Cam eşya ithalatında korunma önlemi olarak üç yıl süreyle ek mali yükümlülük tahsil edilmesi kararlaştırıldı

 

Cam eşya ithalatında korunma önlemi olarak üç yıl süreyle ek mali yükümlülük tahsil edilmesi kararlaştırıldı

Cam Eşya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar - 2011/2014 (02.07.2011 t. 27982 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2011/2014

Ekli “Cam Eşya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 9/6/2011 tarihli ve 23484 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

CAM EŞYA İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

 

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ile 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya ithalatında yürütülen uzatma soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) 70.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilir.

(2) Ek mali yükümlülük, ithal edilen eşyanın brüt kilogramı için aşağıda gösterilen tutar kadar tahsil edilir.

G.T.P.

Ek mali yükümlülük (ABD Doları/brüt kg)

 1. Dönem (14/6/2011-13/6/2012)

2. Dönem (14/6/2012-13/6/2013)

3.Dönem (14/6/2013-13/6/2014)

70.13

0,75

 0,70

0,65

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 3- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve esasa müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(3) Ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar, 14/6/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi