Elektronik ortamda oluşturulan özet beyan ve beyannameler için de damga vergisinin tahsil edilmesi gerektiğine dair Gümrükler Gn.Md. yazısı

 

Elektronik ortamda oluşturulan özet beyan ve beyannameler için de damga vergisinin tahsil edilmesi
gerektiğine dair Gümrükler Gn.Md. yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.04.2012 tarihli 08714 sayılı tasarruflu yazısı (Damga vergisi hk.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.0.GGM.0.04.00-156.04.34

Konu : Damga Vergisi

06.04.2012 / 08714

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a)07.04.2011 tarihli, 8909 sayılı yazımız.

b)Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 23.02.2012 tarihli, 2268 sayılı yazısı.

c)Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 13.03.2012 tarihli, 3519 sayılı yazısı.

d)Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 16.03.2012 tarihli, 4578 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazılarda özetle; NCTS sisteminde gümrüğe gelen transit beyannamelerine onay servisince varışı haber et işlemi yapılmasını müteakip sistem tarafından otomatik bir RL özet beyan numarasının verildiği, bu özet beyanın da sistem tarafından oluşturulduğu için mükellefin herhangi bir beyanda bulunması ve kağıt ortamında bir özet beyan verilmesi söz konusu olmadığı ve dolayısıyla bu tür özet beyanlarda damga vergisinin alınıp alınmayacağı ile e-beyanname ile işlem yapılan mavi hat ihracat beyannamelerinde damga vergisi alınması gereken (bedelsiz ihracat gibi) ihracat işlemlerinde beyannamenin kağıt ortamında sunulmaması nedeniyle damga vergisi alınması gerekip gerekmediği hususlarında tereddütlerin hasıl olduğu belirtilmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 nci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga vergisine tabi olduğu, bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 3 üncü maddesinde, Damga Vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişilerin ödeyeceği, 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "III. Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar" başlıklı bölümünün 2/f fıkrasında, Gümrük idarelerine verilen özet beyan formlarının; "IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünün 2/c fıkrasında ise Gümrük idarelerine verilen beyannamelerin maktu damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Damga Vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu Kanunun amir hükmü olduğundan, 488 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü gereği vergiye tabi kağıtların düzenlendiği (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar mahiyetinde bulunan elektronik ortamda düzenlenen belgeler de damga vergisine tabidir.

Ancak; RL kodlu teslim alma özet beyanlar halihazırda sistemde yürütülen işlemler arasında bağlantının kurularak işlemlerin takip edilebilmesini sağlamak üzere teknik sebeplerle kullanılmakta olup, mükellefin herhangi bir beyanda bulunması ve kağıt ortamında bir özet beyan verilmesi söz konusu olmadığından bu tür özet beyanlarda damga vergisinin alınmaması, öte yandan söz konusu yazılarda belirtilen özet beyan ve (bedelsiz) mavi hat ihracat beyannamelerinden ise damga vergisi alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN 
Bakan a. 
Genel Müdür
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi