Gümrük Mevzuat ; 2009/15 tebliğe istinaden tekstil ürünleri ithalatında belge kontrolü veya ürünlerden numune alınarak fiziki kontrol getirilmiştir. Fiziki muayene 3 gün sürmektedir


Gümrükler Genel Müdürlüğü nün 05.03.2009 tarihli 04675 sayılı tasarruflu yazısı

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.10.00-111.01.01 S 1505.03.2009
Konu :2009/15 sayılı İthalat Tebliği


05.03.2009 / 04675

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :30.01.2009 tarih ve 1835 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızda, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’nın 29.01.2009 tarih ve 4159 sayılı yazısından bahisle, 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/15 sayılı “Bazı Boyar Maddelere İlişkin İthalat Tebliği’nin 5 inci maddesinde bahsi geçen ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek onay belgesi veya belgenin elektronik kaydının mezkur yazıda yer verilen web adresinden ilan edileceği; bununla birlikte, Müsteşarlığımızca yürütülen ve anılan tebliğ çerçevesinde gümrük yükümlülüğünün sona erdiğine ilişkin elektronik mesaj gönderilmesine yönelik teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle “..02.03.2009 tarihine kadar 2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında ithalatı yapılan tüm mallar için bu Tebliğ ile istenilen bir onay aranmaksızın ve 3 günlük süre beklenmeksizin gümrük gözetiminin son erdirilmesi…” hususu bildirilmişti.

25.02.2009 tarihinde DTM’de yapılan toplantı sonucunda, çalışmaların son aşamaya geldiği, gümrük yükümlülüğünün sona erdiğinin elektronik olarak bildirilmesine ilişkin denemelere 02.03.2009 tarihinde başlanabileceği diğer yandan, gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin elektronik onay mekanizmasının ilgili gümrük yetkililerince kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesine bir engel bulunmadığı hususlarında görüş birliğine varılmıştır.

DTM’den alınan 26.02.2009 tarih ve 7561 sayılı yazıda ise özetle, uygulama öncesi 10 gün süre ile (02.03.2009 – 11.03.2009) denemelerin yapılabilmesini teminen 2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin olarak ilgide kayıtlı yazımız ile verildiği belirtilen onayın 11.03.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldığı ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, 22.02.2009 tarihli ve 27149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (gümrük işlemleri) ve 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17 nci maddesinde “gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin tespit”lerin nasıl yapılacağı belirlenmiş olmakla birlikte bu hususların işlerlik kazanabilmesi (asgari ücret tarifesinin belirlenmesi, sözleşme imzalanması v.b.) için belirli bir süre gerektiği açıktır.
Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın gümrük gözetimini sonlandırmakla yükümlü olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM)dir. Bu itibarla, anılan Tebliğin uygulamasındaki zaman darlığı nedeniyle söz konusu işlemlerin tespitinde YGM uygulaması fiilen yürürlüğe girinceye kadar, gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin ambar memuru veya antrepoda görevli memur tarafından yapılması gerekmektedir. YGM’lerin devreye gireceği tarih ayrıca belirtilecektir.
Diğer taraftan, söz konusu Müsteşarlığın bahse konu yazısı ekinde alınan, 2009/15 tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin onay mekanizması hakkındaki açıklamalar ilişikte gönderilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Müsteşar
Yusuf GÜNEY
Genel Müdür Yardımcısı


EK: 1 adet not (2 sayfa)
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine


2009/15 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA GÜMRÜK GÖZETİMİNİN SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN ONAY MEKANİZMASI HAKKINDA AÇIKLAMA NOTU

1)Eşyanın gümrük gözetimini sonlandırmakla yükümlü gümrük yetkilisi, internet üzerinden (http:istanbul.ebirlik.org/Import/pages/belgelKontrol.jsp) adresine girerek aşağıda gösterilen ekranda elektronik onay sorgulaması yapabilecektir. Bu sayfaya (www.itkib.org.tr) adresindeki ana sayfada yer alan (İthalat uygulamaları/İthalat Kayıt Belge Sorgulama) bağlantısından da ulaşılabilmektedir.


2009/15 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA GÜMRÜK GÖZETİMİNİN SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN ELEKTRONİK SORGU EKRANI

GÜMRÜK BEYANNAME NO:

  

Kontrol Et

Sorgulamanın yapılabilmesi için gümrük yükümlülüğünün son erdiğine ilişkin elektronik bilginin Gümrük Müsteşarlığı BİLGE sistemi tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığına elektronik olarak bildirilmiş olması gerekmektedir. Gümrük Yükümlülüğünün sona erdirilmesinden önce sorgu yapılmaya çalışılması durumunda, “gümrük yükümlülüğünün son erdiğine ilişkin bilginin ulaşmadığı” uyarısı ile karşılaşılacaktır.

Bu bağlantı 02.03.2009 tarihi itibariyle deneme amacıyla kullanıma açık olacaktır. Deneme amaçlı olarak kullanılacak temsili iki gümrük beyanname numarası aşağıda verilmektedir.

Temsil gümrük beyanname no 1: 09000000IM204897
Temsil gümrük beyanname no 2: 09000000IM205090

2)Sorgulama iki farklı şekilde sonuçlanabilir. Bu sonuçlara ilişkin açıklamalar aşağıdadır:

-“2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sona erdirilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin elektronik onay mesajı” çıkacaktır. Bu onay mesajı tarih, sayı, ithalatçı unvanı ve gümrük beyanname numarası gibi bilgileri içermektedir
veya -beyanname konusu Tebliğ kapsamı eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesinden önce Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen sörveyörler tarafından numune alınacağı mesajı çıkacaktır. Bu durumdaki eşya için, numune alınmasını müteakip olarak yapılacak sorguda bu kez yukarıda açıklanan “2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sona erdirilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin elektronik onay mesajı” çıkacaktır.

Gümrük gözetimini sona erdirmekten sorumlu gümrük yetkilisi sorgu sonucunda, eşyanın “2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sonra erdirilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin onay mesajı” görmesi halinde gümrük gözetimini sonlandırabilecektir.

Sorgu sonucunda çıkan mesajlar 02.03.2009 tarihi itibariyle yapılacak olan deneme sorgulamalarında görülebilir.

3)Sorgulama sonucunda eşyadan numune alınmasına ilişkin mesajın çıkması halinde, ilgili gümrük yetkilisi, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yetkilendirilen sörveyör ile ithalatçı veya temsilcisi nezdinde numune alınması işlemine refakat edecektir. Numune alma işleminin tamamlandığı hususu numuneyi alan sörveyör tarafından ilgili yere bildirilecektir. Bu bildirimi müteakip yapılacak sorgulama sonucunda “2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sona erdirilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin elektronik onay mesajı” çıkacaktır.

Dış Ticaret Müsteşarlığınca yetkilendirilen sörveyörlerin adı soyadı ve fotoğraflarına (www.itkib.org.tr) adresindeki ana sayfada yer alan (ithalat uygulamaları/Sörveyörler) bağlantısından ulaşılabilmektedir.

4)Söz konusu işlemlerin BİLGE sisteminden bağımsız yürüdüğü dikkate alındığında eşyanın gümrük gözetimini sonlandırmakla yükümlü gümrük yetkilisi tarafından Tebliğ konusu eşyanın BİLGE sisteminde işlemleri tamamlanmış olsa bile anılan eşya için Dış Ticaret Müsteşarlığından sorgu yapılmadan eşyanın gümrük gözetimine son verilmemesine dikkat edilmesi gerekmek

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi