Dahilde İşleme İzin Belgesine belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre imkanı getirildi

 

Dahilde İşleme İzin Belgesine elge orijinal Süresinin yarısı kadar ek süre imkanı getirildi

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/19) (10.12.2011 t. 28138 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“z) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %50 olması halinde (komple tesis veya gemi inşasına ilişkin düzenlenen belgelerde üretimin %50’sinin tamamlandığının belgelenmesi halinde) dahilde işleme izin belgesine belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE  51 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 Aynı Tebliğde yer alan

a) “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde,

b) “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde,

c) “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde,

ç) “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde,

d) “Müsteşarlıktan” ibareleri “Bakanlıktan” şeklinde,

e) “Gümrük Müsteşarlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” şeklinde,

f) “Gümrük Müsteşarlığına” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” şeklinde,

g) “Gümrük Müsteşarlığınca” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” şeklinde,

ğ) “Gümrük Müsteşarlığının” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının” şeklinde,

h) “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” şeklinde,

ı) “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

 

20/12/2006

26382

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

  

25/7/2007

26593

2

30/5/2008

26891

3

14/8/2008

26967

4

24/12/2008

27090

5

1/7/2009

27275

6

6/8/2009

27311

7

18/9/2009

27353

8

2/4/2010

27540

9

25/6/2010

27622

10

15/10/2010

27730

11

10/11/2010

27755

12

12/3/2011

27872

13

17/5/2011

27937

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi