Dahilde İşleme tedbirlerinin yerine getirilmemesi yada rejimin ihlal edilmesi halinde rejim kapsamında hangi yaptırımların uygulanacağına dair 2011/8 no lu genelge yayımlandı

 

Dahilide İşleme Tedbirlerinin yerine Getirilmemesi Yada Rejimin İhlal Edilmesi Halinde Rejim Kapsamında Vergileri Teminata Bağlanarak Yurda Geçici Olarak İthal Edilen Eşyaya Ait Vergilerin Tahsili Amacıyla Öncelikle 6183 Sayılı Kanunun 37.nci maddesi Uyarınca İşlem yapılması, Bu madde Hükmü Uyarınca Ödeme Yapılmaması Halinde İse Aynı Kanunun 56.ncı Maddesi Uyarınca İşlem Tesis Edilmesi Gerektiği Hakkında genelge Yayınlandı.

Genelge No: 2011/8 (DİR kapsamındaki müeyyide takibatlarında 6183 e göre yapılacak işlemler hk.)

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.02.GÜM.0.06.00.15.00.010.06.02

09.02.2011

Konu:

GENELGE (2011/8)

 

 

27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının "Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması" başlıklı 22 nci maddesi uyarınca, dahilde işleme tedbirlerinin, dahilde işleme rejiminde ve dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirilmemesi halinde, belge yada izin kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyaya ilişkin vergilerin ithal tarihi itibariyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "Ödeme zamanı ve önce ödeme" başlıklı 37 nci maddesi " Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir. Hususi kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür. Amme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebilir. "

Aynı Kanunun "Teminatlı alacaklarda takip" başlıklı 56 ncı maddesi ise "Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsil devam olunacağı borçluya bildirilir. 7 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat bu kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek amme alacağı tahsil edilir."

Hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, dahilde işleme tedbirlerinin yerine getirilmemesi ya da rejimin ihlal edilmesi halinde, rejim kapsamında vergileri teminata bağlanarak yurda geçici olarak ithal edilen eşyaya ait vergilerin tahsili amacıyla öncelikle 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca işlem yapılması, bu madde hükmü uyarınca ödeme yapılmaması halinde ise aynı Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri


Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi