Split Klimalar (Duvar tipi) ve ünitelerinin Vietnam, Endonezya, Filipin, Pakistan Menşeli veya Çıkışlı Olanlarına Cif yüzde 25 Oranında Dampinge Karşı Vergi Şeklinde Kesin Önlem getirildi

 

Split Klimalar (Duvar tipi) ve ünitelerinin Vietnam, Endonezya, Filipin, Pakistan Menşeli veya Çıkışlı Olanlarına Cif yüzde 25 Oranında Dampinge Karşı Vergi Şeklinde Kesin Önlem getirildi

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) 26/7/2006 tarih ve 26240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ" ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, 8415.10.90 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) "Yalnız duvar tipi split klimalar", 8415.81 GTP’li "Yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)" ile 8415.821 ve 8415.90 GTP’li "Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi" madde tanımlı eşya için CIF bedelinin % 25’i oranında dampinge karşı vergi şeklinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Bilahare söz konusu önlemin Malezya üzerinden etkisiz kılındığı yönünde Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen şikayet üzerine yapılan soruşturma sonucunda, önlemi etkisiz kılmadığı tespit edilen 3 firma haricinde diğer firmalar tarafından önlemlerin etkisiz kılındığı yönündeki tespit çerçevesinde CIF bedelinin % 25’i oranında dampinge karşı vergi şeklinde kesin önlem Malezya menşeli ve/veya çıkışlı ürünleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

(3) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, ÇHC menşeli klimaların söz konusu ticaret politikası önlemini etkisiz kılacak şekilde menşe yanıltması yapılarak Vietnam üzerinden ülkemize ihraç edildiği iddiası ile Müsteşarlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(4) Bunun yanında, 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/6 sayılı Tebliğ ile tamamlanan Malezya’ya yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde ÇHC’ye yönelik yürürlükte olan mezkur önlemin Vietnam, Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Mısır üzerinden etkisiz kılındığına yönelik bulgulara ulaşılmıştır.

(5) Mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delillerin bulunması üzerine 25/7/2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/26 sayılı Tebliğ ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 13462 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin temsilciliklerine, söz konusu maddenin bilinen yerli üreticilerine (Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.Ş.; Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.); bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir.

(2) İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Müsteşarlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.

(3) Bu süre içerisinde ilk etapta 5 ihracatçı firma, 23 ithalatçı firma ile yerli üreticilerden Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.Ş. soru formuna cevap vermiştir.

(4) İhracatçı/üretici firmalardan gelen cevapların ilk incelemesi neticesinde tespit edilen, soruşturmanın gidişatını etkileyecek mahiyetteki ciddi eksiklikler ilgili taraflara bildirilmiş ve kendilerine söz konusu eksikliklerin tamamlanması için ek süre verilmiştir.

(5) Endonezya’da mukim PT Changhong Elektrindo Utama unvanlı firma, soru formunun büyük bir kısmını Endonezya dilinde cevaplamış olup firmaya soru formunu Türkçe veya İngilizce dillerinden biriyle cevaplaması için ek süre verilmiştir. Fakat firma bu eksiklikleri tamamlamamıştır. Bu bağlamda, Yönetmelik’in 26 ncı maddesi çerçevesinde söz konusu firmanın işbirliğinde bulunmadığı addedilmiştir.

(6) Soruşturma kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin doğrulanması amacıyla Vietnam’da yerleşik işbirliğine gelen üretici/ihracatçı - Midea Air Conditioning Equipment (Vietnam) Co. Ltd.-, Mısır’da yerleşik işbirliğine gelen üretici/ihracatçı - International Company For Manufacturing Air Conditioning and Electrical Equipment (Unionaire Group) ve Misr Refrigeration and Air Conditioning Mfg. Co.- firmalarının idari merkezleri ve üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

(7) Soruşturma sürecinde, ihracatçı firması önlemleri etkisiz kılmadığı tespit edilen ithalatçı firmalar hariç tutularak, soru formuna cevap veren 8 ithalatçı firmanın idari merkezleri ve depolarında yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını  müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ilgili ülkelerde yerleşik ürünün bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ilgili ülkelerin Ankara’daki temsilciliklerine ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilen ithalatçı ve ihracatçı firmalara, karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içeren firma özel nihai bildirimleri ile söz konusu ülkelerin Ankara’daki temsilciliklerine nihai bildirimler iletilmiş olup, talep edenlere ek süre verilmiş ve nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.

(3) Ayrıca, soruşturma sürecinin her aşamasında soruşturma ile ilgili bilgi ve belge sunma talebinde bulunan ilgili taraflar ile de muhtelif görüşmeler yapılmış olup, kendileri tarafından sunulan nesnel bilgiler de soruşturma sürecinde dikkate alınmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 – (1) Soruşturma dönemi olarak, dampinge karşı önlemin öncesi ve sonrasını kapsayan ticaretin gerçekleştirilme şeklindeki değişikliği incelemeye olanak verecek şekilde, 1/1/2005-31/7/2009 dönemi esas alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel

MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli eşya ithalatında önlemin etkisiz kılındığına ilişkin 2009/6 sayılı Tebliğ ile tamamlanan soruşturmada Malezya haricindeki ülkeler menşeli beyan edilen eşya için yapılan tespitler ve İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliğinin Vietnam’dan yapılmakta  olan klima ithalatının artışına dair iddiası İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Yapılan incelemede; alınan dampinge karşı önlem sonrasında bahse konu ürünün genel ithalatında değer bazında hızlı bir artışın olduğu, bununla birlikte anılan dampinge karşı önlem sonrasında ÇHC’den yapılan ithalatta bir düşüş eğilimi ile birlikte üçüncü ülkelerden (özellikle Vietnam ve Mısır’dan) ithalatta ciddi bir artış olduğu belirlenmiştir.

(3) Ayrıca, orijinal dampinge karşı soruşturmada adı geçen ÇHC’de mukim üretici/ihracatçı firmaların ürettiği soruşturma konusu klimalar ile Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Vietnam’da yerleşik firmalar tarafından üretilerek ihraç edildiği beyan edilen soruşturma konusu klimalar karşılaştırılmış olup, soruşturma konusu ülkede mukim işbirliğinde bulunmayan firmaların üretmiş olduklarını beyan ettikleri klimalarla aralarında önemli ölçüde özdeşlikler tespit edilmiştir.

(4) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmaların işbirliğinde bulunmadığı kabul edilmiştir.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu eşyada dampinge karşı önlemin ilgili G.T.İ.P.’larında yer alan “yalnız duvar tipi split klimalar, bunların iç ve dış üniteleri”ne uygulanıyor olması sebebiyle ithalat rakamlarında ve gümrük beyannamesi bazında rakamlarda kesinlikten uzak bir durum bulunmaktadır. Bu sebeple bu bölümde 8415.10.90 G.T.İ.P. ve “kg” ölçü birimi bazında yapılmış değerlendirmeler yer almaktadır.

(2) 8415.10.90 G.T.İ.P.’lu eşyanın genel ithalatı 2008’de 2007’ye (186,7 milyon ABD Doları) göre % 12 düşüşle 164,3 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3) Temmuz 2006 tarihinden itibaren önleme konu ÇHC’den yapılan ithalat azalış eğilimindedir. 2006’da 113.024.259 ABD Doları olan ÇHC ithalatı, 2007’de % 61 azalma ile 44,7 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiş, bu rakam 2008’de % 47 artarak 66 milyon ABD Doları seviyesini bulmuştur.

(4) Soruşturma konusu ülkeler arasında yer alan Endonezya’dan 2004 – 2007 döneminde hiç ithalat yokken, 2008’de 81.143 Kg ve 346.816 ABD Doları seviyesinde ithalat gerçekleştirilmiştir.

(5) Keza, Filipinler’den 2004 – 2007 döneminde hiç ithalat yokken, 2008’de 61.300 Kg ve 317.318 ABD Doları tutarında ithalat gerçekleştirilmiştir. Soruşturmanın açılması ile birlikte 2009 yılında Filipinler’den ithalat gerçekleşmemiştir.

(6) Önlem konusu klimalar ithalatında aynı şekilde göze çarpan ülkelerden birisi de Pakistan’dır. Bu ülkeden de 2004 – 2007 döneminde hiç ithalat yapılmamışken, 2008’de 235.069 Kg ve 1.590.036 ABD Doları düzeyinde ithalat yapılmıştır.

(7) Soruşturma konusu diğer ülke olan Vietnam’a ait ithalat kaydı da Mısır harici soruşturma konusu ülkelerin kaydına benzer seyir arz etmektedir. Vietnam’dan Türkiye’ye 2004 – 2007 yıllarında hiç ithalat bulunmazken, 2008 senesinde 7,5 milyon ABD Doları kıymetinde ithalat gerçekleşmiştir.

(8) Mısır’dan yapılan klima ithalatı ise 2004’te 3,6 milyon ABD Doları, 2005’te 2,5 milyon ABD Doları, 2006’da 6,1 milyon ABD Doları, 2007’de 10,9 milyon ABD Doları ve 2008’de 15,6 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

(9) Diğer taraftan, inceleme konusu mamul eşyada, bunun iç ve dış üniteleri ile yedek parça ve aksamının yer aldığı G.T.İ.P.’larında ÇHC’nin soruşturma konusu ülkelere yaptığı ihracat 2005 – 2008 döneminde artış göstermektedir. Bu husus, orijinal önlem konusu ÇHC menşeli eşyanın soruşturma konusu ülkelerde yerleşik imalat derinliği olmayan veya olsa bile yeterli kapasitesi bulunmayan firmalar üzerinden aktarıldığına dair firma bazlı tespitleri desteklemektedir.

Önlemin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 8 – (1) Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, Mısır’da mukim üretici/ihracatçı firmalardan Unionaire Group ve Misr Refrigeration and Air Conditioning Mfg. Co. unvanlı üretici/ihracatçı firmaların üretici niteliğini haiz olduğu, soruşturma konusu eşyanın üretim sürecinde esaslı işlem yaptığı ve ÇHC menşeli ürünleri menşe yanıltması yapmak suretiyle Türkiye’ye ihraç etmediği, gerek sunulan bilgi ve belgelerden gerekse yerinde doğrulama soruşturması sırasında elde edilen bilgi ve belgelerden tespit edilmiş ve bu bağlamda mevcut önlemi etkisiz kılmadığı değerlendirilmiştir.

(2) Vietnam, Endonezya, Filipinler ve Pakistan’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu klimaları Türkiye’ye ihraç eden firmaların, soruşturma sürecinde tespit edilen bilgi, belge ve bulgular ışığında mevcut önlemi etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sonuç ve Karar

Sonuç

MADDE 9 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yürütülen soruşturma sürecinde, Mısır menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden Unionaire Group ve Misr Refrigeration and Air Conditioning Mfg. Co. firmalarının üretici niteliğini haiz olduğuna ve ÇHC’ye yönelik yürürlükte olan CIF bedelin %25’i oranındaki önlemi etkisiz kılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu iki firma dışında Mısır’dan Türkiye’ye soruşturma konusu ürün ihracatı yapan başka firma olmaması nedeniyle Mısır’a önlemin teşmil edilmemesi gerektiği değerlendirilmiştir.

(2) Vietnam, Endonezya, Filipinler ve Pakistan’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu klimaları Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile mezkur ülkeler arasındaki soruşturmaya konu ürün ticaretinin gerçekleştirilme şeklinde bir değişiklik meydana getirilmek suretiyle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemi etkisiz kıldıkları tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Vietnam, Endonezya, Filipinler ve Pakistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülkeler çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, 26/7/2006 tarih ve 26240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ kapsamı eşya için uygulamaya konulan dampinge karşı önlem ile aynı oranda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

G.T.P

Madde İsmi

Menşe/Çıkış Ülkesi

Dampinge Karşı Önlem (CIF % )

8415.10.90

Yalnız duvar tipi split klimalar

Vietnam

Endonezya

Filipinler

Pakistan

% 25

8415.81

Yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (Değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)

8415.90

Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi

Uygulama

MADDE 11 – (1) Gümrük İdareleri, iş bu Tebliğin “Karar” matlaplı 10 uncu maddesinde yer alan tabloda gümrük tarife pozisyonları, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi