Genel antrepolarda 6 aylık süresi dolan eşya için verilen ek 30 günlük sürede bir işleme tabi tutulmaması halinde tasfiye edileceğine dair 2010/041 sayılı genelge yayınlandı

 

Genel Antrepolarda 6 aylık süresi dolan eşya için verilen ek 30 günlük sürede bir işleme tabi tutulmaması halinde tasfiye edileceğine dair 2010/041 sayılı genelge yayınlandı

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GUM.0.06.00.14.00.010.06.02

Konu: Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Esyalar 13.08.2010

 

GENELGE 2010/41

 

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 101 inci maddesinin birinci fıkrası "Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Ancak, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için süre belirlenebilir." hükmünü amirdir.

Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 346 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; özellikle beklemek Suretiyle bozulabilecek esya da dahil olmak üzere Müsteşarlığın eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda belirleme yapabileceği, Dördüncü fıkrasında; eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda bir tahdit konulmuş ise; eşyanın antrepoya alındığı tarihten veya antrepolar arası nakil yoluyla baska bir antrepodan gelen eşyanın ilk antrepoya giris tarihinden itibaren hesaplanacağı, Belirtilmektedir.

Ayrıca, besinci fıkrada; antrepoda bulunan esya için bir süre tayin edilmişse bu sürede

Kaldırılmayan esyanın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca tasfiye edilecegi ifade edilmektedir.

Bu itibarla, 6 ayı asan süreyle gümrük gözetimi ve denetimi altında genel antrepolarda bulunan ancak sahipleri veya kanuni temsilcileri veya kanuni mirasçıları tarafından işlemleri takip edilmeyen, herhangi bir adli veya idari yargılamaya konu olmayan eşyaya yeni bir gümrükçe onaylanmış işlem  veya kullanıma tabi tutulması amacıyla 30 günlük süre verildiği yönünde, antreponun isleticisi tarafından sahibine veya kanuni temsilcisine veya kanuni mirasçısına tebligatta bulunulacaktır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 101/1 fıkrası gereğince gümrük idarelerince tayin edilen 30 günlük süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan veya sahip, kanuni temsilcisi yada kanuni mirasçıları tarafından antrepoda kalmaya devam etmesini istedikleri yönünde talepte bulunulmayan eşyanın Gümrük Kanununun 177 nci maddesinin (g) bendi uyarınca tasfiye edilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Arslan GÜNLER
Müstesar V.

DAGITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi