bununla birlikte, ÇHC’nin dünya piyasasındaki konumu ve fiyatlama eğilimine ilişkin olarak, mevcut olduğu ölçüde, 2003 sonrası veriler de dikkate alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 GTİP’lerinde yer alan “bebek arabaları ile şasileri”dir.

(2) Önlem konusu bebek arabaları (bebek puseti), doğum anından üç yaşına kadar çocuklar için kullanılan motorsuz ve insan gücüyle hareket eden bir taşıma aletidir. Ayrıca bebek arabalarının aksamından olan şasiler de cüzi bir işleme tabi tutularak mamul ürün haline getirilebildiğinden önlem kapsamında bulunmaktadır.

(3) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen bebek arabaları ve ihmal edilebilir bir işçilik sonucunda mamul ürün haline getirilen şasileri ile soruşturma konusu ülke menşeli bebek arabalarının benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları bakımından yerli üretici tarafından üretilen ürün ile soruşturmaya konu ülke menşeli ürün arasında “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamıştır. Bu itibarla, 2004/15 sayılı Tebliğ’de soruşturma konusu ürün ve benzer ürüne yönelik tespitleri değiştirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadığından anılan belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir.

(4) Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde soruşturma konusu maddenin yukarıda belirtilen GTİP’ler dışında bir sınıflandırma altında ithal edildiğine ilişkin herhangi bir bulgu edinilmemiştir. Öte yandan, soruşturma konusu madde haricinde bir maddenin mezkur GTİP’ler altında ithal edildiğine dair bir itirazda da bulunulmamıştır.

(5) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampingin Varlığı ve Devamı İddiası

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde dampingin devam edip etmediği incelenmiş ve 2008 yılına ilişkin gösterge niteliğinde damping marjı hesaplanmıştır. Bu kapsamda, Yönetmelik’in 7 nci maddesi uyarınca, ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan ülke olarak kabul edilmesi nedeniyle piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olduğu Türkiye emsal ülke olarak alınmıştır.

Normal değer

MADDE 9 – (1) Normal değer hesabında, Türkiye’de yerleşik bebek arabası üreticileri olan Rota ve Derya firmalarından temin edilen ve yerinde doğrulanan direkt ilk madde ve malzeme giderlerine direkt işçilik ve genel üretim giderleri eklenerek birim puset başına düşen sınai maliyet bulunmuştur. Hesaplama yapılırken iki firmanın ağırlıklı ortalama maliyetleri esas alınmıştır. Sınai maliyet bulunduktan sonra satış, genel idari giderler ile finansman giderlerinde gerekli ayarlamalar yapılmış ve bulunan değerler sınai maliyete eklenmiştir. Bu şekilde birim ticari maliyete ulaşılmıştır. Elde edilen birim ticari maliyete ise makul bir kar eklenerek fabrika çıkış aşamasında oluşan fiyat bulunmuştur. Bulunan bu değer oluşturulmuş normal değer olarak kabul edilmiştir.

İhraç fiyatı

MADDE 10 – (1) İhraç fiyatının belirlenmesinde, işbirliğine gelen firma olmamasından dolayı eldeki veriler kullanılarak önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatına ilişkin 2008 yılına ait TÜİK ithalat istatistikleri esas alınmıştır. İstatistiklerden elde edilen CIF fiyattan, ithalatçı firmalardan gelen yanıtlar esas alınarak hesaplanan navlun ve sigorta bedelleri düşülerek FOB bazlı ihraç fiyatına ulaşılmıştır. Bulunan bu değer, fabrika çıkış aşamasında kabul edilmiştir.

Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

MADDE 11 – (1) Damping marjı hesabında, ağırlıklı ortalama normal değer ile ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı aynı ticari aşamada, fabrika çıkış aşamasında, karşılaştırılmıştır. Yapılan hesaplamalara göre, ÇHC menşeli bebek arabaları için bulunan damping marjı adet başına 19 ABD Doları tutarındadır. Bulunan bu değer CIF ihraç fiyatının %49,8’i düzeyindedir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Maddi Zararın Varlığı ve Devamı İddiası

Genel açıklamalar

MADDE 12 – (1) Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde yerli üretim dalında zarar durumu ve bu zararın devamına ilişkin incelemeler yapılmıştır. İthalat verileri incelenirken, önlemin etkisini görebilmek amacıyla önlem öncesi ve sonrası dönemi kapsayan 2003-2009 dönemi dikkate alınmıştır.

Maddenin genel ithalatı

MADDE 13 – (1) Önlem konusu ürünün 2003-2009 döneminde Türkiye’ye genel ithalatı ve ÇHC’den yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. Buna göre, 2003 yılında 323.837 adet olan bebek arabası ithalatı, 2004 yılında önlem alınmasının da etkisiyle %22,5 oranında azalarak 250.988 adete düşmüştür. 2005 yılında da düşüşünü sürdüren bebek arabası ithalatı %19,2 oranında azalarak 202.698 adet olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılında ise bebek arabası ithalatının %69,7 gibi ciddi bir oranda artarak 344.060 adete çıktığı görülmektedir. 2007 yılında %15,7 oranında azalan bebek arabası ithalatı, 2008 yılında %37,4’lük artışla 398.478 adete çıkmıştır. Bu iki yıldaki azalış ve artışın en büyük nedeni önleme tabi ülke haricindeki ithalatın azalış ve artışı olarak görülmektedir. 2009 yılında ise küresel krizin de etkisiyle ithalat %26 oranında azalarak 294.852 adet olarak gerçekleşmiştir.

(2) 2008 yılında yaklaşık 400.000 adet civarı gerçekleşen bebek arabası ithalatı önlem öncesi ilk yıl olan 2003 yılındaki ithalatın %23 oranında üstünde gerçekleşmiştir. Bu da ithalat açısından koşulların önlem öncesi koşullara dönmüş olduğunun önemli bir göstergesidir.

(3) Bahse konu ürünün genel ithalatına değer bazında bakıldığında ise, 2003 yılında 6.721.965 ABD Doları olarak gerçekleşen ithalatın, 2004 yılında 9.028.464 ABD Doları’na çıktığı, 2005 yılında düşüşe geçerek 7.294.306 ABD Doları’na gerilediği, 2006 yılında ise neredeyse iki katına çıkarak 13.475.207 ABD Doları seviyesine geldiği, 2007 yılında tekrar azalarak 12.751.390 ABD Doları olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2008 yılında ise söz konusu ithalatın değer olarak ciddi bir artışla 19.050.758 ABD Doları’na çıktığı; 2009 yılında ise hem daralan talep hem de düşen fiyatlar neticesinde 13.021.724 ABD Doları olarak gerçekleştiği müşahede edilmektedir.

Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı

MADDE 14 – (1) Soruşturmaya konu ülkeden gerçekleşen ithalatın miktar olarak genel ithalat içindeki payı, önlemin yürürlüğe girmesinden önceki yıl olan 2003 yılında %89,35 seviyesindeyken 2004 yılında %58,18 seviyelerine düşmüştür. Ancak bu düşüş uzun sürmemiş ve ÇHC menşeli ithalatın payı 2005 ve 2006 yıllarında %64 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2007 yılında ciddi bir artışla %77,43 olan soruşturma konusu ülke ithalatının payı 2008 yılında tekrar düşüşe geçerek %69 seviyesine gerilemiştir. 2009 yılında ise düşen genel ithalatın içinde payını artıran ÇHC menşeli ürünlerin ithalatı genel ithalatın %81,6’sı düzeyine gelmiştir. Bu çerçevede önleme tabi ülke menşeli ithalatın genel ithalat içindeki payının önlem alındıktan sonraki ilk yıl içinde kayda değer oranda düştüğü fakat son yıllarda söz konusu payın tekrar eski seviyelerine geldiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla mevcut önlemin ilk birkaç yıl etkili olduğu fakat daha sonra yükselen birim fiyatlarla beraber etkisinin azaldığı ve önleme tabi ülke menşeli ithalatın genel ithalat içindeki payının ciddi oranda yükseldiği görülmektedir.

(2) 2003–2009 döneminde ÇHC’den gerçekleşen bebek arabası ithalatına miktar olarak bakıldığında 2003 yılında 289.363 adet olan ithalatın 2004 yılında bir önceki yıla göre %49,5 oranında bir düşüşle 146.035 adete, 2005 yılında ise %10,6 düşüşle 130.628 adete gerilediği görülmektedir. 2006 yılına bakıldığında ise %69,2’lik ciddi bir artış oranıyla 220.994 adete çıkan ÇHC menşeli bebek arabası ithalatının 2007 yılında genel ithalatın düşmesine rağmen %1,6 oranında olsa da artarak 224.550 adete ulaştığı görülmektedir. 2008 yılında da artışını devam ettiren ÇHC menşeli bebek arabası ithalatı %22,5 oranında artarak 275.014 adete yükselmiştir. 2009 yılında ise küresel talep daralması sonucu düşen genel ithalattan daha düşük bir oranda düşen ÇHC menşeli bebek arabası ithalatı 240.734 adet olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC menşeli ithalata değer olarak bakıldığında ise fiyatların yükselmesinden dolayı 2003 yılında miktar olarak 2009 yılından daha fazla olan ithalatın değer olarak daha düşük olduğu görülmektedir. Zira 2003 yılında 5.088.889 ABD Doları seviyesinde olan ithalatın değeri 2009 yılında 11.056.344 ABD Doları seviyesine çıkmıştır.

Önlem konusu ürün ithalatının tüketime göre değişimi

MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye toplam tüketimi, 2006-2008 dönemi için şikâyetçi yerli üreticilerden temin edilen yurt içi satış miktarları ile ilgili yıllara ait ithalat miktarının toplanması suretiyle bulunmuştur. Şikayetçi yerli üreticilerin yerli üretim dalındaki payına ilişkin belirttiği oran esas alınarak yerli üretimin toplam yurtiçi satışları tahmin edilmiştir. Gösterge niteliğinde bulunan yerli üretimin satış miktarlarına toplam ithalat miktarı eklenerek Türkiye toplam tüketimi bulunmuştur. Bu çerçevede, 2006 yılında 100 olan tüketim endeksinin 2007 yılında 94’e düştüğü ancak 2008 yılında ciddi bir artış kaydederek 115 olduğu tespit edilmiştir.

(2) ÇHC’nin, bahse konu bebek arabaları için Türkiye pazarından aldığı pay incelendiğinde, 2006 yılında endeks değeri 100 olan pazar payının, 2007 yılında 107,8’e, 2008 yılında 108,1’e ulaştığı görülmektedir. Yerli üretim dalının ise 2006 yılındaki 100 olan pazar payı endeks değeri, 2007 yılında 135’e çıkmış ve 2008 yılında 98’e düşmüştür. Görüldüğü üzere önleme tabi ülke olan ÇHC’nin pazar payı üç yıllık dönemde artış kaydederken yerli üretim dalının pazar payı 2007 yılında artmasına rağmen 2008 yılında 2006 yılındaki pazar payının dahi altına düşmüştür.

Önlem konusu ürün ithalatının fiyatlarının gelişimi

MADDE 16 – (1) Önlem konusu bebek arabalarının Türkiye’ye genel ithalatının birim fiyatı, 2003 yılında 20,76 ABD Doları/Adet, 2004 yılında 35,97 ABD Doları/Adet, 2005 yılında 39,09 ABD Doları/Adet, 2006 yılında 39,17 ABD Doları/Adet, 2007 yılında 43,97 ABD Doları/Adet ve 2008 yılında 47,81 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılına bakıldığında ise istikrarlı bir şekilde artan birim fiyatların tekrar düşerek 44,16 ABD Doları/Adet seviyesine gerilediği görülmektedir.

(2) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatının seyrine bakıldığında ise, 2003 yılında 17,59 ABD Doları/Adet olan birim fiyatın önlemin alınmasıyla birlikte 2004 yılında 30,88 ABD Doları/Adet düzeyine çıktığı görülmektedir. 2005 yılında artış devam etmiş ve birim fiyat, 37,49 ABD Doları/Adet seviyesinde gerçekleşmiştir. 2006, 2007 ve 2008 yıllarında da birim fiyattaki artış devam etmiş ve söz konusu fiyat 2008 yılı sonunda 53,95 ABD Doları/Adet seviyesine kadar çıkmıştır. 2009 yılında ise daralan piyasa ile beraber fiyatlar da düşmüş ve birim fiyat 45,93 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2004-2009 döneminde ÇHC’nin birim ithalat fiyatlarının mevcut önlem öncesi dönemdeki birim fiyatlardan daha yüksek olduğu dikkate alındığında ÇHC’den yapılan ithalatın mevcut önlem yürürlüğe girdikten sonra birim fiyatı daha yüksek özel mallara yöneldiği söylenebilir. Bu çerçevede, önlem sonrasında dampingli ithalatın kompozisyonunda bir değişikliğin ortaya çıktığı ancak ÇHC için Türkiye pazarının önemi dikkate alındığında önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın artmasına uygun bir pazar ortamının mevcut olduğu değerlendirilmektedir.

(4) Diğer ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatları 2003 yılında 47,37 ABD Doları/Adet, 2004 yılında 43,08 ABD Doları/Adet, 2005 yılında 42 ABD Doları/Adet, 2006 yılında 37,36 ABD Doları/Adet, 2007 yılında 33,38 ABD Doları/Adet ve 2008 yılında 34,13 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere 2003 yılından 2008 yılına kadar diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatlarında ciddi oranda düşüş gerçekleşmiştir. 2009 yılında diğer ülkelerden gerçekleşen CIF ithalat birim fiyatına bakıldığında ise 36,32 ABD Doları/Adet olduğu görülmektedir.

Fiyat kırılması ve fiyat baskısı

MADDE 17 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda yerli üretim dalı fiyatları üzerinde oluşabilecek muhtemel etkiyi görebilmek amacıyla 2006-2008 dönemi için fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesapları yapılmıştır.

(2) Fiyat kırılması hesabında, öncelikle önlem konusu ürünün dampinge karşı önlem hariç Türkiye piyasasına giriş fiyatları bulunmuştur. Piyasaya giriş fiyatını bulmak için TÜİK’ten alınan ortalama CIF birim fiyatlara gümrük vergisi ve diğer masraflara ilişkin giderler eklenmiş ve ithal ürünlerin yurt içi satış fiyatları bulunmuştur. Bulunan bu fiyatlar ile yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları karşılaştırılarak fiyat kırılması hesabı yapılmıştır. Buna göre bebek arabaları için hesaplanan fiyat kırılması oranları 2006, 2007 ve 2008 yılları için sırasıyla CIF değerin %-2’si, %-5’i ve %1’i olarak bulunmuştur.

(3) Fiyat kırılmasının 2006 ve 2007 yılları için olmaması ve 2008 yılında oldukça düşük seyretmesi mezkur ürünün yerli üreticilerinin düşük fiyatlı ithalattan dolayı ciddi bir fiyat baskısı ile karşılaştıklarının göstergesi olabileceği düşüncesiyle söz konusu yıllar için fiyat baskısı hesabı da yapılmıştır. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen şekilde bulunan ihraç fiyatları ile yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatlarını veren ve ticari maliyet artı makul kâr yöntemi ile bulunan fiyatlar karşılaştırılmıştır. Buna göre, bebek arabalarında 2006, 2007 ve 2008 yılları için dampinge karşı önlemin yürürlükte olmaması durumunda dampingli ithalatın fiyatlarının, yerli üretim dalının olması gereken yurt içi satış fiyatlarını sırasıyla CIF değerin %32’si, %24’ü ve %49’u oranında baskı altında tuttuğu hesaplanmıştır. Fiyat baskısı oranlarının yüksek olması, söz konusu dönemde yerli üretim dalının artan maliyetlerini yurtiçi satış fiyatlarına olması gerektiği ölçüde yansıtamadığının önemli bir göstergesidir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 18 – (1) Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretim dalını temsilen şikâyetçi yerli üreticiler Rota ve Derya firmalarının verileri dikkate alınmıştır. İki firmanın verileri toplanarak yerli üretim dalının tümüne ilişkin göstergeler bulunmuş ve bulunan bu göstergeler endekslenerek reel hale getirilmiştir. Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yılsonu Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış değerler esas alınmıştır. Söz konusu zarar incelemesi 2006–2008 dönemi için yapılmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı

1) Yerli üretim dalının önlem konusu bebek arabalarında 2006 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2007 yılında 121’e çıkmış, 2008 yılında ise 103 olarak gerçekleşmiştir.

2) Yerli üretim dalının önlem konusu bebek arabalarında kapasitesi endeks olarak 2006 yılında 100 iken 2007 yılında 111’e çıkmış, 2008 yılında ise yine 111 olarak kalmıştır. Kapasite kullanım oranının endeks değerine bakıldığında ise, 2006 yılında 100 olan söz konusu değerin, 2007 yılında 109’a çıktığı, 2008 yılında ise 93’e düştüğü tespit edilmiştir.

b) Yurtiçi satışlar ve birim fiyatlar

1) Yerli üretim dalının önlem konusu bebek arabalarında yurt içi satış miktar endeksi 2006 yılında 100 olarak alındığında, söz konusu endeksin 2007’de 127’ye çıktığı, 2008’de ise 113’e düştüğü görülmektedir. Aynı dönem için yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2006 yılında 100 olan endeks değerinin, 2007’de 115’e çıktığı, 2008 yılında ise 108’e düştüğü görülmektedir.

2) Yurtiçi satışların adet başına düşen birim fiyatlarının reel endeks değerlerine bakıldığında ise 2006 yılında 100 olarak kabul edilen endeksin 2007 yılında 90’a düştüğü, 2008 yılında ise 96’ya çıktığı tespit edilmiştir.

c) İhracat

1) İhracatın miktar endeksinin 2006 yılında 100 olduğu kabul edilirse, 2007’de 167’ye çıktığı, 2008 yılında ise 120’ye düştüğü görülmektedir. İhracatın birim fiyatlarının endeksi ise 2006 yılında 100 iken 2007 yılında 113’e ve 2008 yılında 121’e çıkmıştır.

ç) Pazar payı

1) Yerli üretim dalının pazar payının endeks değeri 2006 yılında 100 olarak alındığında, 2007 yılında 135 seviyesine çıkmış ve 2008 yılında ise 98’e düşmüştür.

d) Stoklar

1) Yerli üretim dalının önlem konusu bebek arabalarındaki dönem sonu stok verileri incelendiğinde, 2006 yılında 100 olan stok miktarı endeksinin, 2007 yılında 143’e 2008 yılında ise 146’ya çıktığı görülmektedir.

e) İstihdam

1) Yerli üretim dalının önlem konusu bebek arabalarında 2006 yılında 100 olan çalışan direkt işçi sayısı endeksi, 2007’de 109’a, 2008’de ise 123’e çıkmıştır.

f) Ücretler

1) Yerli üretim dalının önlem konusu bebek arabaları üretiminde çalışan işçilerinin 2006 yılında 100 olarak kabul edilen aylık giydirilmiş reel brüt ücret endeksi, 2007 yılında 110, 2008 yılında ise 106 olarak gerçekleşmiştir.

g) Verimlilik

1) Yerli üretim dalında çalışan işçi başına üretimi yansıtan verimlilik endeksi 2006 yılında 100 iken, 2007 ve 2008’de sırasıyla 111 ve 83 olarak gerçekleşmiştir.

h) Maliyetler

1) Yerli üretim dalının önlem konusu bebek arabalarında ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2006 yılında 100 iken, 2007 yılında 88 ve 2008 yılında 105 olarak gerçekleşmiştir.

ı) Kârlılık

1) Yerli üretim dalının önlem konusu üründe birim karlılığı 2006 yılında -100 iken, 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla -63 ve -143 olarak gerçekleşmiştir.

i) Nakit akışı

1) Yerli üretim dalının önlem konusu bebek arabaları satışından elde ettiği nakit akışı endeksi (kar+amortisman) 2006 yılında -100 iken, 2007 yılında -76 ve 2008’de -174 olarak gerçekleşmiştir.

j) Büyüme

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2006 yılında 100 iken, 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla 137 ve 151 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalı bebek arabalarından kar edemezken aktif büyüklüğünde artış yaşanmıştır. Bunun sebepleri arasında firmaların diğer faaliyetlerinden elde ettiği karlar ve yaptıkları yenilikler sonucu ürettikleri farklı ürünlerden elde ettikleri karların olduğu düşünülmektedir. Nitekim yerli üretim dalı, esas önlemin alındığı zaman sadece puset üretimi yaparken bugün bebek salıncağı, yürüteç ve bebek bisikleti de üretebilir duruma gelmiştir.

k) Sermaye artışı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2006 yılında 100 olan öz sermaye endeksi, 2007 yılında 94’e düşmüş, 2008 yılında ise 126’ya çıkmıştır.

l) Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımların geri dönüşünü yansıtan Kar/Öz kaynak oranı 2006 yılında %13 iken 2007 yılında %16,4 ve 2008 yılında %4,3 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Yerli üretim dalından temin edilen veriler ışığında yapılan incelemeler sonucunda mevcut önlemin de etkisiyle 2006-2008 döneminde bebek arabaları üretiminin ve iç piyasa satışlarının miktar bazında arttığı ve ürün istihdamında önemli bir artış olduğu görülmektedir. Bunlara karşılık, verimlilik, kapasite kullanım oranı ve stok göstergelerinde bozulmalar yaşandığı müşahede edilmektedir. Ayrıca 2006-2008 döneminde yerli üretim dalının Türkiye bebek arabaları pazarındaki payının hemen hemen aynı kaldığı da tespit edilmiştir.

(2) Gözden geçirme döneminde birim sınaî maliyet ve birim ticari maliyetlerde az da olsa bir artış yaşanmasına rağmen yurtiçi birim satış fiyatlarında reel düşüşler görülmüştür. Bu da yine iç piyasada yerli üretim dalının maliyetlerindeki reel artışları satış fiyatlarına yansıtamadığının bir göstergesidir. Ürün karlılığında yaşanan bozulmaların temel sebebi de dampingli ithalattan kaynaklanan fiyat baskısı olmaktadır.

(3) Öte yandan yerli üretim dalının tüm faaliyetlerine ilişkin net satışlarında, özsermayesinde ve aktif büyüklüğünde reel artışlar gerçekleşmiştir. Yaşanan bu artışlardaki en büyük etkenler yerli üretim dalının orijinal önlem alındıktan sonra yaptığı yeni yatırımlar sonucu genişlettiği ürün gamı ve ticari mal satışlarıdır. Dampinge karşı önlem öncesi döneme ilişkin yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri ile önlem sonrası göstergeleri karşılaştırıldığında ise, yerli üretim dalının önemli bir kapasite ve istihdam artışı gerçekleştirdiği, bebek arabaları üretiminin karlılığı ve nakit akışı haricinde tüm faaliyetlerine ilişkin birçok temel ekonomik göstergenin olumlu gelişme gösterdiği açıkça görülmektedir.

BEŞİNCİ KISIM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali İddiası

Genel açıklamalar

MADDE 20 – (1) Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Bu çerçevede, soruşturma konusu ürünün uluslararası piyasasındaki gelişmeler, soruşturmaya konu ülkenin üretim kapasitesi, ihracat kabiliyeti ve ihraç fiyatları, soruşturmaya konu ülke için Türkiye pazarının önemi, talebi etkileyen unsurlar, esas soruşturmada tespit edilen damping marjı, dampingli ithalatın muhtemel fiyatları gibi dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin hususlar irdelenmiştir.

Soruşturma konusu ürünün uluslararası piyasasındaki gelişmeler

MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve soruşturma konusu ülkedeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center-UTM) verileri kullanılarak yapılmış ve alt paragraflarda bulunan sonuçlara ulaşılmıştır. Analizde, UTM’de yer alan veriler en detaylı 6’lı bazda olduğu için, bebek arabaları ile aksam ve parçalarını yansıtan 8715.00 GTP’e ait veriler kullanılmıştır.

(2) Değer bazında küresel bebek arabası ile aksam ve parçalarının ihracatı 2004 yılında 1.015.745.000 ABD Doları iken, 2005 yılında 1.161.929.000 ABD Doları, 2006 yılında 1.281.261.000 ABD Doları, 2007 yılında 1.533.761.000 ABD Doları ve 2008 yılında 1.889.212.000 ABD Doları seviyesine çıkmıştır. Değer bazında 2008 yılı itibariyle ÇHC %54,3 pazar payı ile en büyük ihracatçı konumundadır. Pazar payı itibariyle ÇHC’yi takip eden ülkeler %9,4 ile İtalya, %6,9 ile Hollanda ve %3,8’lik oranlarıyla Polonya ve Hong Kong’dur.

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 22 – (1) UTM verilerine göre ÇHC’nin bebek arabası ile aksam ve parçalarında küresel ölçekte ana tedarikçi olduğu görülmektedir. ÇHC’nin söz konusu ürün grubunda ihracatı miktar bazında 2004 yılında 230.481 ton iken, 2005 yılında 241.372 ton, 2006 yılında 260.685 ton, 2007 yılında 272.772 ton ve 2008 yılında 295.618 ton olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 2004–2008 döneminde ÇHC’nin küresel ölçekteki ihracatı miktar bazında istikrarlı bir artış kaydetmiştir. 2005 yılında %4,7 olan ihracat artışı, 2006 yılında %8, 2007 yılında %4,6 ve 2008 yılında %8,3 olarak gerçekleşmiştir. Bu noktada gözden geçirme döneminde ÇHC’nin ihracat kapasitesinde önemli bir artışın gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

(2) Değer bazında ÇHC’nin bebek arabası ile aksam ve parçaları ihracatı 2004 yılında 463.239.000 ABD Doları iken, 2005 yılında 565.739.000 ABD Doları, 2006 yılında 663.162.000 ABD Doları, 2007 yılında 777.752.000 ABD Doları ve 2008 yılında 1.026.501.000 ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. 2004–2008 döneminde ÇHC’nin söz konusu ürün grubundaki ihracatı değer bazında %121,5 oranında artmıştır. Değer bazında küresel ticarete bakıldığında ise ÇHC’nin pazar payının söz konusu dönemde önemli oranda arttığı gözlenmektedir. Buna göre, 2004 yılında küresel ihracat içinde ÇHC’nin payı değer bazında %45,6 iken, 2005 yılında %48,7, 2006 yılında %51,8, 2007 yılında %50,7 ve 2008 yılında %54,3 seviyesine ulaşmıştır.

(3) Önleme konu ülkenin ihracat stratejisinin en önemli unsurlarından biri düşük fiyatlı ve göreceli olarak düşük standartlı ürünleri kişi başı milli geliri nispeten daha düşük olan ülkelere ihraç etmektir. Önleme tabi üründe dünyanın ana tedarikçisi olan bu ülke kaynaklı ithalat, talebin yüksek fiyat esnekliğini kullanarak önlemin kalkması halinde yurt içi pazara daha da artan oranlarda nüfuz edebilecektir. Türkiye pazarında da söz konusu ürünün fiyat esnekliğinin katı olmasına neden olacak özel bir durum bulunmamaktadır. Bu çerçevede, UTM verilerine göre ÇHC’nin ihracat birim fiyatları incelendiğinde, 2004-2008 döneminde birim fiyatların artış kaydettiği gözlemlenmektedir. Buna göre 2004 yılında 2,01 ABD Doları/Kg olan birim fiyatın, 2005 yılında 2,34 ABD Doları/Kg, 2006 yılında 2,54 ABD Doları/Kg, 2007 yılında 2,85 ABD Doları/Kg ve 2008 yılında 3,47 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. UTM verilerine göre ÇHC’nin Türkiye’ye olan ihraç birim fiyatlarına bakıldığında ise ÇHC’nin küresel ihraç birim fiyatlarından çok daha düşük seviyelerde Türkiye’ye ihracat yaptığı görülmektedir. Buna göre 2004 yılında 1,48 ABD Doları/Kg olan ihraç birim fiyatı 2005-2008 döneminde sırasıyla 1,29 ABD Doları/Kg, 2,17 ABD Doları/Kg, 2,47 ABD Doları/Kg ve 3,10 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere ÇHC’nin Türkiye’ye olan ihraç birim fiyatları dünyaya olan ihraç fiyatlarından %50’ye varan oranlarda daha düşük olarak gerçekleşmiştir.

Önleme tabi ülkenin belirli ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 23 – (1) ÇHC’nin bebek arabaları için en büyük ihraç pazarları olarak AB, ABD, Japonya ve Rusya Federasyonu öne çıkmaktadır. UTM verilerine göre ÇHC’nin ABD’ye bebek arabası ihracatı miktar bazında 2004-2008 döneminde sürekli artış eğiliminde olmuştur. Bu kapsamda ihracat 2004 yılında 65.521 ton iken, 2005 yılında 67.421 ton, 2006 yılında 75.808 tona ulaşmıştır. 2007 yılında 81.468 ton olan ihracat, 2008 yılında ise bir miktar artarak 81.621 ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) ÇHC’nin ABD’ye ihracatının birim fiyatı 2004-2008 yılları arasında sırasıyla 1,91 ABD Doları/Kg, 2,24 ABD Doları/Kg, 2,42 ABD Doları/Kg, 2,65 ABD Doları/Kg ve 3,27 ABD Doları/Kg olmuştur. UTM verilerine göre 2004-2008 döneminde ÇHC’nin Türkiye’ye ihraç birim fiyatlarının ABD Doları/Kg bazında ABD’ye ihraç birim fiyatlarından daha düşük olduğu görülmektedir. Madde 22 (3)’te belirtilen ÇHC’nin Türkiye’ye olan ihraç fiyatları göz önüne alındığında, 2004-2008 döneminde ÇHC’nin Türkiye’ye en büyük ihraç pazarı olan ABD’den sırasıyla %22,5, %42,4, %10,3, %6,7 ve %5,1 oranlarında daha düşük ortalama birim fiyatlarla ihracat yaptığı anlaşılmaktadır.

(3) Öte yandan, ÇHC’nin AB27’ye yaptığı bebek arabaları ihracatı AB’nin resmi istatistik kurumu olan EUROSTAT’ın veri tabanında yer alan en ayrıntılı veriyi içerecek şekilde, 8715.00.10 GTP baz (8’li baz) alınarak incelenmiştir. 2004-2008 dönemi esas alındığında AB’nin ÇHC’den bebek arabası ithalatının önemli derecede artmış olduğu görülmektedir. 2004 yılında 51.443 ton olan bebek arabası ithalatı artış kaydederek, 2005 yılında 60.845 ton, 2006 yılında 61.243 ton, 2007 yılında 70.369 ton ve 2008 yılında 70.532 ton değerine ulaşmıştır. ÇHC’nin AB-27’nin toplam ithalatı içinde payı 2004, 2005 ve 2008 yıllarında %95, 2006 yılında %96 ve 2007 yılında %94 olarak gerçekleşmiştir. Değer olarak ise AB 27’nin ÇHC’den ithalatı 2004 yılında 193.433.120 Euro iken, 2005 yılında 242.639.220 Euro, 2006 yılında 255.112.250 Euro, 2007 yılında 300.464.630 Euro ve 2008 yılında 324.121.680 Euro seviyelerinde gerçekleşmiştir. Değer bazında ÇHC menşeli bebek arabaları ithalatının AB’nin toplam bebek arabaları ithalatı içindeki payı 2004 yılında %93 iken yıllar içerisinde az da olsa düşüş kaydetmiş fakat 2008 yılında tekrar artarak yine %93 seviyesinde gerçekleşmiştir.

(4) AB27’nin ÇHC’den yaptığı bebek arabası ithalatının birim fiyatları incelendiğinde, birim fiyatların (8’li bazdaki veri) 2004 yılında 3,76 Euro/Kg, 2005 yılında 3,99 Euro/Kg, 2006 yılında 4,17 Euro/Kg, 2007 yılında 4,27 Euro/Kg ve 2008 yılında 4,60 Euro/Kg değerlerini aldığı görülmektedir.

(5) Bütün bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, ÇHC’nin küresel piyasanın tartışmasız en büyük oyuncusu ve en büyük ihracatçısı durumunda olduğu, küresel pazarlara ve özellikle önemli pazarlar olan ABD ve AB27’ye ihracatını düzenli olarak arttırdığı görülmektedir. Öte yandan küresel krizin getirdiği kısmi talep daralmasına paralel olarak son dönemde ÇHC’nin kayda değer bir atıl kapasitesinin oluştuğu, önlemin kalkması halinde atıl kapasitesini de kullanarak Türkiye’ye yönelik ihracatını kolayca artırabileceği değerlendirilmektedir.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 24 – (1) Önleme konu ülke için Türkiye, büyüyen ekonomisi ve artan nüfusu bakımından bebek arabaları sektörü için önemli bir pazar mahiyetindedir. Zira TÜİK rakamlarına göre, Türkiye’de 2004 yılında 1.213.545 bebek dünyaya gelmişken bu rakam 2008 yılında 1.262.333’e yükselmiştir. Ayrıca daha önce tüketici algılaması bakımından lüks mal sınıfına giren pusetler, özellikle 2000’li yıllarda hem düşen fiyatlar hem de artan tüketici bilinci nedeniyle önemli bir ihtiyaç olarak görülmeye başlamıştır. Türkiye’deki tahmini üretim ve ithalat rakamları göz önüne alındığında, yıllık bebek arabası tüketimi 400.000 ila 500.000 adet civarındadır. Bu bağlamda, Türkiye’de bebek arabaları talebinin yüksek olduğu ve önümüzdeki yıllarda artış göstereceği değerlendirilmektedir. Bu yüzden Türkiye pazarı, bebek arabası ihracatçıları açısından önemini yıldan yıla artırmaktadır. Dolayısıyla dünya bebek arabası piyasasının en büyük ihracatçısı olan ÇHC için de Türkiye önemli bir pazar konumunda yer almaktadır.

(2) Türkiye’deki çok sayıda ithalatçı uzun yıllardır ÇHC’den bebek arabası ithalatı yapmaktadır. Türkiye’de yerleşik ithalatçılar ile ÇHC’den çok sayıda üretici/ihracatçı firma gerek ÇHC’deki ve Türkiye’deki, gerekse de başka ülkelerdeki fuarlarda sık sık karşı karşıya gelmekte, özel ziyaretler yapmakta, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla, ÇHC üreticileri/ihracatçıları Türkiye pazarı, rekabet şartları, dağıtım ve pazarlama kanalları, ürünler ve fiyat seviyeleri hakkında iyi derecede bilgiye sahip olduklarından pazara nüfuz etme sorunu yaşamamaktadırlar. Önlemin kalkması durumunda ÇHC’nin, Türkiye’ye olan ihracatını kolaylıkla artırabileceği değerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 25 – (1) Soruşturma konusu ürünün ithalatçısı konumunda bulunan firmalar tarafından soru formlarına verilen yanıtlardan bebek arabalarının iki farklı türde talebinin olduğu anlaşılmaktadır. Birinci tür talep, yüksek gelir gurubunda yer alan tüketiciler tarafından dünya çapında markalaşmış bebek arabası üreticilerinin yüksek standartlı ve dolayısıyla yüksek fiyatlı olan ürünlerinin talep edilmesiyle oluşmaktadır. Bu kapsamda yerli üreticinin fiyat bazında rekabet edememe konusunda her hangi bir şikayeti bulunmamaktadır. Zira bu tarz ürünler ÇHC’de üretilseler bile yüksek fiyatlardan ülkeye giriş yapmaktadırlar. Bu tip ürünlerde talebi en çok etkileyen unsur malzeme kalitesi, güvenlik ve konfor olmaktadır.

(2) İkinci tür talep ise, orta ve düşük gelir gurubunda yer alan tüketicilerin daha düşük standartlı ama daha ekonomik ürünleri talep etmesiyle oluşmaktadır. Bu noktada, yerli üretici fiyat bazlı rekabet açısından oldukça zorlandığını dile getirmektedir. ÇHC menşeli ithalatın da büyük bölümü bu tarz ürünlerden oluşmaktadır. Bu tarz ürünlerde talebi etkileyen en önemli unsur kalite yerine fiyat olmaktadır.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı

MADDE 26 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden orijinal damping soruşturması esnasında tespit edilen damping marjı, soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin yürürlükten kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır. Esas soruşturmada bebek arabaları için damping marjı, CIF bedelin %55’i düzeyinde hesaplanmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar

MADDE 27 – (1) Soruşturma konusu üründe ÇHC haricindeki ülkelerden yapılan ithalatın, genel ithalat içindeki payının önlemin yürürlüğe girdiği 2004 yılında %41,82 iken, 2005 yılında %35,56, 2006 yılında %35,77 seviyesine ulaştığı, 2007 yılında %22,57’ye düşmesine rağmen, 2008 yılında tekrar artarak %30,98’e çıktığı görülmektedir. Bununla birlikte, üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatın soruşturma konusu önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrar meydana gelebileceğine ilişkin işbu Tebliğdeki tespitleri etkileyecek nitelikte olmadığı görülmektedir.

Değerlendirme

MADDE 28 – (1) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, önlemin kalkması halinde önlem konusu ülkenin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjının önemli düzeylerde olduğu, önlem konusu ülkenin genel ihraç fiyatlarının dünya ticaretindeki ortalama fiyatların oldukça altında seyretmeye devam ettiği, önleme tabi ülkenin söz konusu üründe dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu ve Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin bulunduğu, yılda 1 milyonun üzerinde gerçekleşen doğum rakamıyla bebek ürünleri sektörüne ilişkin dinamik bir talebe sahip olan Türkiye pazarının önümüzdeki dönemde ÇHC açısından önemini arttıracağı, önlemin kalkması halinde fiyata duyarlı olan ürün tiplerinin kısmi küresel pazar daralması yaşanan mevcut konjonktürde büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceğine ilişkin işaretlerin bulunduğu değerlendirildiğinden yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın devamı veya tekrarının muhtemel olduğu tespit edilmiştir.

ALTINCI KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 29 – (1) Soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli bebek arabaları ithalatının dampingli olarak devam ettiği, mevcut dampinge karşı önleme rağmen yerli üretim dalının fiyatlarını baskı altında tuttuğu; bu nedenle mevcut dampinge karşı önlemin devam eden damping ve fiyat baskısı nedeniyle yerli üretim dalında dampingli ithalattan kaynaklanan zararı ortadan kaldırmak için yetersiz kaldığı anlaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile 2004/15 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin arttırılarak, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalinde karşısında gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

8715.00.10.00.00

Bebek arabaları

Çin Halk Cumhuriyeti

12 ABD Doları/Adet

8715.00.90.00.00

Yalnızca bebek arabalarının şasileri

Çin Halk Cumhuriyeti

8 ABD Doları/Adet

Uygulama

MADDE 30 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen maddenin, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi