Gümrük Mevzuatı , 2011/1476 Sayılı Karar ile Bazı Tekstil maddelerinden alınmaya başlanan ek verginin hangi durumlarda alınmayacağına dair karar

 

2011/1476 Sayılı Karar ile Bazı Tekstil maddelerinden alınmaya başlanan ek verginin hangi durumlarda alınmayacağına dair karar

Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2011/2030 (22.07.2011 t. 28002 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2011/2030

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/7/2011 tarihli ve 27498 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İthalat rejimi kararına ek kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar,

MADDE 1 – 4/2/2011 tarihli ve 2011/1476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(4) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan tercihli menşeine uygun olarak ilave gümrük vergisi alınır.

(5) Bu Kararın uygulanmasında Avrupa Birliği veya Türk menşeli eşya için gümrük idarelerince A.TR dolaşım belgesi dışında ayrıca bir menşe ispat belgesi talep edilmez. Bu kapsamdaki beyandan ithalatçı sorumlu olup Ekonomi Bakanlığı ve/veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan ilave bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(7) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilâtı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliğine üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(8) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda kısaltma yapılan ülke ve ülke grupları 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli II Sayılı Listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(9) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli V Sayılı Listede yer alması durumunda bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz."

MADDE 2 – Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi ile 4/2/2011 tarihli ve 2011/1476 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesine eklenen beş ila dokuzuncu fıkralar 22/7/2011 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi