Test, deneme ve tanıtım amacıyla geçici ithal edilebilecek eşyanın ithalinde uygulama esaslarına açıklık getiren 2010/9 no lu genelge yayınlanmıştır

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.16.00-010.06.01-12

8/3/2010

Konu : Test, Deneme ve Tanıtım Amacıyla Geçici İthal Edilen Eşya

GENELGE

( 2010/9 )

İlgi: 30/12/2008 tarihli ve 2008/31 sayılı Genelge

Bilindiği üzere, 7/10/2009 tarihli 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 34 üncü maddesine göre ticari amaca yönelik olmayan test, deneme veya tanıtıma tabi tutulmak amacıyla gönderilen eşyanın geçici ithali mümkün bulunmaktadır.

Anılan maddede yer alan "ticari amaca yönelik olmayan" ifadesinden, söz konusu eşyanın teste tabi tutulması, tanıtımı ve denenmesinin ücret karşılığında yapılmamasının anlaşılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen firmalarca test edilmek amacıyla geçici ithal edilen eşyaya 24 aya kadar süre verilmesi; A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalar tarafından geçici ithal edilen söz konusu eşyaya 6 ay için süre verilerek, süre uzatımı taleplerinin GC1 raporuna göre değerlendirilmesi; diğer durumlarda ise söz konusu eşyaya yine 6 ay için süre verilerek, bu sürenin  uzatılmak istenilmesi halinde geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihinden başlamak üzere, anılan Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca kısmi muafiyet kapsamında yurtta kaldığı her ay için eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3’ü oranında vergi tahsil edilmek suretiyle işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, geçici ithalat rejimi kapsamında teste tabi tutulması sonucunda hasar gören, bozulan veya bir daha kullanılamayacak  hale gelen eşyanın   4458 sayılı Gümrük Kanununun 164 üncü maddesinin 1 inci fıkrası çerçevesinde hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde gümrük idaresinin gözetiminde imhası mümkün bulunmakta olup, imhası talep edilen söz konusu eşyanın tahrip olmasının Gümrük Kanununun 186 ncı maddesinde belirtilen nedenlerden kaynaklandığının kanıtlanması halinde gümrük yükümlülüğü doğmamaktadır.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Taşra teşkilatına
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi