Hindistan polyester damping önlemi

 

Hindistan menşeli “polyester tekstürize iplikler” için CIF bedelin %6,8’i ila %20,3’ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe girdi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/15) (26.06.2014 t. 29042 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) Hindistan menşeli “polyester tekstürize iplikler” için 27/6/2000 tarihli ve 24092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2000/7) ile CIF bedelin %6,8’i ila %20,3’ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemlere ilişkin olarak ilk nihai gözden geçirme soruşturması 21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/31) ile tamamlanmış ve önlemlerin devamına karar verilmiştir. Yürürlükteki önlemlere ilişkin en son nihai gözden geçirme soruşturması ise 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22) ile tamamlanmış ve önlemlerin değiştirilmeden devam etmesine karar verilmiştir.

(2) Söz konusu nihai gözden geçirme soruşturması sonrasında Hindistan’da yerleşik bulunan Wellknown Polyester Limited (Wellknown) firması ile Dodhia Synthetics Ltd. (Dodhia) firmalarının yaptıkları başvuru üzerine 26/4/2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/7) ile başlatılan yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması, Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)’ten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan karara esas teşkil eden bilgi ve tespitleri içermektedir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma açılışını müteakip Hindistan’da yerleşik yukarıda adı geçen üretici/ihracatçılarına ve Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına soru formlarına erişimlerini mümkün kılmak üzere bildirimde bulunulmuştur. Ayrıca Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliğine de soruşturma açılışına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) İhracatçı Wellknown firması soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Söz konusu firma ayrıca, soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(4) Dodhia firması soru formuna verdiği yanıtları süresi içinde Bakanlığa sunmuştur. Bununla beraber, firmanın üretim tesisleri ile idari merkezinde yapılan incelemeler esnasında maliyetlere ilişkin verilerin yıllık verileri yansıtmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, ürün tipi bazında sunulan bükme, tekstüre etme ve boyama işlemlerine ilişkin maliyetlerin 2013 yılının Mart ayına ilişkin olarak sunulduğu, talep edilen bilgilerin yıllık ortalama maliyet verisine göre hazırlanmadığı anlaşılmıştır. Firma bu uygulamaya gerekçe olarak idari kapasitesindeki yetersizliği gerekçe göstermiş, soruşturma döneminin son ayına ilişkin maliyet verileri kullanılarak en güncel maliyet verisinin sunulmasının amaçlandığını ifade etmiştir. Yerinde doğrulama esnasında, sunulan verilerin bu haliyle kabul edilmesinin mümkün olmadığı firma temsilcilerine belirtilmiştir. Firma yerinde doğrulama sonrasında maliyete ilişkin düzeltme yaparak verileri tekrar Bakanlığa sunmuş buna karşılık, yapılan düzeltmelere ilişkin yerinde doğrulama incelemesi yapılamamıştır.

(5) Soruşturma döneminde Wellknown ve Dodhia firmalarından soruşturma konusu ürünü ithal ettiği belirlenen ve kendisine soru formu gönderilen ithalatçı firmalardan dördünden yanıt alınmıştır.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim Wellknown ve Dodhia firmalarının Türkiye’deki yetkili temsilcisi ile Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliğine ve soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ithalatçılara iletilmiştir. Bahse konu taraflara ayrıca, talep gelmesi halinde kamu dinleme toplantısı düzenleneceği bildirilmiş, Dodhia firmasının talebi üzerine bir dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

(7) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi firmaların Hindistan’daki üretim tesisleri ile idari merkezlerinde 16/12/2013 – 21/12/2013 tarihleri arasında yerinde doğrulama incelemeleri gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 – (1) Damping belirlemesi için 1/4/2012 – 31/3/2013 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

Soruşturma konusu ürün

MADDE 6 – (1) Soruşturma konusu ürün Hindistan menşeli 5402.33 gümrük tarife alt pozisyonu (GTP) altında yer alan poliesterlerden tekstüre ipliklerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeni İhracatçı ve Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde, yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için soruşturma döneminde önleme konu malı Türkiye’ye ihraç etmemiş olan ihracatçılar veya üreticilerin, dampinge karşı vergiye konu olan malın ihraç ülkesinde bulunan ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıklarını ve soruşturma dönemini müteakip önleme konu malı Türkiye’ye ihraç ettiklerini veya önemli miktarda ihraç etmek hususunda geri dönülemez bir akdi yükümlülük altına girdiklerini kanıtlamaları gerekmektedir.

(2) Adı geçen firmaların gerek başvuru aşamasında gerekse soruşturma esnasında sundukları bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, bahse konu firmaların Hindistan’da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olduklarına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

(3) Bununla beraber, Dodhia firmasının üretim tesisleri ile idari merkezinde yapılan incelemeler esnasında firmanın Türkiye’ye ihraç ettiği polyester tekstüre iplik üretiminde kullanmak üzere 5402.46.00.10.00 ve 5402.46.00.20.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan ve piyasada POY (poliester oriented yarn) olarak bilinen iplikleri Hindistan’da yerleşik üreticilerden tedarik ettiği; tedarik edilen bu POY’un tekstüre makinelerinde işlemden geçirilerek tekstüre iplik haline getirildiği tespit edilmiştir. Firmanın bükme ve tekstüre etme işleminin ardından söz konusu iplikleri boyayarak nihai hale getirdiği belirlenmiştir. Bu işlemler neticesinde ortaya çıkan nihai ürün 5402.33 GTP’si altında bulunan poliester tekstüre iplik olarak Türkiye’ye ihraç edilmektedir. Firmanın Hindistan iç piyasasında satışa sunduğu ürünlerde Hindistan’daki diğer üreticilerden tedarik ettiği tekstüre iplikleri kullandığı da tespit edilmiştir.

(4) Firmanın polyester tekstüre iplik üretiminde kullanılan POY’u üretme kabiliyetinin olmadığının ve üretimde kullanılan POY’un Hindistan’daki üreticilerden tedarik edildiğinin tespit edilmesi, firmanın tekstüre iplik üreticisi olarak kabul edilip edilmemesi hususunda tereddüt doğurmuştur. Bu nedenle, firmanın faaliyetlerinin yeterli düzeyde menşe kazandırıcı işlem olarak kabul edilip edilmeyeceği ve bu bağlamda tekstüre iplik üreticisi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan görüş talep edilmiştir.

(5) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan cevabi yazıda söz konusu eşyanın menşeinin tespitinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 17 ila 21 inci maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 33 ila 42 nci maddeleri ile V Nolu Ekine atıf yapılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın konu hakkındaki görüşü ile söz konusu mevzuat incelendiğinde ise Dodhia firmasının gerçekleştirdiği işlemlerin tekstüre iplik üreticisi olarak kabul edilebilmesi için yeterli olmadığı anlaşıldığından adı geçen firmaya ilişkin damping belirlemesi yapılması uygun görülmemiştir.

(6) Yeni ihracatçı Wellknown firması için normal değerin ve ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ile damping marjının nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntılı bilgiler firma özel bildiriminde firma ile paylaşılmıştır.

(7) Firma özel bildiriminde aksi belirtilmediği sürece normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

Temsil testi

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmaktadır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmektedir.

Normal ticari işlem testi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmaktadır. Buna göre;

a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının (indirimler, vergiler ve iadeler düşülerek hesaplanmış) ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda normal değer;

1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmektedir.

b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmektedir.

c) Benzer ürünün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmektedir.

İç piyasa satışlarına dayanan normal değer

MADDE 10 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmektedir.

Oluşturulmuş normal değer

MADDE 11 – (1) Oluşturulmuş normal değer, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmadan temin edilen benzer ürünün tip bazındaki imalat maliyeti ile satış, genel ve idari giderlerine makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

İhraç fiyatının belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Soruşturmaya konu üretici-ihracatçı firma için ihraç fiyatı, Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.

Fiyat karşılaştırması

MADDE 13 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

Damping marjı

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjı, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma özel bildiriminde ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

(2) Buna göre Wellknown firması için CIF bedelin % 10,11’i oranında damping marjı tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sonuç

Karar

MADDE 15 – (1) Soruşturma sonucunda Wellknown firmasının Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde yeni ihracatçı firma olduğu ve halen önleme konu olan ürünü dampingli fiyatlarla ihraç ettiği tespit edilmiş, Dodhia firmasının ise tekstüre iplik üreticisi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, Wellknown firması için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri uyarınca, kendisi için tespit edilen oranda dampinge karşı önlem uygulanması için 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)’in Karar matlaplı 34 üncü maddesindeki tablonun aşağıda bulunan tablo ile değiştirilmesi; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/7)’in Karar matlaplı 5 inci maddesi kapsamında soruşturmanın başlangıç tarihinden bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar geçen sürede Wellknown firmasından gerçekleştirilen ithalat için alınmış olan teminatın 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde ekli tablodaki oran düzeyinde kesin önlem olarak tahsil edilerek bu oranı aşan kısmın iadesi ve soruşturmanın başlangıç tarihinden bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar geçen sürede Dodhia firmasından gerçekleştirilen ithalat için alınmış olan teminatın Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde kesin önlem olarak tahsil edilmesi İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakanlık onayı ile uygun görülmüştür.

GTP

 Madde Tanımı

Menşe Ülke

Firmalar

Dampinge Karşı Vergi (CIF %)

5402.33

Poliesterlerden Tekstüre İplikler

Hindistan

Reliance Industries Ltd.

% 7,1

Modern Petrofils -A Unit of Modern Syntex (I) Ltd.

% 14,1

JBF Industries Ltd.

% 6,8

Wellknown Polyester Limited

% 10,11

Indo Rama Synthetics (I) Ltd.

% 8,7

Welspun Syntex Ltd.

DCL Polyesters Ltd.

Rishab Special Yarns Ltd.

Supertex Industries Ltd.

Rajasthan Polyesters Ltd.

Raymond Synthetics Ltd.

Akai Impex Ltd.

Parasrampuria Industries Ltd.

Sarla Polyester Ltd.

Diğerleri (Hindistan)

% 20,3

 

 

Çin Tayvanı

Lea Lea Enterprise Co.Ltd.

% 9,9

Yi Jinn Industrial Co. Ltd.

% 28,6

Far Eastern Textile Ltd.

% 18,9

Chung Shing Textile Co. Ltd.

Nan Ya Plastics Corp.

Zig Sheng Industrial Co.Ltd.

The E-Hsin International Corp.

Diğerleri (Çin Tayvanı)

% 28,6

Uygulama

MADDE 16 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 


27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)’in Karar matlaplı 34 üncü maddesindeki tablonun aşağıda bulunan tablonun Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

 

GTP

 Madde Tanımı

Menşe Ülke

Firmalar

Dampinge Karşı Vergi (CIF %)

5402.33

Poliesterlerden Tekstüre İplikler

Hindistan

Reliance Industries Ltd.

% 7,1

Modern Petrofils -A Unit of Modern Syntex (I) Ltd.

% 14,1

JBF Industries Ltd.

% 6,8

Indo Rama Synthetics (I) Ltd.

% 8,7

 

Welspun Syntex Ltd.

DCL Polyesters Ltd.

Rishab Special Yarns Ltd.

Supertex Industries Ltd.

Rajasthan Polyesters Ltd.

Raymond Synthetics Ltd.

Akai Impex Ltd.

Parasrampuria Industries Ltd.

Sarla Polyester Ltd.

Diğerleri (Hindistan)

% 20,3

Çin Tayvanı

Lea Lea Enterprise Co.Ltd.

% 9,9

Yi Jinn Industrial Co. Ltd.

% 28,6

Far Eastern Textile Ltd.

% 18,9

Chung Shing Textile Co. Ltd.

Nan Ya Plastics Corp.

Zig Sheng Industrial Co.Ltd.

The E-Hsin International Corp.

Diğerleri (Çin Tayvanı)

% 28,6

 

 

 

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi